29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 469404-2023

02/08/2023    S147

Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek

2023/S 147-469404

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: TAURON Wydobycie S.A.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Blecharz
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185431
Faks: +48 326155942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tauron-wydobycie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://swoz.tauron.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa remontu czterech sprężarek gazowych AERZEN VMY536B Ex zabudowanych w stacji odmetanowania dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Brzeszcze

Numer referencyjny: PZP/TWD/05051/2023/135/P/BB
II.1.2)Główny kod CPV
50531300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu czterech sprężarek gazowych AERZEN VMY536B Ex zabudowanych w stacji odmetanowania dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Brzeszcze

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa remontu czterech sprężarek gazowych AERZEN VMY536B Ex zabudowanych w stacji odmetanowania dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Brzeszcze

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji Zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nr zgodna z SWZ:

5.1.1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu, składa przez Platformę JEDZ.

5.1.1.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., .xml Wszystkie dopuszczalne formaty określone zostały w załączniku nr 2 do OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 2247).

5.1.1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia dostępnego na Platformie lub ESPD https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nr zgodna z SWZ:

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 PZP, oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 112 ust. 1 PZP, które zgodnie z art. 112 ust. 2 PZP dotyczą:

4.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:

4.1.4.1. Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których remonty sprężarek gazowych zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączy dowody określające czy te remonty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego remonty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Łączna wartość usług brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza niż: 2 000 000,00 zł.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawca dostarczy:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesiące. Wzór stanowi załącznik nr 9g do SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4.1.4.2. wykaże się posiadaniem uprawnień do wykonania napraw lub remontu urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia tzn., że jest producentem lub upoważnionym przedstawicielem producenta lub autoryzowanym przedstawicielem producenta lub przedstawi ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania napraw lub remontu urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia wydaną przez jednostkę notyfikowaną/akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawca dostarczy:

1) Jeżeli Wykonawca jest producentem lub upoważnionym przedstawicielem Producenta urządzeń wymienionych w ofercie, oświadczenie, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 9a do SWZ

2) Jeżeli Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem Producenta urządzeń wymienionych w ofercie, oświadczenie, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 9b do SWZ.

3) W przypadku gdy Wykonawca nie jest Producentem i nie posiada autoryzacji Producenta urządzeń wymienionych w ofercie, oświadczenie, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 9c do SWZ wraz z oceną zdolności Wykonawcy do wykonywania remontów urządzeń wymienionych w ofercie wydaną, przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej lub jednostkę notyfikowaną.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nr zgodna z SWZ:

6.1. Wymaga się, aby naprawa lub remont urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia została wykonana w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych urządzeń.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca złoży wraz z ofertą:

Oświadczenie Wykonawcy, stwierdzające, że przeprowadzona naprawa lub remont urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia będzie wykonywana w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanych urządzeń, oraz nie spowoduje naruszenia warunków i zapisów DTR/instrukcji użytkowania na jakich urządzenie zostało przekazane użytkownikowi, a tym samym nie ma obowiązku ponownego wprowadzania go do obrotu.

Oświadczenie powinno być sporządzona zgodnie ze wzorem przedstawionym:

• w załączniku nr 9d do SWZ - dla Wykonawcy będącego Producentem urządzeń wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, upoważnionym przedstawicielem Producenta lub posiadającym autoryzację Producenta na remont przedmiotowych urządzeń,

lub

• w Załączniku nr 9e do SWZ - dla Wykonawcy nie będącego Producentem, a posiadającego ocenę zdolności zakładu remontowego do wykonywania remontów wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby lub jednostkę notyfikowaną)

6.2. Wymaga się, aby w związku z wykonywaniem naprawy lub remontu urządzeń stanowiących Przedmiot Zamówienia Wykonawca przestrzegał obowiązujących u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska w ramach wdrożonej Polityki Systemu Bezpieczeństwo Pracy

w TAURON Wydobycie S.A. przedstawionego w załączniku nr 8 do SWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca złoży oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 9f do SWZ. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.2.1. Dokumenty na spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt 4.1. SWZ

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust.1 PZP przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 5.2.2. (z wyłączeniem oświadczenia z pkt 5.2.2.1. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021. poz. 275)

5.2.2. Dokumenty i oświadczenia do wykazania braku podstaw do wykluczenia:

5.2.2.1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg oświadczenia w Załączniku nr 2 do SWZ;

5.2.2.2. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą – wg oświadczenia w Załączniku nr 7 do SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Nr zgodna z SWZ:

3.6. Wadium

3.6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości:

49 000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100);

Uwaga: Gwarancja lub poręczenie winny być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy.

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Numeracja zgodna z SWZ:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 PZP.

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

8.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

8.3.1. Jakiego Postępowania dotyczy;

8.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;

8.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

8.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

8.4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

cd. sekcji III. 1.8)

8.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum, z Wykonawcą reprezentującym wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), którego dane należy wpisać zgodnie z Oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

8.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/08/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zachowano numeracje zgodne z SWZ:

1.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://swoz.tauron.pl (zwanej dalej: „Platformą” lub „Systemem”). Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

1.2. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

1.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”

1.4. Postępowanie, którego dotyczy SWZ oznaczone jest numerem referencyjnym na który Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji.

1.5. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Wykonawcę winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski w tej sprawie kieruje za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja” znajdującej się w Postępowaniu. Do czynności wyjaśnienia SWZ mają zastosowanie przepisy art. 135 PZP.

1.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie. Do czynności zmiany treści SWZ mają zastosowanie przepisy art. 137 PZP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. PZP (Dział IX), tj. odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2023