Usługi - 47009-2016

Wyświetl widok skrócony

11/02/2016    S29

Polska-Gdańsk: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

2016/S 029-047009

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Osoba do kontaktów: Jolanta Jeryś, Rafał Czarnecki
E-mail: zampub@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268735
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://pomorskie.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.pomorskie.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług wspierających Zamawiającego w przygotowaniu, zarządzaniu, obsłudze i realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi będą świadczone w województwie pomorskim.

Kod NUTS PL POLSKA,PL63 Pomorskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wspierających Zamawiającego
w przygotowaniu, zarządzaniu, obsłudze i realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, w tym pełnienie roli inżyniera kontraktu dla projektu ,,Pomorskie e-Zdrowie” (nazywanego dalej Projektem), który realizowany będzie z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nazywanego dalej EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (nazywanego dalej RPO WP).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia między innymi następujących usług:
1) związanych z przygotowaniem dokumentacji i pracami niezbędnymi do przygotowania projektu. Zakres tych prac będzie obejmował w szczególności:
a. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej w odniesieniu do zakresu Projektu zakończonej przedstawieniem Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji techniczno-organizacyjnej Projektu, w tym harmonogramów realizacji (między innymi: rzeczowego, finansowego i zamówień publicznych);
b. przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prace przygotowawcze i wspierające dla postępowań przeprowadzanych przez Zamawiającego lub jego Partnerów.
2) związanych z zarządzaniem i obsługą Projektu (Inżynier Kontraktu).
3. Szczegółowy zakres wymienionych usług wskazany w ust. 2 powyżej został określony
w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania, 72240000 Usługi analizy systemu i programowania, 72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne, 72228000 Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych, 72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, 72242000 Usługi modelowania projektu, 72224100 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu, 72246000 Usługi doradcze w zakresie systemów, 72226000 Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania systemowego, 72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, 72140000 Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu komputerowego, 79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 79412000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami, 79211000 Usługi księgowe

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wspierających Zamawiającego
w przygotowaniu, zarządzaniu, obsłudze i realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, w tym pełnienie roli inżyniera kontraktu dla projektu ,,Pomorskie e-Zdrowie” (nazywanego dalej Projektem), który realizowany będzie z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nazywanego dalej EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (nazywanego dalej RPO WP).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia między innymi następujących usług:
1) związanych z przygotowaniem dokumentacji i pracami niezbędnymi do przygotowania projektu. Zakres tych prac będzie obejmował w szczególności:
a. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej w odniesieniu do zakresu Projektu zakończonej przedstawieniem Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji techniczno-organizacyjnej Projektu, w tym harmonogramów realizacji (między innymi: rzeczowego, finansowego i zamówień publicznych);
b. przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prace przygotowawcze i wspierające dla postępowań przeprowadzanych przez Zamawiającego lub jego Partnerów.
2) związanych z zarządzaniem i obsługą Projektu (Inżynier Kontraktu).
3. Szczegółowy zakres wymienionych usług wskazany w ust. 2 powyżej został określony
w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania zadań na rzecz Zamawiającego (będącego Partnerem Wiodącym w Projekcie) oraz wszystkich Partnerów Projektu (których wskazano
w ust. 5 poniżej), w imieniu oraz na rzecz których Zamawiający występuje. Zarówno usługi jak i dokumenty muszą być realizowane w dwóch perspektywach: ogólnej (dla wszystkich Partnerów Projektu) jak i szczegółowej czyli odrębnej dla każdego lub wybranych z Partnerów Projektu.
5. Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” realizowany będzie w partnerstwie z następującymi podmiotami leczniczymi – zwanymi dalej łącznie Partnerami Projektu:

1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – posiada osobowość prawną 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 1, tel. 58 524 75 02, www.wsp-bilikiewicz.pl, e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

2) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – posiada osobowość prawną,

80-001 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, numer telefonu (58) 520 39 94 e-mail: sekretariat@pogotowie.gdansk.pl

3) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz-Kosko w Sopocie – posiada osobowość prawną, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1/3, tel. 58 551 12 01, www.wzr.com.pl, e-mail: sekretariat@wzr.com.pl

4) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku – posiada osobowość prawną, 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50, tel. 59 842 30 33, e-mail: spspzoz@pro.onet.pl

5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – posiada osobowość

prawną, 76-200 Słupsk, ul. prof. Lotha 26, tel. 59 842 48 67, www.szpital.slupsk.pl,

e-mail: dyrekcja@szpital.slupsk.pl

6) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – posiada osobowość prawną, 83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7, numer telefonu. (58) 562 06 00 www.kocborowo.pl, e-mail: szpital@kocborowo.pl

7) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – posiada osobowość prawną, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37, tel. 58 301 51 32 www.wotu.pl, e-mail: sekretariat@wotu.pl

8) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – posiada osobowość prawną, 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel. 59 841 45 20 www.pogotowie.slupsk.pl

9) COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – posiada osobowość prawną, 80-803 Gdańsk,

ul. Nowe Ogrody 1-6, tel. 58 764 01 00, www.copernicus.gda.pl, e-mail: sekretariat@copernicus.gda.pl (obejmująca także były Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku -80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 50 oraz Wojewódzkie Centrum Onkologii)

10) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – posiada osobowość prawną 80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18, tel. 58 341 40 41 do 46, www.pcchz.pl, e-mail: sekretariat@pcchz.pl

11) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. – posiada osobowość prawną, 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119, tel. 58 520 93 00, www.szpitalpolanki.pl, e-mail: sekretariat@szpitalpolanki.pl

12) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach – posiada osobowość prawną 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30, tel. 55 262 42 28, www.szpitalprabuty.pl, e-mail: sekretariat@szpitalprabuty.pl

13) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Gdańsku – posiada osobowość prawną, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27, tel. 58 300 56 76, www.pzoz.com.pl, e-mail: pzoz1@wp.pl

14) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – posiada osobowość prawną 83-400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36, tel. 58 686 00 00, www.szpital-koscierzyna.pl, e-mail: sekretariat@szpital.koscierzyna.pl

15) Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. – posiada osobowość prawną, 81-519 Gdynia,

ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 58 699 81 15, www.szpital-morski.pl, e-mail: sekretariat@szpital-morski.pl

16) Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. – posiada osobowość prawną 84-200 Wejherowo, ul. Jagalskiego 10, tel. 58 572 72 00, www.szpital.wejherowo.pl, e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl

6. Zakresem rzeczowy Projektu przewidzianym do realizacji w przypadku Zamawiającego oraz
wszystkich 16 Partnerów Projektu będzie między innymi:
1) rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sieci teleinformatycznej,
w tym:
a. okablowania strukturalnego;
b. okablowania sieci energetycznej z zasilaniem gwarantowanym dla infrastruktury informatycznej i medycznej;
c. urządzeń sieci informatycznej w szczególności: przełączników, hub-ów, routerów, urządzeń sieci bezprzewodowej, urządzeń zabezpieczających,
d. łącza dostęp do Internetu;
e. dedykowanej dla podmiotów leczniczych sieci WAN (przy pomocy dzierżawy ciemnych włókien lub usługi łączy światłowodowych w połączeniu z utworzeniem sieci VPN) zapewniającej wzajemne bezpieczne połączenie wszystkich podmiotów leczniczych;
f. rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury urządzeń zapewniających zasilanie gwarantowane dla infrastruktury informatycznej.
2) rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury telefonii stacjonarnej;
3) rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sprzętu informatycznego
w szczególności: serwerów, zestawów i terminali komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, skanerów, macierzy dyskowych, urządzeń backupu, konsoli zarządzania, urządzeń do telekonferencji, urządzeń telemedycznych, itp.:
4) rozbudowa i modernizacja pomieszczeń i wyposażenia serwerowni, w tym
zainstalowanych w nich systemów klimatyzacji i wentylacji, ppoż, alarmowych, monitoringu
i zasilania energetycznego;
5) wdrożenie nowych lub modernizacja obecnych systemów w celu zapewnienia
wszystkim podmiotom leczniczych objętych projektem nowoczesnych
i interoperacyjnych systemów dziedzinowych w szczególności: HIS, EDM, RIS, PACS, ERP, BI, LIS, EOD, systemu rejestracji czasu pracy personelu, systemu kontroli dostępu do pomieszczeń, systemów gromadzenia i archiwizacji danych, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym dostępu do danych oraz infrastruktury teleinformatycznej, itp.;
6) integracja podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie z krajowymi systemami informacji w ochronie zdrowia;
7) rozbudowa na szczeblu regionalnym systemu informatycznego klasy Business
Intelligence (BI) obejmującego w początkowym etapie podmioty lecznicze uczestniczące w Projekcie;
8) utworzenie portalu informacyjnego dla obywatela informującego o ofercie
pomorskiej ochrony zdrowia z możliwością zdalnej rejestracji oraz będącego źródłem wiedzy dotyczącej pomorskiego systemu zdrowia i leczenia w poszczególnych podmiotach leczniczych;
9) opracowanie ujednoliconego systemu informatycznego umożliwiającego
gromadzenie i analizę danych dotyczących wybranych parametrów jakości rzeczywistej usług, narzędzi (ankiety) oceny zadowolenia pacjenta z usług pomorskiego systemu zdrowia oraz regionalnego katalogu zdarzeń niepożądanych z wszystkich podmiotów leczniczych objętych projektem;
10) utworzenie systemu długoterminowej archiwizacji dokumentacji medycznej dla
wszystkich podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie;
11) utworzenie regionalnego systemu informacji medycznej obejmującego następujące zagadnienia:
a. Regionalne repozytorium dokumentów medycznych;
b. Regionalny rejestr dokumentów medycznych;
c. Regionalna szyna danych;
d. Dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza;
e. Regionalne e-usługi.
12) podnoszenie kwalifikacji kadry podmiotów biorących udział w Projekcie, w szczególności z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia;
13) wybranie podmiotu świadczącego usługi Inżyniera Głównego Centrum Przetwarzania Danych.
7. Szczegółowy zakres Projektu został opisany w Załączniku nr 2 Koncepcja techniczno-technologiczna.
8. Wymagany przez Zamawiającego wymiar usług wspierających, świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i Partnerów Projektu dotyczących przygotowania, zarządzania, obsługi i realizacji Projektu w podanym powyżej zakresie rzeczowym przez cały okres realizacji Projektu wynosić musi co najmniej 50 000 roboczogodzin.
9. Ponadto, w okresie Trwałości Projektu (tj. przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Zamawiającego otrzymanej z Instytucji Zarządzającej RPO WP) Wykonawca w ramach świadczenia gwarancji za wykonane usługi zobowiązany będzie do udzielania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu, w zakresie wynikającym z pytań i wezwań Instytucji Zarządzającej lub innych organów kontrolujących realizację Projektu.
10. Wykonawca, w ramach usług Inżyniera Kontraktu, będzie pełnił również w Projekcie samodzielne funkcje technicznych przewidziane w przepisach prawa budowlanego – funkcje inspektora nadzoru, w odniesieniu do części projektu przewidzianych do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
11. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
3) nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;
5) nie dopuszcza dokonywania zaliczek;
6) nie przewiduje aukcji elektronicznej;
7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;
8) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
9) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
10) nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Zamawiający, nadto oświadcza, że zamierza ubiegać się o dofinansowanie z środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wobec powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
13. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.
14. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie każdego dokumentu musi być pełne (tj. obejmować całą treść dokumentu wraz z oznaczeniami, pieczęciami i innymi elementami). Jeżeli w dokumencie używane są nazwy, skróty i oznaczenia charakterystyczne dla kraju, z którego pochodzi dokument albo dla języka, w którym sporządzony jest dokument, określenia te powinny być wyjaśnione tak, aby wszystkie okoliczności stwierdzone
w dokumencie nie budziły wątpliwości.
15. Podane w SIWZ godziny dokonania czynności są czasu polskiego.
Usługi będące przedmiotem zamówienia, świadczone będą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i Partnerów Projektu przez okres realizacji Projektu tj. od dnia zawarcia umowy do dnia podpisani protokołu końcowego jednak nie dłużej niż do 30.9.2021 roku.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 17.4.2016. Zakończenie 30.9.2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 100 000, PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96,
poz. 620).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 21.3.2016 r. r. do godz. 11:00.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: Bank PeKaO SA numer rachunku 76 1240 6292 1111 0010 4607 0996 z podaniem tytułu: Postępowanie
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na Świadczenie usług wspierających Zamawiającego w przygotowaniu, zarządzaniu, obsłudze i realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający uzna wadium za wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego (tj. z chwilą realnego wpłynięcia środków na wyżej wskazany rachunek).
4. Wartość wniesionego wadium określana będzie w walucie polskiej. Wykonawca wnosząc wadium w innej walucie niż polska ponosi wszelkie koszty przewalutowania i innych operacji bankowych. Wartość wadium nie może ulec zmniejszeniu w następstwie tych operacji. Decyduje wartość uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Pozostałe formy wadium (oprócz wniesionej w pieniądzu) wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w formie oryginału dokumentu wadialnego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pokój nr 4a najpóźniej do 21.3.2016 r. do godz. 11:00.
7. Poręczenie lub gwarancja wnoszone jako wadium muszą zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez cały okres związania ofertą.
8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Szczegółowe warunki płatności określono we wzorze umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający, w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy o udzielenie zamówienia umowę konsorcjum określającą co najmniej strony umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający, oświadcza, że zamierza ubiegać się o dofinansowanie z środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wobec powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące usługi:
a) co najmniej 1 usługę polegającej na zarządzaniu projektem, jako Inżynier Kontraktu, Inwestor Zastępczy lub Menedżer Projektu dla projektu obejmującego system e-zdrowia. Za system taki Zamawiający uznaje system informatyczny zrealizowany w ramach jednego projektu obejmujący rozwiązania wspólne (takie jak szyna danych, rekord pacjenta) dla
co najmniej 10 podmiotów leczniczych o średniej rocznej wielkości kontraktów
z płatnikiem publicznym nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto) dla każdego z podmiotów. Na potrzeby określenia spełnienia warunku należy zsumować wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym danego podmiotu leczniczego z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i sumę podzielić przez 3;
b) co najmniej 1 usługę polegającą na zarządzaniu projektem, jako Inżynier Kontraktu, Inwestor Zastępczy lub Menedżer Projektu w ramach, której przygotował dokumentację zamówienia publicznego i nadzorował realizację umowy (w ramach tego zamówienia) na co najmniej jedną dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu teleinformatycznego o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 5 000 000 PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto);
c) co najmniej 1 usługę polegającą na zarządzaniu projektem lub projektami jako Inżynier Kontraktu, Menedżer Projektu lub Inwestor Zastępczy dotyczącym wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w co najmniej 10 podmiotach leczniczych o średniej rocznej wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto) dla każdego z podmiotów. Na potrzeby określenia spełnienia warunku należy zsumować wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym danego podmiotu leczniczego z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i sumę podzielić przez 3;
d) co najmniej 2 usługi, w ramach których opracował specyfikacje wymagań funkcjonalnych dla medycznego systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego o średniej rocznej wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto). Na potrzeby określenia spełnienia warunku należy zsumować wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym danego podmiotu leczniczego z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i sumę podzielić przez 3. Za medyczny system informatyczny wykazywany na spełnienie tego warunku Zamawiający uznaje systemy klasy HIS (Hospital Information System);
e) co najmniej 2 usługi w ramach, których opracował specyfikację wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego klasy ERP (Enterprise Resources Planning) dla podmiotu leczniczego o rocznej wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto). Na potrzeby określenia spełnienia warunku należy zsumować wielkości kontraktów z płatnikiem publicznym danego podmiotu leczniczego z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert i sumę podzielić przez 3).
Zamawiający dopuszcza, aby wskazane przez Wykonawcę usługi potwierdzające warunek wskazany w pkt d i e były zrealizowane w ramach jednego projektu lub przedsięwzięcia lub umowy albo były zadaniami w ramach jednej usługi nadrzędnej.
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) 1 osobą, która obejmie funkcję Kierownika Projektu, spełniającą następujące warunki:
— posiada certyfikat z zakresu zarządzania programami (wymagany jest certyfikat IPMA na poziomie co najmniej C lub certyfikat PRINCE2 Practitioner),
— posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych dla podmiotów leczniczych,
— brał udział w minimum dwóch wdrożeniach systemu informatycznego, w zakresie części medycznej (HIS) dla podmiotu leczniczego lub innego podmiotu związanego z usługami
e-zdrowia;,
— posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy wdrożeniu systemu typu HIS oraz ERP o łącznej wartości systemu/ów nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 150.
b) 1 osobą, która obejmie funkcję Zastępcy Kierownika Inżyniera Kontraktu spełniającą następujące warunki:
— posiada certyfikat zarządzania projektami (wymagany jest certyfikat IPMA na poziomie co najmniej D lub certyfikat PRINCE2 Fundation),
— posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych dla podmiotów leczniczych,
— brał udział w minimum jednym wdrożeniu systemu informatycznego, w zakresie części medycznej (HIS) dla podmiotu leczniczego lub innego podmiotu związanego z usługami
e-zdrowia,
— posiada doświadczenie przy wdrożeniu systemu typu HIS oraz ERP o wartości systemu/ów nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto dla podmiotu leczniczego z minimalną liczbą łóżek 100.
c) 1 osobą, która obejmie funkcję Specjalisty ds. Architektury systemów informatycznych spełniającą następujące warunki:
— posiada doświadczenie w nadzorze nad wdrożeniem lub we wdrożeniu systemu rozproszonego tj. systemu wdrożonego w co najmniej 3 różnych lokalizacjach o łącznej wartości wdrażanego systemu nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto;
— posiada znajomość relacyjnych baz danych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie
w zarządzaniu relacyjną bazą danych oraz strukturą serwerową.
d) 1 osobą, która obejmie funkcję Specjalisty ds. sprzętu informatycznego spełniającą następujące warunki:
— posiada doświadczenie w przygotowywaniu co najmniej 2 szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawa zamówień publicznych w zakresie wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego (obejmującego dostawy sprzętu informatycznego) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto;
e) 1 osobą, która obejmie funkcję Specjalisty ds. sieci strukturalnych i światłowodowych spełniającą następujące warunki:
— posiada uprawnienia budowlane w rozumieniu art.12 ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z późn. zm) w specjalności telekomunikacyjnej oraz posiadający certyfikat projektanta sieci okablowania strukturalnego. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowania osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932),
— posiada doświadczenie zawodowe w realizacji lub nadzorze nad realizacją, co najmniej jednej instalacji okablowania strukturalnego, o wielkości co najmniej 200 zakończeń sieci, oraz brał udział w przynajmniej jednym projekcie o zakresie prac związanych z instalacją systemów okablowania strukturalnego i światłowodowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
f) 1 osobą, która obejmie funkcję Specjalisty ds. rozliczania projektów UE, odpowiedzialną za prawidłowe przygotowanie rozliczenia projektu, dokonywanie prawidłowego opisu dokumentacji finansowej jak i merytorycznej projektu, spełniającą wymagania:
— posiada doświadczenie w zakresie rozliczania co najmniej 2 projektów realizowanych
w partnerstwie, o wartości całkowitej co najmniej 20 000 000 PLN brutto, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innych równoważnych zewnętrznych źródeł finansowania;
— posiada doświadczenie przy sporządzaniu wniosków o płatności, przygotowaniu aneksów do umów z dofinansowaniem dla projektów o łącznej wartości co najmniej 20 000 000 PLN brutto;
g) 1 osobą, pełniąca obsługę prawną, spełniającą następujące warunki:
— posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. Uz. 2010 r. nr 10, poz. 65 z pózn. zm.) albo ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188, z pózn. zm.), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, lub działa jako prawnik zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 126, poz. 1069 ze zm.,
— posiada doświadczenie zawodowe, tj. – uczestniczyła w doradztwie prawnym w co najmniej 2 projektach z obszaru informatyki lub teleinformatyki o wartości kontraktu nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
5. W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy wykazali brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe
w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
7. W celu potwierdzenia wykazania spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia określone w SIWZ. Zamawiający dokona oceny wykazania spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych w SIWZ dokumentów i oświadczeń na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:
1) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ);
2) wykaz wykonanych głównych usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiających/odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane należycie są:
a. poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie zamówienia;
b. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy usługi zostały wykonane należycie. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia wraz
z ofertą:
1) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
2) informacji dotyczących:
a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ);
2) aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp;
6) aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym odpowiednio w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp;
7) aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym odpowiednio art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 2-4 oraz pkt 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 5 i 7 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. Dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację o tym, że nie należy się do grupy kapitałowej (według wzoru informacji określonego
w załączniku nr 5 do SIWZ).
8. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający, w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V ust. 3 pkt 1-7 SIWZ oraz w rozdziale V ust. 7 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1-3 SIWZ. Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
11. Wykonawcy wykonujący zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
12. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt 13 i 14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega za zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 50

2. Koncepcja realizacji zamówienia. Waga 50

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DAZ-ZP.272.2.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.3.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.3.2016 - 11:30

Miejscowość:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pokój 133 h, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie niniejszego zamówienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
Oferta wykonawcy powinna zawierać wymienione w niej załączniki oraz „Koncepcje realizacji zamówienia”. Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymogom określonym w SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz oferty, Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.
Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie.
Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.2.2016