Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 469632-2021

17/09/2021    S181

Slovensko-Bratislava: Zabezpečovacie zariadenie

2021/S 181-469632

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 156-411503)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Mravík
E-mail: lubos.mravik@minv.sk
Telefón: +421 2250944233
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečovacie zariadenia

Referenčné číslo: SE_VO2-2021/003790
II.1.2)Hlavný kód CPV
35121000 Zabezpečovacie zariadenie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Zabezpečovacie zariadenia pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/09/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 156-411503

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: 2.2
Namiesto:
Dátum: 13/09/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 27/09/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: 2.7
Namiesto:
Dátum: 14/09/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 28/09/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: