Dostawy - 468748-2021

Submission deadline has been amended by:  541735-2021
17/09/2021    S181

Belgia-Aartselaar: Pompy

2021/S 181-468748

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquafin NV
Krajowy numer identyfikacyjny: BE 0440.691.388
Adres pocztowy: Dijkstraat 8 (vanaf 10/5/2021 : Kontichsesteenweg 38A)
Miejscowość: Aartselaar
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
Kod pocztowy: 2630
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: De heer Dominique Cools
E-mail: Dominique.cools@aquafin.be
Tel.: +32 4504116
Faks: +32 34583020
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquafin.be
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.publicprocurement.be
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Waterzuivering

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aankoop hydrofoorgroepen

Numer referencyjny: CA/DC/2020/00164
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Het voorwerp van deze raamovereenkomst is het leveren van hydrofoorgroepen op een vooraf bepaalde plaats inclusief de indienststelling op de opgegeven installatie/werf, welke kunnen gelegen zijn over heel het grondgebied van het Vlaams Gewest.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 + 1 opstelling - 10 m³ - DOL - 5,5 bar

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
42120000 Pompy i sprężarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

diverse locaties

II.2.4)Opis zamówienia:

zie II.2.1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Kost / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 + 1 opstelling - 15 m³ - DOL - 5,5 bar

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
31681200 Pompy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

diverse locaties

II.2.4)Opis zamówienia:

zie II.2.1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Kost / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 + 1 opstelling - 20m³ - FO - 7 bar

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
31681200 Pompy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

diverse locaties

II.2.4)Opis zamówienia:

zie II.2.1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Kost / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1 + 1 opstelling - 30m³ - FO - 7 bar

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
31681200 Pompy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

diverse locaties

II.2.4)Opis zamówienia:

zie II.2.1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Kost / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

*

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. zie bestek

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. zie bestek

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Burgerlijke rechtbank
Adres pocztowy: Bolivarplaats 20 bus 1
Miejscowość: Antwerpen
Kod pocztowy: 2000
Państwo: Belgia
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Tel.: +32 32578011
Adres internetowy: http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2021