Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 468496-2021

17/09/2021    S181

Poland-Szczecin: Medical consumables

2021/S 181-468496

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
National registration number: 000288900
Postal address: Al.Powstańców Wielkopolskich 72
Town: SZCZECIN
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-111
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Rogiewicz
E-mail: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl
Telephone: +48 914661113
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytkmu: układów oddechowych oraz zamkniętego systemu do odsysania górnych dróg oddechowych dla SPSK-2 (Szczecin) 220 52 21

Reference number: ZP/220/52/21
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, zwanych dalej „wyrobami”.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz szacowane ilości dotyczące wyrobów zostały zawarte w formularzu cen jednostkowych

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 931 950.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1 Czujnik saturacji do inkubatora GIRAFFE (waga pacjenta poniżej 3 kg i powyżej 40 kg)

2 Czujnik saturacji do inkubatora GIRAFFE (waga pacjenta poniżej 1 kg)

3 Czujnik saturacji do respiratora AVEA

4 Okularki do fototerapii

5 Układ oddechowy do aparatu do resuscytacji NEOPUFF

6 Układ oddechowy noworodkowy

6 Układ oddechowy niemowlęcy

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 155 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagane próbki wyrobów - szczegóły: SWZ pkt XIX

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1 Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych

2 Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych

3 Układ oddechowy anestetyczny pediatryczny

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 516 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagane próbki wyrobów - szczegóły: SWZ pkt XIX

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

siedziba zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1 Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych

2 Ślinociąg

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 260 450.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagane próbki wyrobów - szczegóły: SWZ pkt XIX

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zamawiający ne stawia warunku w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zamawiający ne stawia warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zamawiający ne stawia warunku w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zostały zawarte w rozdziale II SWZ „Projektowane postanowienia umowy”.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2021
Local time: 09:05
Place:

Oferty zostaną otwarte za pośrednictwem platformazakupowa.pl w siedzibie zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych, bud. B.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Klauzula informacyjna dot. art. 13 rozporządzenia RODO: SWZ pkt XXVI

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności zamawiającego wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony pod lit. a).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2021