Árubeszerzések - 468815-2018

24/10/2018    S205

Polska-Warszawa: Autobusy transportu publicznego

2018/S 205-468815

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Włościańska 52
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Witold Majewski
E-mail: wmaj@mza.waw.pl
Tel.: +48 225687514
Faks: +48 225687517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mza.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mza.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mza.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 130 autobusów elektrycznych

Numer referencyjny: 66/NT/WM/18
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, elektrycznych, przegubowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 351 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, przegubowych, z napędem elektrycznym, o długości całkowitej 17,5 ÷ 18,2 m, czterodrzwiowych, z drzwiami w układzie 2-2-2-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 351 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-021/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, wymaga jedynie oświadczenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że,

• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 25 000 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) PLN;

• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000,00 (słownie: sto milionów) PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na dostawach autobusów miejskich elektrycznych o łącznej wartości netto (bez podatku VAT) co najmniej 90 000 000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) PLN.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000 000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych).

2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dostawy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Zapłata za dostarczone autobusy zostanie dokonana po odbiorze każdego autobusu, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Faktury VAT za dostarczane autobusy będą wystawiane przez Wykonawcę oddzielnie na każdy autobus oraz przekazywane Zamawiającemu, łącznie z protokołem zdawczo-odbiorczym, po odbiorze każdego autobusu.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika, określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a także przedstawić wraz z ofertą dokument/y (np. pełnomocnictwo) wskazujący, co najmniej, Wykonawców występujące wspólnie oraz ich pełnomocnika i zakres jego umocowania w postępowaniu:

a) Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

c) Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać członków konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pełnomocnika). W pozostałych dokumentach powołujących się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera (pełnomocnika).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Dostawy winny być zrealizowane w okresie od 25.11.2019 r. do 30.11.2020 r. Przy czym w przypadku podpisania Umowy dostawy później niż na 45 tygodni przed 25.11.2019 r. początek dostaw będzie przypadał po 45 tygodniach od daty podpisania Umowy dostawy.

2. Wykonawca będzie dostarczał autobusy partiami w kolejnych tygodniach od rozpoczęcia dostaw.

3. Zamawiający wymaga dostaw autobusów według harmonogramu, który z zachowaniem wyżej wskazanych założeń oraz zgodnie z postanowieniami §3 Umowy dostawy, ustalą Strony w Umowie dostawy. Przykładowy harmonogram przy założeniu rozpoczęcia dostaw w 48 tygodniu 2019 roku: od 48. do 51. tygodnia 2019 roku łącznie 20 sztuk autobusów - po 5 sztuk autobusów tygodniowo, następnie od 3. do 6. tygodnia 2020 roku łącznie 40 sztuk autobusów - po 10 sztuk autobusów tygodniowo, następnie od 41. do 47. tygodnia 2020 roku łącznie 70 sztuk autobusów, po 10 sztuk autobusów tygodniowo.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w czasie wskazanym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://mza.eb2b.com.pl/

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w świetlicy Wydziału Logistyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Włościańskiej 52 (wjazd od ul. Kłodawskiej).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy, wnoszone we wskazanych tam terminach

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2018