Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 469632-2021

17/09/2021    S181

Slovensko-Bratislava: Zabezpečovacie zariadenie

2021/S 181-469632

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 156-411503)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Mravík
E-mail: lubos.mravik@minv.sk
Telefón: +421 2250944233
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečovacie zariadenia

Referenčné číslo: SE_VO2-2021/003790
II.1.2)Hlavný kód CPV
35121000 Zabezpečovacie zariadenie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Zabezpečovacie zariadenia pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/09/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 156-411503

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: 2.2
Namiesto:
Dátum: 13/09/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 27/09/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: 2.7
Namiesto:
Dátum: 14/09/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 28/09/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: