С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 468821-2023

02/08/2023    S147

България-Пловдив: Работно облекло

2023/S 147-468821

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
Национален регистрационен номер: 115576405
Пощенски адрес: бул."Пещерско шосе" №.66
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4002
Държава: България
Лице за контакт: Мария Стефкова Дишева
Електронна поща: disheva72@abv.bg
Телефон: +359 882555932
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.unihosp.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1273
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/314344
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/314344
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на работно облекло за персонала, на „УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД“, гр. Пловдив запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП “

II.1.2)Основен CPV код
18110000 Работно облекло
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на работно облекло за персонала, на „УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД“, гр. Пловдив запазена по смисъла на чл. 12 от ЗОП “, като предметът е разделен на шест самостоятелно обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 579 408.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на медицинско облекло - дамско

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18110000 Работно облекло
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

склад на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на дамско медицинско облекло за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 142 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие

до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва

автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се

сключва писмен анекс за целта

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Прогнозната стойност на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 24 месеца,

но прогнозната стойност се увеличава пропорционално, във връзка с възможността за удължаване на срока на

договора с нови 12 месеца (с увеличение от 50%от първоначалната прогнозна стойност на договора).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на медицинско облекло - мъжко

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18110000 Работно облекло
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

склад на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на мъжко медицинско облекло за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78 750.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие

до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва

автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се

сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Прогнозната стойност на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 24 месеца,

но прогнозната стойност се увеличава пропорционално, във връзка с възможността за удължаване на срока на

договора с нови 12 месеца (с увеличение от 50%от първоначалната прогнозна стойност на договора).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на медицинско облекло, антибактибактериално - Дамско/мъжко.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18110000 Работно облекло
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

склад на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на  медицинско облекло, антибактибактериално дамско/мъжко за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 101 250.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие

до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва

автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се

сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Прогнозната стойност на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 24 месеца,

но прогнозната стойност се увеличава пропорционално, във връзка с възможността за удължаване на срока на

договора с нови 12 месеца (с увеличение от 50%от първоначалната прогнозна стойност на договора).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на работен костюм и яке

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18110000 Работно облекло
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

склад на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на работен костюм и яке за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 408.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие

до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва

автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се

сключва писмен анекс за целта

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Прогнозната стойност на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 24 месеца,

но прогнозната стойност се увеличава пропорционално, във връзка с възможността за удължаване на срока на

договора с нови 12 месеца (с увеличение от 50%от първоначалната прогнозна стойност на договора)

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специално предпазно облекло.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18110000 Работно облекло
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

склад на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на специално предпазно облекло за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 43 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие

до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва

автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се

сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Прогнозната стойност на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 24 месеца,

но прогнозната стойност се увеличава пропорционално, във връзка с възможността за удължаване на срока на

договора с нови 12 месеца (с увеличение от 50%от първоначалната прогнозна стойност на договора).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на униформено облекло

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18110000 Работно облекло
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

склад на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на униформено облекло за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие

до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва

автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се

сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Прогнозната стойност на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 24 месеца,

но прогнозната стойност се увеличава пропорционално, във връзка с възможността за удължаване на срока на

договора с нови 12 месеца (с увеличение от 50%от първоначалната прогнозна стойност на договора)

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на обувки тип маратонки

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18814000 Обувки с горна част от текстилни материали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

склад на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на  обувки тип маратонки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие

до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва

автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се

сключва писмен анекс за целта.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Прогнозната стойност на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 24 месеца,

но прогнозната стойност се увеличава пропорционално, във връзка с възможността за удължаване на срока на

договора с нови 12 месеца (с увеличение от 50%от първоначалната прогнозна стойност на договора)

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се предвиждат

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се предвиждат

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За последните три години, считано от датата на подаване на офертата участниците трябва да са изпълнили

дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните три години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една)

дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, за каквато ще се приема доставка на работно облекло,

без изисквания за минимален обем .

Участниците декларират в офертата си спазването на изискване чрез попълване на ЕЕДОП, попълнен в следната

му част:

- т. „В: Технически и професионални способности”, като от описанието следва да се установява по безспорен

начин спазване на изискването за сходни дейности.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците, както и преди подписване на

договора определеният изпълнител представя:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/08/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/08/2023
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

В системата

VI.3)Допълнителна информация:

Съгласно чл. 104, ал.2 и ал.3 от ЗОП, при провеждането на процедурата оценката на техническите и ценовите

предложения на участниците ще се извърши при провеждане на предварителен подбор и преди разглеждане на

документите за съответствие с критериите за подбор.

Възложителят прилага задължителните основания за отстраняване, предвидени в ЗОП.

До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т. 5 от

ЗОП и обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и за които не са налице:

- забраните за участие в процедури за обществени поръчки по чл. 3, т. 8, включително във връзка с чл. 4 от Закона

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- забраните за участие в процедури за обществени поръчки по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В тази връзка при подаване на офертата участниците декларират в ЕЕДОП, че за тях не са налице обстоятелствата

по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т. 5 от ЗОП, както и че за тях не са налице цитираните забрани по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и

по ЗПКОНПИ за участие в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му.

Липсата на горепосочените обстоятелства по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по ЗПКОНПИ, които са свързани с

националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните

национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето

трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. Преди

подписване на договора участниците представят предвидените в ЗОП и ППЗОП документи за удостоверяване

липсата на упоменатите обстоятелства. Съгласно Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 08.04.2022 г. за изменение

на Регламент (ЕС) 833/2014, впоследствие изменен с Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета, относно ограничителните

мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна не следва да се възлагат

договори за обществени поръчки на лицата, посочени в член 5к, параграф 1 от регламента. С оглед изложеното,

възложителят няма да допуска до участие участници, за които са налице горепосочените обстоятелства. Във

връзка с това към офертата си участниците следва да попълнена декларация – образец № 10 от документацията

за участие.

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:

Възложителят изисква гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 1%от стойността на

договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител в една от следните

форми:

1. Парична сума; В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по банкова сметка на УМБАЛ

«Свети Георги» ЕАД

Банкова сметка на възложителя за внасяне на гаранции по обществената поръчка:

УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG97 UNCR 7527 1054 8081 19

BIC: UNCRBGSF

2. Банкова гаранция; В този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и неотменяема

банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В този случай

определеният изпълнител представя застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение (парична, банкова или

застрахователна), като в случай на парична или банкова гаранция, гаранцията може да бъде представена от името

на изпълнителя за сметка на трето лица – гарант.

Органите по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, РИОСВ,РЗИ, Агенция по заетостта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 197, чл. 1, ал.1

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/07/2023