The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 468949-2022

29/08/2022    S165

Polska-Warszawa: Radiowozy policyjne

2022/S 165-468949

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 148-422926)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Tel.: +48 226012220
Faks: +48 226011857
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV oraz policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D na podstawie umowy ramowej w latach 2022-2023

Numer referencyjny: 163/Ctr/22/TJ/FWP/PMP
II.1.2)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

- w ramach Części 1: Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV (max. 20 szt.),

- w ramach Części 2: Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D (max.

20 szt.),

na podstawie umowy ramowej na lata 2022-2023, wyposażonych w radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym, zgodnie z Zał. 3 Ł do OPZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 148-422926

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/08/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 10:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: