29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 468533-2023

02/08/2023    S147

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2023/S 147-468533

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szymon Bulwan
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nbp.pl
Adres profilu nabywcy: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup uzupełniający sprzętu CISCO UCS z trzyletnim wsparciem technicznym

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0467/DIT/23
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

1.1. Dostawa do Lokalizacji Zamawiającego Sprzętu i Oprogramowania;

1.2. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych;

1.3. Wykonanie Dokumentacji Powdrożeniowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powdrożeniowej oraz praw zależnych;*

1.4. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w trybie warsztatów szkoleniowych;

1.5. Świadczenie Serwisu;

1.6. Świadczenie Usług Serwisowych Zamawianych, w maksymalnej ilości 200 roboczogodzin w okresie obowiązywania Umowy;

1.7. Udzielenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego Gwarancji jakości na Sprzęt, w tym na dostarczone Oprogramowanie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ").

* Zapis dotyczy Produktów równoważnych, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 125 560.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. NBP, Centralny Ośrodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.

2. NBP, Ośrodek Zapasowy w Radomiu, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

1.1. Dostawa do Lokalizacji Zamawiającego Sprzętu i Oprogramowania;

1.2. Wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych;

1.3. Wykonanie Dokumentacji Powdrożeniowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powdrożeniowej oraz praw zależnych;*

1.4. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w trybie warsztatów szkoleniowych;

1.5. Świadczenie Serwisu;

1.6. Świadczenie Usług Serwisowych Zamawianych, w maksymalnej ilości 200 roboczogodzin w okresie obowiązywania Umowy;

1.7. Udzielenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego Gwarancji jakości na Sprzęt, w tym na dostarczone Oprogramowanie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

* Zapis dotyczy Produktów równoważnych, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 125 560.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda złożenia:

1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

1.Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy), z których każde zamówienie (umowa) łącznie:

1.1.obejmowało dostawę sprzętu x86,

oraz

1.2. obejmowało wykonanie lub obejmuje wykonywanie w okresie co najmniej 12 miesięcy - usługi wsparcia technicznego Wykonawcy dla sprzętu x86

- a wartość każdego zamówienia (umowy) w zakresie dostawy sprzętu x86 i wykonania lub wykonywania usługi wsparcia technicznego Wykonawcy dla sprzętu x86 w okresie 12 miesięcy, wynosiła co najmniej 400 000 PLN brutto*.

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 2 osobami, z których każda posiada:

2.1. doświadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej jednym przedsięwzięciu obejmującym:

2.1.1. wykonanie usługi instalacji i wdrożenia sprzętu x86 zaoferowanego producenta;

oraz

2.1.2. posiadanie co najmniej 12 miesięcznego doświadczenia w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu x86 zaoferowanego producenta.

2.2. kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia sprzętu x86 zaoferowanego producenta przez Wykonawcę, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem o odbyciu szkolenia lub innym równoważnym** dokumentem/dokumentami wystawionymi przez producenta zaoferowanego sprzętu x86 lub centrum szkoleniowe autoryzowane przez producenta zaoferowanego sprzętu x86.

** pod pojęciem dokumentu równoważnego Zamawiający rozumie inny dokument/certyfikat o charakterze profesjonalnym, wydany przez producenta zaoferowanego sprzętu x86 lub inny podmiot akredytowany przez producenta zaoferowanego sprzętu x86, potwierdzający kwalifikacje w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w Ofercie sprzętu x86.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający określił warunki realizacji umowy w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

1. Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) (dalej „ustawa”), Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamówienie zostało opublikowane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym nr 2023/S 010-020159 w dniu 13.01.2023 r. oraz zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i tym samym spełniono powyższe przesłanki.

2. Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy, Zamawiający może wyznaczyć termin składania - kontynuacja w VI.3) Informacje dodatkowe.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 010-020159
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2023
Czas lokalny: 12:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

kontynuacja IV.1.1) Rodzaj procedury - krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Mając powyższą regulację na względzie, Zamawiający stwierdza co następuje:

Wszczęcie postępowania jest konsekwencją unieważnienia wcześniejszego przetargu nieograniczonego na zakup uzupełniający sprzętu CISCO UCS z trzyletnim wsparciem technicznym (nr postępowania: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0159/23, ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/S 115-357747 z dnia 16.06.2023 r.), zgodnie z art. 256 ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia (…) przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, a warunki zamówienia nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w którym wyznaczono termin 30 dni na składnie ofert. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadniona.

1. Zamawiający ustala wadium: 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

3.1. art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 8 – 10 ustawy;

3.2. art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

3.3. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

4.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. "a" i "b", pkt. 2, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415) zwanego dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”;

4.2. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 4 (odpowiednio w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej) oraz w par. 5 w rozporządzenia ws. dokumentów;

4.3. dokumentów, o których mowa w par. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia ws. dokumentów.

4.4. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy;

4.5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynikać będzie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda oświadczenia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 7 w zakresie podstaw wykluczeń, o których mowa w lit "a", "b", "c", "d", "i" rozporządzenia ws. dokumentów.

6. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 139 ustawy.

8. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej (informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego):

1) Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej NBP pod adresem https://e-zamowienia.nbp.pl.

2) Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać pytanie do Zamawiającego.

3) Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.

4) Złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.

5) Platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 95 MB.

6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu.

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.

8) W postępowaniu ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej NBP oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie znajdują się w Załączniku Nr 1 i 2 do SWZ.

10) Pozostałe informacje:

a) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie Zakupowej NBP jako „niejawny”.

b) W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis.

c) Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym może wymagać zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy, przy czym wskazane wyżej wymaganie dotyczy tylko tych przypadków, gdy brak jest dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java.

11) W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00):

- Telefonicznie pod numerem: +48 22 257 22 23

- Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl

- E-mail: oneplace@marketplanet.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2023