Dostawy - 468748-2021

Submission deadline has been amended by:  541735-2021
17/09/2021    S181

België-Aartselaar: Pompen

2021/S 181-468748

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin NV
Nationaal identificatienummer: BE 0440.691.388
Postadres: Dijkstraat 8 (vanaf 10/5/2021 : Kontichsesteenweg 38A)
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: De heer Dominique Cools
E-mail: Dominique.cools@aquafin.be
Telefoon: +32 4504116
Fax: +32 34583020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquafin.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.publicprocurement.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankoop hydrofoorgroepen

Referentienummer: CA/DC/2020/00164
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42122000 Pompen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze raamovereenkomst is het leveren van hydrofoorgroepen op een vooraf bepaalde plaats inclusief de indienststelling op de opgegeven installatie/werf, welke kunnen gelegen zijn over heel het grondgebied van het Vlaams Gewest.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 + 1 opstelling - 10 m³ - DOL - 5,5 bar

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
42120000 Pompen en compressoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Kost / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 + 1 opstelling - 15 m³ - DOL - 5,5 bar

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
31681200 Elektrische pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Kost / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 + 1 opstelling - 20m³ - FO - 7 bar

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
31681200 Elektrische pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Kost / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 + 1 opstelling - 30m³ - FO - 7 bar

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42122000 Pompen
31681200 Elektrische pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Kost / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

*

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:

1. zie bestek

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/02/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Telefoon: +32 32578011
Internetadres: http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2021