Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 468683-2021

17/09/2021    S181

Poland-Siedlce: Endoscopes

2021/S 181-468683

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: PL
Postal address: ul. Poniatowskiego 26
Town: Siedlce
NUTS code: PL925 Siedlecki
Postal code: 08-110
Country: Poland
Contact person: Remigiusz Krzewniak
E-mail: ozp@szpital.siedlce.pl
Telephone: +48 256403299
Fax: +48 256403263
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.siedlce.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpital.siedlce.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury do endoskopii przew. pokarmowego w ramach realizacji zadań:Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych i Wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni

Reference number: FZP.2810.45.2021
II.1.2)Main CPV code
33168100 Endoscopes
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury do endoskopii przewodu pokarmowego. W ramach realizacji zadań :

• Wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej.

• Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Endoskopy, przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL925 Siedlecki
Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.- dostawa bezpośrednio na Blok Operacyjny łącznie z instalacją.

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 32 653 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa zł 00/100 gr), w przypadku składania oferty na całość zamówienia.

Pakiet Wadium

1 30 048,00 zł

2 2 604,00 zł

razem 32 652,00 zł

Termin realizacji dostawy:6 tygodni od daty podpisania umowy

II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjnia-dezynfektor do endoskopów giętkich – 2 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL925 Siedlecki
Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 32 653 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa zł 00/100 gr), w przypadku składania oferty na całość zamówienia.

Pakiet Wadium

1 30 048,00 zł

2 2 604,00 zł

razem 32 652,00 zł

Termin realizacji dostawy:6 tygodni od daty podpisania umowy

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – tj. wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/10/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/10/2021
Local time: 11:30
Place:

Siedziba Zamawiającego, pokój 138A.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021