Dostawy - 469008-2018

Wyświetl widok skrócony

24/10/2018    S205

Polska-Kołobrzeg: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2018/S 205-469008

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Adres pocztowy: ul. Artyleryjska 3
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: MWiK Kołobrzeg Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Janusz Kubek
E-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Tel.: +48 943067455
Faks: +48 943067401

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3
Adres pocztowy: Kołobrzeg
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1; 78- 200 Białogard,
Adres pocztowy: Białogard
Miejscowość: Białogard
Kod pocztowy: 78-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2; 78- 400 Szczecinek
Adres pocztowy: Szczecinek
Miejscowość: Szczecinek
Kod pocztowy: 78-400
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sprzedaż energii dla 3 spółek wodociągowych- En?Zp/S/2018
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
dostawa energii elektrycznej
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 16 117 273,38 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
En/ZP/S/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 114-260376 z dnia 16.6.2018

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: En/ZP/S/2018 Część nr: 1 - Nazwa: „Zakup energii elektrycznej dla 3 Spółek Wodociągowych"
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.8.2018
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PGE Obrót S.A. oddział Skarżysko-Kamienna al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Adres pocztowy: Skarżysko Kamienna
Miejscowość: Polska
Kod pocztowy: 26-110

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 414 820,43 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 16 117 273,38 PLN
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: 02-676 Warszawa
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.10.2018