Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 468311-2022

Submission deadline has been amended by:  587691-2022
29/08/2022    S165

Polen-Rzeszów: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 165-468311

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Podkarpackie
Nationale Identifikationsnummer: 690581324
Postanschrift: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Krzyżanowski
E-Mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
Telefon: +48 177433097
Fax: +48 178501761
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.podkarpackie.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Nationale Identifikationsnummer: 690587255
Postanschrift: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Jarecki
E-Mail: administracja@podkarpackie.pl
Telefon: +48 178501776
Fax: +48 178501701
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja PSIM

Referenznummer der Bekanntmachung: OR-IV.272.2.22.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obecnie funkcjonującej platformy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej lub dostawa nowej platformy.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę Infrastruktury sprzętowej i Infrastruktury sieciowej.

2) dostawę Oprogramowania pozwalającego na uruchomienie e-Usług

3) dostawę Oprogramowania pozwalającego na Integracje RCIM z Systemami Informatycznymi Jednostek i Systemem Centralnym.

4) wdrożenie Oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania e-Usług.

5) wdrożenie i uruchomienie e-Usług.

6) migrację wskazanych danych z obecnie używanego systemu informatycznego do RCIM

7) integrację RCIM z Systemami informatycznymi jednostek i Systemem Centralnym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Z1do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
32413100 Router für Netzwerke
32415000 Ethernet-Netz
32420000 Netzausrüstung
32421000 Netzverkabelung
32424000 Netzwerkinfrastruktur
48422000 Softwarepaketreihen
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48820000 Server
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72263000 Software-Implementierung
72253200 Systemunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obecnie funkcjonującej platformy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej lub dostawa nowej platformy.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę Infrastruktury sprzętowej i Infrastruktury sieciowej.

2) dostawę Oprogramowania pozwalającego na uruchomienie e-Usług

3) dostawę Oprogramowania pozwalającego na Integracje RCIM z Systemami Informatycznymi Jednostek i Systemem Centralnym.

4) wdrożenie Oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania e-Usług.

5) wdrożenie i uruchomienie e-Usług.

6) migrację wskazanych danych z obecnie używanego systemu informatycznego do RCIM

7) integrację RCIM z Systemami informatycznymi jednostek i Systemem Centralnym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Z1do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wymogi gwarancji określa § 11 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących przedmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania - dwa dyski przenośne:

a) dysk 1 - dysk podstawowy – próbka;

b) dysk 2 – dysk zapasowy - próbka (kopia próbki z dysku podstawowego),

na których Wykonawca przekaże próbkę systemów informatycznych w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, bazodanowym i oferowanym przez Wykonawcę pakietem oprogramowania zasilonym przykładowymi danymi, które umożliwiają przeprowadzenie procedury badania próbki w zakresie funkcjonalności opisanej poniżej w Scenariuszu próbkowania.

Zamawiający nie dopuszcza złożenie próbki na więcej niż jednym dysku przenośnym. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie na dostarczonym dysku przenośnym więcej niż jednej maszyny wirtualnej.

Jeżeli podczas próbkowania (prezentacji) wykonawca nie wykaże zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami wskazanymi w załączniku Nr Z6a do SWZ oferta wykonawcy zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia niekompletnej próbki ani złożenia brakującej próbki (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie złożenia wraz z ofertą Wykonawcy przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej.

Procedura badania próbki określona została w Załączniku Nr Z6 i Z6a do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 130
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.02.01.00-18-0008/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa zdanie wyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i wdrożenie oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, umożliwiającego wymianę w postaci elektronicznej jednostkowych danych medycznych lub dokumentacji medycznej pomiędzy co najmniej 5(pięć) podmiotami zintegrowanymi z minimum jednym z systemów: regionalnym systemem informacji medycznej na poziomie województwa albo systemem P1 albo systemem równoważnym.

Przez system równoważny, o którym mowa wyżej, należy rozumieć system, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 666).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej - spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

1) co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Zespołu Wykonawcy, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednokrotnie pełniła funkcję kierownika projektu lub zastępcy kierownika (od rozpoczęcia do zakończenia projektu) i kierowała pracą zespołu odpowiedzialnego za wykonanie projektu informatycznego polegającego na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego wymianę w postaci elektronicznej jednostkowych danych medycznych lub dokumentacji medycznej, o wartości projektu informatycznego nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto oraz posiada umiejętności z metodyki zarządzania projektami, potwierdzone posiadaniem certyfikatu Agile foundation lub innego równoważnego certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów oraz posiada umiejętności z metodyki zarządzania projektami, potwierdzone posiadaniem certyfikatu Prince2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innego równoważnego certyfikatu na poziomie Practitioner, wydanego przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu;

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa pkt 1 dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/09/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/09/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 207 przy użyciu systemu teleinformatycznego miniPortal. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 1 lit a, b – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 lit a, b - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zdanie wyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

4) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – składany wraz z ofertą;

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1 i 3 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/08/2022