Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 469863-2021

17/09/2021    S181

Hiszpania-Malaga: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

2021/S 181-469863

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga
Krajowy numer identyfikacyjny: P7990003A
Adres pocztowy: Saint Exupery, 22
Miejscowość: Málaga
Kod NUTS: ES617 Málaga
Kod pocztowy: 29007
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga
E-mail: jcggarcia@malaga.eu
Tel.: +34 951926193
Faks: +34 951926554
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imv.malaga.eu
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iOiMzW4dQgYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MOIpXmImNkcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iOiMzW4dQgYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Servicio de reparación, mantenimiento integral de los grupos de presión de los edificios de propiedad municipal administrados por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Numer referencyjny: 2021/10
II.1.2)Główny kod CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Servicio de reparación, mantenimiento integral de los grupos de presión de los edificios de propiedad municipal administrados por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 231 400.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES617 Málaga
II.2.4)Opis zamówienia:

Servicio de reparación, mantenimiento integral de los grupos de presión de los edificios de propiedad municipal administrados por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Calidad y valor técnico de la proposición / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 231 400.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

por un plazo máximo de dos años

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Capacidad de obrar

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra anual de negocio

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- Trabajos realizados

- Plantilla media anual

- Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado Gestión de residuos bio-sanitarios

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Hiszpański
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

SALA VIRTUAL

Datos de Dirección:

Calle: C/SAINT EXUPERY, 22

CP: 29002

Población: MALAGA

País: España

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga
Adres pocztowy: Saint Exupery, 22
Miejscowość: Málaga
Kod pocztowy: 29007
Państwo: Hiszpania
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2021