Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 468892-2023

02/08/2023    S147

România-București: Computer de birou

2023/S 147-468892

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Număr naţional de înregistrare: 13574005
Adresă: Strada: Latina, nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020793
Țară: România
Persoană de contact: Savin Mitranescu
E-mail: savin.mitranescu@cnpp.ro
Telefon: +40 213162664
Fax: +40 0213169281
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnpp.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100168865
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Retehnologizare statii de lucru operatori CNPP, înlocuirea statiilor de lucru, inclusiv sisteme antivirus si securitatea cibernetica (achizitionarea de sisteme PC de tip All In One si laptop)

Număr de referinţă: 13574005_2023_PAAPD1398889
II.1.2)Cod CPV principal
30213300 Computer de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul prezentei achiziții îl reprezintă ,,Retehnologizare statii de lucru operatori CNPP, înlocuirea statiilor de lucru, inclusiv sisteme antivirus si securitatea cibernetica (achizitionare de sisteme PC de tip All In One si laptop),,

- Sisteme PC de Tip All in ONE

- Sisteme PC de Tip Laptop

A. In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 -a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 10 000 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locatiile din Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția are ca scop ,,Retehnologizare statii de lucru operatori CNPP, înlocuirea statiilor de lucru, inclusiv sisteme antivirus si securitatea cibernetica (achizitionarea de sisteme PC de tip All In One si laptop)

1.Sisteme PC de tip All In One

2.Sisteme PC de tip Laptop

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.3 - Punctaj pentru ușurarea evidenței și a inventarierii / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.2 - Punctaj integrare și securitate sporită / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1 Punctaj pentru performanță / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1 Punctaj pentru performanță / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1 Punctaj pentru performanță / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.4 - Punctaj pentru garanția sistemului / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Planului Național de Redresare și Reziliență din responsabilitaea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Componenta C8. Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii, R6. Reforma sistemului public de pensii, Investitia I.10. Eficienţă operaţională şi servicii electronice avansate pentru sistemul naţional de pensii prin digitalizare

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a) Motive de excludere:

Ofertanții, asociații, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul după înscrierea în SEAP în procedură completează „Răspuns DUAE” (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanți/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere, cu informațiile aferente situației lor.

Nedepunerea „Răspuns DUAE” cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Documentele suport actualizate/la zi care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar in cazul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (si, daca este cazul, pentru tertii sustinatori/subcontractorii acestuia):

A) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) pentru sediul social, actualizate la momentul prezentării;

B) Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la data prezentării;

C) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

D) Alte documente edificatoare, după caz.

Pentru ofertanții străini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele depuse vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

b) Informații privind evitarea conflictului de interese:

- Ofertanţii, asociații și terții susținători nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertanții, asociații și terții susținători depun declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Declarația va fi prezentată odată cu „Răspuns DUAE”, semnată cu semnătură electronică extinsă.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că persoanele ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art.21 alin.(3) lit.a) din HG nr. 395/2016 sunt următoarele: : Daniel Baciu - Președinte CNPP, Vasilica-Valentina Robu - Secretar General, Nicoleta Dina – Director General/Direcția Juridică și Control, Petru Costea - Șef serviciu, Marlena - Carmen Andrei - Director general DGDPSCEI, Constantin Bogdan Opriș - Șef serviciu, Adrian Găgeatu - Consilier superior, Mihai Canciu - Consilier principal, Savin Teodor Mitrănecu – consilier superior, Simona Liana Blîndu –consilier superior,

Operatorul economic trebuie să dețină o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, dovedind astfel că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului si nu se regaste in nici o situatie mentionata in art.164, 165 si art.167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, respectiv informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documente de confirmare:

Ofertanții pot demonstra îndeplinirea cerinței asumate in formularul DUAE, prin prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Codul CAEN al activităţii ofertantului trebuie să fie corespunzător obiectului contractului.

Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie ACTUALE/REALE/VALIDE LA DATA PREZENTĂRII ACESTUIA.

Pentru documentul menţionat mai sus, ofertanții străini pot depune documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română.

Documentul urmează a fi prezentat la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, din care să rezulte abilitatea persoanei juridice/fizice străine de a livra produsele care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în limba română

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr. 1 – Experiența similarăOperatorii economici vor face dovada produselor furnizate în ultimii 3 ani , calculați de la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat/livrat produse similare celor care fac obiectul contractului de achiziţie publică în valoare cumulată de minimum 10 000 000,00 lei fără TVA, fără a se limita numărul de contracte/documente prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței minime. In cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.Prin produse similare se înțelege furnizare produse conform celor menționate în caietul de sarcini.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: In vederea indeplinirii cerintei ofertantii/ofertantul asociat/tertul sustinator vor completa DUAE - Partea a IV “Criterii de selectie”- Sectiunea B “Capacitatea tehnica si profesionala” indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire al cerintei : denumirea contractului, numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alte monede decat in Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii respectiv. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire documentele suport pentru demostrarea informatiilor din DUAE. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare. Beneficiarii produselor pot fi din sectorul public sau privat.Justificare cerința nr.1:Având în vedere obiectivele urmărite a fi realizate prin atribuirea contractului de achiziție , autoritatea contractantă a considerat necesar ca operatorul economic să facă dovada că are capacitatea de a realiza activitățile prevăzute prin caietul de sarcini, respectiv de a obține îndeplinirea obiectivului contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite, precum și încadrarea în bugetul prevăzut. Astfel, pentru a-și demonstra capacitatea de a atinge rezultatele solicitate prin caietul de sarcini, ofertantul trebuie sa aibă o experiență similară în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, privind furnizarea de produse , de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publică ce urmeaza sa fie atribuit, având o valoare cumulată de minim 10 000 000, 00 lei (fără TVA).Pentru îndeplinirea cerinţei privind nivelul valoric minim al experienței similare nu se limitează numărul de contracte/documente

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/07/2023