Supplies - 468485-2020

06/10/2020    S194

Romania-Ghercești: Autoclaves

2020/S 194-468485

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Avioane Craiova S.A.
National registration number: RO2326144
Postal address: Str. Aviatorilor nr. 10
Town: Ghercești
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 207280
Country: Romania
Contact person: Andreea Bănuț
E-mail: achizitii@acv.ro
Telephone: +40 764232158
Fax: +40 251435153
Internet address(es):
Main address: www.acv.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104356
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Avioane Craiova S.A.
I.5)Main activity
Other activity: Fabricarea de nave spațiale

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de furnizare – Etuva

Reference number: 2326144_2019_PAAPD1101364
II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea unei etuve. Cantitatea estimata necesara este de 1 buc. Avand in vedere faptul ca obiectul principal al contractului este achizitionarea de "Etuva - 1 buc.", tipul de contract propus este contract de furnizare in conformitate cu prevederile Anexei la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016, referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, va fi de: 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 200 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

Strada Aviatorilor, nr. 10, Localitatea Ghercesti, Jud. Dolj

II.2.4)Description of the procurement:

Etuva - 1 bucata. A se vedea Caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Compronenta tehnica / Weighting: 80
Price - Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a urmatoarelor informatii si documente, actualizate la zi in momentul prezzentarii lor, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii (DOAR PENTRU SEDIU SOCIAL). Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a urmatoarelor informatii si documente, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) valabile la momentul prezentarii; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 3

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitate de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta in formularul DUAE. In sensul art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la situatiile generatoare de conflict de interese, se va prezenta o declaratie de catre toti participantii odata cu depunerea DUAE. In sensul art. 63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de atribuire sunt urmatoarele:

— Ion-Cristian Drajneanu (Director General),

— Victor Munteanu (Director General Adjunct).

Note:

I) Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata, avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana.

II) Conform art. 193 alin. (1), autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti.

III) Conform art. 196 alin. (1), autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justifcative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

IV) Dupa caz, operatorii economici vor prezenta documente prin care se demonstreaza faptul ca beneficiaza de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

V) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

VI) Conform art. 193 alin. (2) si (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, modificate conform OUG 107/2017, in cazul in care ofertantii se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori) si/sau subcontracteaza o parte/parti din contract, DUAE va cuprinde informatii despre acestia, impreuna cu: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

VII) DUAE va fi completat separat si de catre terti/sustinatori, respectiv subcontractanti, conform indicatiilor introduse de ofertant in propirul DUAE.

VIII) Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Cerinta 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a conbstituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta - informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Documentul justificativ care probeza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, traduse in limba romana, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatii actualizate la data prezentarii. In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadtrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza. In procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse care cuprind si prestarea de servicii conexe, in cazul in care este necesar ca operatorii economici sa detina o autorizatie speciala, sau sa fie membri ai unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in statul de origine, sau sa fie inscrisi in registre profesionale, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestora sa demonstreze ca detin o astfel de autorizatie/ca sunt membri ai unei astfel de organizatii/sunt inscrisi in registre profesionale. Daca se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie sa fie in relatie directa cu obiectul principal al contractului/relevanta scopului urmarit prin incheierea contractului de achizitie publica. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Cerinta 2

Ofertantul are obligatia de a preciza partea /partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

M... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generala Cifra de afaceri anuala generala.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre ofertanti, urmand ca operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte, la solicitarea AC "o declaratie privind cifra totala de afaceri a operatorului economic si, acolo unde este cazul, cifra de de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic, in masura in care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile", conform art. 177, alin. (1), lit. c din Legea 98/2016.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experenta similara: Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare ce fac obiectul procedurii de achizitie publica. Ofertantii vor prezenta lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: contractele de furnizare, documente/recomandari emise de beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de Autoritatea Contractanta, din care sa reiasa toate elemente necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Pentru livrarile efectuate in afara Romaniei, documentele solicitate se vor prezenta insotite si de traducerea autorizata in limba romana. Pentru livrarile similare efectuate, prezentate ca experienta similara, exprimate in alte monede decat lei, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul produselor similare furnizate, perioada (inclusiv data incheierii contractului, valoarea produselor similare, calitatea in care ofertantul a indeplinit contractul si alte informatii relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintei. In cazul contractelor aflate in derulare la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea experientei similare se vor lua in considerare doar produsele furnizate in perioada solicitata. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani anterioara datei de depunere a ofertei, Autoritatea Contractanta va lua in considerare doar produsele furnizate in perioada solicitata. Perioada de 3 ani se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare. In cazul in care ofertantul a actionat ca subcontractant in oricare din contractele prezentate ca referinte, se va accepta ca dovada a implicarii o declaratie din partea Antreprenorului General, din care sa rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuata de subcontractant. Experienta similara a subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit. In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat in asociere, pentru evaluare modului de indeplinire a cerintei se va lua in considerare numai partea de furnizare din contract care a fost efectuata de catre asociatul ofertant in cadrul prezentei proceduri. In acest sens, se vor prezenta documente doveditoare din care sa rezulte partea de furnizare din care a fost efectuata de ofertant (acord de asociere sau documente emise de beneficiar), in copie lizibila, cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, cerinta poate sa fie indeplinita in mod cumulativ de membrii asocierii. In cazul in care contractul prezentat contine mai multe obiecte, se va lua in considerare numai partea de contract care se refera la furnizarea de produse similare cu produsele supuse procedurii de achizitie publica. Experienta similara a subocntractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit. Pentru calculul pretului contr. exprimat in alta moneda decat in Lei, se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii in care au fost incheiate contractele respective. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata in lb. Romana.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului,indiferent de calitatea sa,va completa propriul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare.Informatiile privind tertii sustinatori, subcontractantii, asociatii(daca este cazul)conform legislatiei incidente in domeniul ach. publice. Toti op. ec. participanti la proc. de atribuire,indiferent de calitatea lor (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustunator) cor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire cfm. art. 196 alin. (2) din L. 98/2016.Furnizarea produselor prezentate ca exp. similara se confirma prin prezentarea de certificate sau documente relevante (contractul, procese-verbale de receptie etc.) datate si semnate de catre beneficiarul public sau privat, din care sa rezulte beneficiarul contractului, calitatea in care ofertantul a indeplinit contractul, valoarea produselor similare efectiv furnizate, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si alte info. relevante din care sa reiasa indeplinirea cerintei. Documentele prin care ofertanții pot îndeplini cerința privind exp. similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;certificate de predare primire;recomandări;procese-verbale de recepție;certificate constatatoare. In cazul in care contractele invocate ca exp. similara contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in integralitate,op. ec. va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si semnaturile/stampila partilor.Op.ec.nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata a acestora in lb romana.Proportia de subcontractare In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partile din contract pe care Op.Ec. intentioneaza sa le subcontracteze.In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de recunoastere ale acestora, partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul partii din contract ce urmeaza a fi subcontractat (Formular), precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (Formular).Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec. sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerilor tehnice sau financiare initial(art. 174 din Legea 98/2016).Se va prezenta Acordul de subcontractare. Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract.Partea/partile subcontractante vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta, la solicitarea AC Acordul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractant in original sau in copie legalizata, precum contractul /contractele încheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Pt persoane juridice straine doc. se vor prezentat in lb de origine si in traducere autorizata in lb romana.Se va completa DUAE, urmand ca doc justificative sa fie prezentate la solicit. AC cfm. art.196 din L. 98/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Ofertantii au obligatia de informa autoritatea contractanta cu privire la elemente confidentiale ale ofertelor, inclusiv secrete tehnice sau comerciale, motivand caracterul confidential. Nota: Conform prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, prin O.U.G. nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, s-a introdus un nou alineat, alineatul (4) cu urmatorul cuprins: ”Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”, al art. mentionat anterior. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor - comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP.

Toate actele transmise in alte limbi, decat cea romana, se vor depune in traducere autorizata. Vor fi luate in considerare doar documentele depuse in limba romana.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2020