Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Προμήθειες - 468354-2023

Submission deadline has been amended by:  555834-2023
02/08/2023    S147

Ελλάδα-Τρίκαλα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

2023/S 147-468354

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Ταχ. κωδικός: 42100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panef@trikalacity.gr
Τηλέφωνο: +30 2431351203
Φαξ: +30 2431351119
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://trikalacity.gr/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.trikalacity.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια Υλικοτεχνικής Υποδομής για τη Λειτουργία του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκου Ασκληπιού

Αριθμός αναφοράς: 36109/28-07-2023
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο της δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας της δομής του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκο Ασκληπιού, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού (υλικοτεχνική υποδομή) προκειμένου να υποστηριχθούν και να εξυπηρετηθούν όλες οι προβλεπόμενες λειτουργίες και δραστηριότητες της δομής, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα, τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο αυτής.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 421 658.36 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΤΡΙΚΑΛΑ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στο πλαίσιο της δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας της δομής του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκο Ασκληπιού, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού (υλικοτεχνική υποδομή) προκειμένου να υποστηριχθούν και να εξυπηρετηθούν όλες οι προβλεπόμενες λειτουργίες και δραστηριότητες της δομής, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα, τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο αυτής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 421 658.36 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Π.Α.Α. 2014 – 2020, σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ 97907/4-12-2019 περί Διαδικασίας πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020, όπως ισχύει και εφαρμόζεται, με την εγγραφή σχετικής πίστωσης στο ΠΔΕ στον κωδικόΣΑ082/1

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

- Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2020, 2021, 2022) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών (για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται), θα πρέπει να είναι ίσος μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου, χωρίς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Α. Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα, κατά τα δέκα (10) τελευταία έτη απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:

Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο προμήθειας εξοπλισμού και ανάπτυξης δημιουργικού περιεχομένου για εκθεσιακό πρόγραμμα σε Μνημείο ή Μουσείο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 100% της καθαρής αξίας της παρούσας σύμβασης, το οποίο να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

• Υπηρεσίες ανάπτυξης δημιουργικού για το εκθεσιακό πρόγραμμα σε Μνημείο ή Μουσείο.

• Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για το εκθεσιακό πρόγραμμα σε Μνημείο ή Μουσείο.

• Προμήθεια κατασκευών και υπηρεσιών εγκατάστασης εξοπλισμού και κατασκευών για το εκθεσιακό πρόγραμμα σε Μνημείο ή Μουσείο.

και:

Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου σε Μουσεία ή Αρχαιολογικούς χώρους με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 50% της καθαρής αξίας της παρούσας σύμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

• Ανάπτυξη δημιουργικού και συγγραφή και επιμέλεια κειμένων πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου για Μουσείο ή Αρχαιολογικό χώρο και μεταφράσεις αυτών σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκές γλώσσες.

• Ανάπτυξη τουλάχιστον μιας (1) ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής για Μουσείο ή Αρχαιολογικό χώρο.

• Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμεσικής ξενάγησης για κωφούς στην ελληνική νοηματική γλώσσα για Μουσείο ή Αρχαιολογικό χώρο.

• Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για Μουσείο ή Αρχαιολογικό χώρο σε τουλάχιστον 3 γλώσσες με παραγωγή περιεχομένου.

• Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για επισκέπτες με τα εξής στοιχεία κατ’ ελάχιστον: μία (1) πολυεπαφική τράπεζα και ένα (1) προβολικό.

• Προμήθεια εξοπλισμού φορητών συσκευών πολυμεσικής ξενάγησης με τα εξής στοιχεία κατ’ ελάχιστον: δέκα (10) φορητές συσκευές.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Β. Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου, και συγκεκριμένα:

Β1. Να διαθέτει Υπεύθυνο Έργου και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα τουλάχιστον, προσόντα και εμπειρία:

• Προκειμένου για τον Υπεύθυνο Έργου: Να διαθέτει τουλάχιστον α) 5ετή γενική επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διαχειριστή Έργων Πληροφορικής στον Πολιτισμό και β) ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων τα οποία να περιλαμβάνουν ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα του πολιτισμού.

• Προκειμένου για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου: Να διαθέτει τουλάχιστον 3ετή γενική επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διαχειριστή Έργων Πληροφορικής στον Πολιτισμό.

Β2. να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες:

• Ειδικό επιστήμονα Ιστορικό / Αρχαιολόγο με ειδικότητα στη Μουσειολoγία, με τουλάχιστον 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας ή/ και του εξωτερικού καθώς και τεκμηριωμένη ειδική εμπειρία στο συντονισμό των διαδικασιών ωρίμανσης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

• Αρχιτέκτονα Μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή και διδακτορικό στην κατεύθυνση του Σχεδιασμού του Χώρου/ Πολιτισμού, άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και τουλάχιστον 10ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στον μουσειογραφικό σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων.

• Ειδικό επιστήμονα Αρχαιολόγο με ειδικότητα στην Αρχαιολογία και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση εκθέσεων στην Ελληνική επικράτεια ή/και στο εξωτερικό.

Β3. Να διατεθούν στην Ομάδα Έργου ειδικότητες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Τεχνικό εγκατάστασης οπτικοακουστικών συστημάτων με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών χώρων.

• Σχεδιαστή γραφιστικών με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών χώρων.

• Ηχολήπτη με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών χώρων.

• Μεταφραστή στην αγγλική γλώσσα με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών χώρων.

• Επαγγελματία αφηγητή ακουστικών ξεναγήσεων με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών χώρων.

• Αφηγητή στη νοηματική γλώσσα με εμπειρία σε τουλάχιστον 2 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών χώρων.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/09/2023
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/09/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΑΔΗΣΥ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/07/2023