Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 469614-2019

07/10/2019    S193

Polonia-Lublin: Servicios de suministro de software

2019/S 193-469614

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Lubelski
Dirección postal: ul. Spokojna 9
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-074
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Chełmski
Dirección postal: pl. Niepodległości 1
Localidad: Chełm
Código NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Código postal: 22-100
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Kraśnicki
Dirección postal: al. Niepodległości 20
Localidad: Kraśnik
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 23-210
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Puławski
Dirección postal: al. Królewska 19
Localidad: Puławy
Código NUTS: PL815 Puławski
Código postal: 24-100
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Świdnicki
Dirección postal: ul. Niepodległości 13
Localidad: Świdnik
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 21-047
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Włodawski
Dirección postal: al. Piłsudskiego 24
Localidad: Włodawa
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 22-100
País: Polonia
Correo electrónico: a.zawislak@powiat.lublin.pl
Teléfono: +48 815286663
Fax: +48 815286601
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Dirección del perfil de comprador: www.powiat.lublin.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego", etap II

Número de referencia: BPG.272.18.2019.TB
II.1.2)Código CPV principal
72268000 Servicios de suministro de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 130 081.30 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Powiat Puławski

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Descripción del contrato:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

II.2.14)Información adicional

Wadium: 2 100 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Powiat Świdnicki

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Descripción del contrato:

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: „Okres świadczenia gwarancji, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej” w miesiącach / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.02.01.00-06-0039/16.

II.2.14)Información adicional

Wadium: 2 200 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 111-272180
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Powiat Puławski

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Geobid Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kossutha 11
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-844
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 82 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 16
Denominación:

Powiat Świdnicki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Geobid Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kossutha 11
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-844
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 84 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia,wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) – szczegółowo podstawy wykluczenia opisane są w cz. 5.4. i 5.5 SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów określonych w par. 5 Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 r. poz.1126) – szczegółowo dokumenty zostały wskazane w cz. 6.3. – 6.9. SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@odwolania.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: jak w pkt VI.4.1
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/10/2019