Leveringen - 469805-2018

25/10/2018    S206

Polen-Wroclaw: Instrumenten voor angiografie

2018/S 206-469805

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.usk.wroc.pl
Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.usk.wroc.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SP ZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Referentienummer: USK/DZP/PN-329/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111720 Instrumenten voor angiografie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 1 zadanie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45215140 Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 1 zadanie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 22/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %

Jakość – parametry techniczne - 20 %

Gwarancja - 20 %

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie:

I. Uprawnień budowlanych wydanych przez odpowiedni organ samorządu zawodowego zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) dających podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa) z określonym w nim terminem ważności;

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów cyt. ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r., lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych.

Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem innych przepisów Ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 15.1.2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejsza niż 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tys. 00/100 złotych).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I. Wykaz dostaw - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność, jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało: dostawę, montaż/instalację i uruchomienie angiografu dwupłaszczyznowego.

II. Wykaz osób - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ustanowi do kierowania pracami obejmującymi przystosowanie pomieszczeń oraz prac montażowych:

• kierownika robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (tj. Kierownika budowy), będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.), posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby oraz

• kierowników robót w pozostałych specjalnościach – instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, w tym instalacji niskoprądowych (w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy), będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określone są w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wzór umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający „skrócił” termin składania i otwarcia ofert.

Szczegółowe uzasadnienie skrócenia terminów zawiera załącznik do protokołu.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, w Dziale zamówień publicznych - pokój nr 15, 50-369 Wrocław

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

1) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy,

2) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

3) konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających,

4) konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z przedmiotem zamówienia,

5) zmiany umowy dotacyjnej, mającej wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym m.in. zmiany terminów, zmiany wysokości dotacji,

6) konieczność zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

1) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu objętego umową,

2) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego,

Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

5. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieotrzymania dotacji na zakup przedmiotu zamówienia lub też otrzymania dotacji w niewystarczającej wysokości.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia w dostawie i instalacji sprzętu przekraczającego termin, o którym mowa w § 6.

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w robotach, o których mowa w § 3c niniejszej umowy wystąpią wady lub usterki lub zainstalowany sprzęt będzie niekompletny, posiadać będzie jakiekolwiek wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia powstałe na każdym etapie realizacji lub nie będzie odpowiadał treści oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole przyczyny odmowy odbioru całości lub części sprzętu oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie w całości lub w części innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub też może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

10. Odstąpienie zgodnie z ust. 9 może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych od daty wpisania zastrzeżeń do protokołu, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 29.6.2018 r.

11. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający może wykonać do 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 9.

12. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego wobec stwierdzenia, że dostarczony sprzęt nie odpowiada parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu sprzętu Wykonawcy na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty postawienia sprzętu do dyspozycji Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5) Wykaz dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało: dostawę, montaż/instalację i uruchomienie angiografu dwupłaszczyznowego (Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr

6 do SIWZ) .

6) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. V.2.b

7) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

8) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

Termin wykonania zamówienia.

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi etapowo:

1) Etap I – protokolarny odbiór sprzętu nastąpi nie później niż do dnia 11.12.2018 r.

2) Etap II - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń zgodnie z załączonym PFU nie później niż dnia 1.4.2019 r.

3) Etap III – protokolarny odbiór prac instalacyjnych sprzętu oraz wyposażenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni w terminie do dnia 15.4.2019 r.

4) Etap IV – szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w terminie do dnia 22.4.2019 r.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2018