Árubeszerzések - 468815-2018

24/10/2018    S205

Polska-Warszawa: Autobusy transportu publicznego

2018/S 205-468815

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Włościańska 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Witold Majewski
E-mail: wmaj@mza.waw.pl
Tel.: +48 225687514
Faks: +48 225687517

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mza.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mza.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mza.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 130 autobusów elektrycznych

Numer referencyjny: 66/NT/WM/18
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, elektrycznych, przegubowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 351 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, przegubowych, z napędem elektrycznym, o długości całkowitej 17,5 ÷ 18,2 m, czterodrzwiowych, z drzwiami w układzie 2-2-2-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 351 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-021/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, wymaga jedynie oświadczenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że,

• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 25 000 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) PLN;

• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000,00 (słownie: sto milionów) PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na dostawach autobusów miejskich elektrycznych o łącznej wartości netto (bez podatku VAT) co najmniej 90 000 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) PLN.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych).

2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dostawy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Zapłata za dostarczone autobusy zostanie dokonana po odbiorze każdego autobusu, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Faktury VAT za dostarczane autobusy będą wystawiane przez Wykonawcę oddzielnie na każdy autobus oraz przekazywane Zamawiającemu, łącznie z protokołem zdawczo-odbiorczym, po odbiorze każdego autobusu.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika, określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a także przedstawić wraz z ofertą dokument/y (np. pełnomocnictwo) wskazujący, co najmniej, Wykonawców występujące wspólnie oraz ich pełnomocnika i zakres jego umocowania w postępowaniu:

a) Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

c) Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać członków konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pełnomocnika). W pozostałych dokumentach powołujących się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera (pełnomocnika).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Dostawy winny być zrealizowane w okresie od 25.11.2019 r. do 30.11.2020 r. Przy czym w przypadku podpisania Umowy dostawy później niż na 45 tygodni przed 25.11.2019 r. początek dostaw będzie przypadał po 45 tygodniach od daty podpisania Umowy dostawy.

2. Wykonawca będzie dostarczał autobusy partiami w kolejnych tygodniach od rozpoczęcia dostaw.

3. Zamawiający wymaga dostaw autobusów według harmonogramu, który z zachowaniem wyżej wskazanych założeń oraz zgodnie z postanowieniami §3 Umowy dostawy, ustalą Strony w Umowie dostawy. Przykładowy harmonogram przy założeniu rozpoczęcia dostaw w 48 tygodniu 2019 roku: od 48. do 51. tygodnia 2019 roku łącznie 20 sztuk autobusów - po 5 sztuk autobusów tygodniowo, następnie od 3. do 6. tygodnia 2020 roku łącznie 40 sztuk autobusów - po 10 sztuk autobusów tygodniowo, następnie od 41. do 47. tygodnia 2020 roku łącznie 70 sztuk autobusów, po 10 sztuk autobusów tygodniowo.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w czasie wskazanym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mza.eb2b.com.pl/

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w świetlicy Wydziału Logistyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Włościańskiej 52 (wjazd od ul. Kłodawskiej).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy, wnoszone we wskazanych tam terminach

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2018