Supplies - 468481-2020

06/10/2020    S194

Romania-Târgoviște: Antiseptics and disinfectants

2020/S 194-468481

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
National registration number: 4206845
Postal address: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48
Town: Târgoviște
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Postal code: 130095
Country: Romania
Contact person: Mihaela Pirvu
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Telephone: +40 245212113
Fax: +40 245210509
Internet address(es):
Main address: www.spitaldb.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104362
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare dezinfectanți (produs dezinfectant rapid de nivel mediu pentru dispozitive medicale, suprafețe mici, aplicat prin pulverizare, gata de utilizare cu proprietăți de curățare și dezinfectant clorigen (comprimate) pentru dezinfecția suprafețelor, veselei (blocuri alimentare, oficii alimentare)

Reference number: 4206845_2020_PAAPD1151181
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

ACORD CADRU FURNIZARE DEZINFECTANTI (PRODUS DEZINFECTANT RAPID DE NIVEL MEDIU PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE, SUPRAFETE MICI, APLICAT PRIN PULVERIZARE, GATA DE UTILIZARE CU PROPRIETATI DE CURATARE si DEZINFECTANT CLORIGEN (COMPRIMATE) PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR, VESELEI (BLOCURI ALIMENTARE, OFICII ALIMENTARE)) conform fisei de date si a caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari. In conformitate cu prevederile art.160- 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul pentru raspunsul autoritatii contractante la clarificari este in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 416 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT CLORIGEN (COMPRIMATE) PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR, VESELEI (BLOCURI ALIMENTARE, OFICII ALIMENTARE)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Main site or place of performance:

La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 576 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe acest lot = 72.000.00 RON fara TVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

PRODUS DEZINFECTANT RAPID DE NIVEL MEDIU PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE, SUPRAFETE MICI, APLICAT PRIN PULVERIZARE, GATA DE UTILIZARE CU PROPRIETATI DE CURATARE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Main site or place of performance:

La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 840 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe acest lot = 105.000,00 RON fara TVA

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

III.3.1.1 a) SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de indeplinire

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica..

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar operatorilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.

Aceste documente pot fi:

— Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local-inclusiv sedii secundare/puncte de lucru asa cum sunt definite in certificatul constatator emis de ONRC, etc)- lipsa datoriilor se va dovedi la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2 art. 167 alin 2 art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare dupa caz

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

4.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile Art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— dr. CLAUDIU DUMITRESCU - Manager,

— dr. TOMESCU GHEORGHE ANDREI- Director medical

— ec. PIRVU MIHAELA - Director financiar-contabil,

— as. med. NICOLAE RODICA- Director ingrijiri

— dr. RAZAVN BERECHET – Compartiment C.P.I.A.A.M

Ec.GREACA LUISA MARINELA - Sef Serviciul Achizitii, Aprovizionare,Avizare si Urmarire Contracte

— ec.CIOCEA MAGDA-FLORENTINA - Sef Birou Achizitii

— jr. SANDA MADALINA - Sef Birou Avizare si Urmarire Contracte

— jr. POPA ANDREA EUGENIA - Birou Avizare si Urmarire Contracte

— ec. FLORICESCU NARCIS LUCIAN- Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec. DUMITRACHE LAURENTIU-OCTAVIAN-Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec. ILEANA MIHAI-CATALIN - Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec. OPREA FLORIN - Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ref. MANICA ANA-EMANUELA - Serviciu Achizitii si Aprovizionare

— ec. VLAD IONUT- Serviciu Achizitii si Aprovizionare

Operatorii economici odata cu depunerea DUAE va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar operatorilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

În cazul în care oferta este depusă în asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE.

În cazul în care oferta are susținere tehnică/profesională persoana care asigură susținerea (terțul susținător) va prezenta documentul DUAE.

În cazul în care oferta depusă conține propuneri de subcontractanți, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar operatorilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Informatiile din Certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

DOCUMENTELE SE VOR SEMNA CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA SI SE VOR POSTA IN SEAP !!!!

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Prezentarea informațiilor generale aferente anilor 2017, 2018 și 2019. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie egală sau mai mare cu suma in lei de: LOT NR. 1: 210,000.00 LEI, LOT NR. 2 : 144,000.00 LEI.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani. Documentele justificative se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar operatorilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Aceste documente sunt: • Bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar operatorilor (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii "conform cu originalul", însotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare de cel putin: LOT NR. 1: 105,000.00 LEI, LOT NR. 2 : 72,000.00 LEI; Prin produse similare se întelege: dezinfectanti si/sau antiseptice indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apa, colectivitati).

Loturile: 1,2 Gestionarea lantului de aprovizionare PREZENTAREA DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ MĂSURILE IMPLEMENTATE DE OPERATORUL ECONOMIC PRIN CARE SE GARANTEAZĂ TRASABILITATEA PRODUSELOR, PE LANŢUL DE APROVIZIONARE

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate. Documentele justificative se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar operatorilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Aceste documente sunt: • procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani) În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar operatorilor (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstarata indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu modul in care garanteaza transabilitatea produselor urmand sa probeze indeplinirea cerintei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor doar operatorilor (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro.

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii precum si prin publicare de erate. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, acesta poate fi accesat la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.

Modul de departajare a ofertelor care inregistreaza propuneri financiare egale, conform criteriului de a atribuire:

— pentru locul 1: In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi propuneri financiare (reofertare). Oferta financiara care inregisteaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare,

— pentru locul 2: In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe locul 2, inregistreaza propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe locul 2, a unor documente care vor contine noi prppuneri financiare (reofertare). Oferta financiara care inregistreaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare. Ofertantul clasat pe locul I (loc superior) nu va fi afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se va mentiona in mod ferm si neechivoc locul 2 pentru care se reoferteaza. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare,

— pentru locul 3: In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe locul 3, au propuneri financiare egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe locul 3, a unor documente care vor contine noi propunerei financiare (reofertare). Oferta financiara care inregistreaza pretul cel mai scazut in urma aplicarii criteriului de atribuire va fi declarata castigatoare. Ofertantul clasat pe locul I si locul II (locuri superioare) nu va fi afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se va mentiona in mod ferm si neechivoc locul 3 pentru care se reoferteaza. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord-cadru/contract subsecvent, printr-o notificare scrisa, fara nicio compensatie, de la data la care incheierii contractelor subsecvente, acordurilor-cadru incheiate de Ministeru Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acordcadru/contract-subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului contract.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Postal address: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, județul Dâmbovița
Town: Târgoviște
Postal code: 130095
Country: Romania
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Telephone: +40 245212113
Fax: +40 245210509
Internet address: https://spitaldb.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2020