Építési beruházás - 470136-2017

24/11/2017    S226

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2017/S 226-470136

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 113 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247212 Gátmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45246100 Partfal építése
45246200 Folyópartvédelmi munka
45246400 Árvízmegelőzés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak

megfelelően.

A beruházás célja:

A védelmi képesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon, a 2016. évi őszi felülvizsgálatokon

tapasztaltak és az elmúlt években levonuló árvizek alakalmával regisztrált árvízi jelenségek alapján.

Ennek eszköze a lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése, az egyenszilárdság elérése érdekében.

Ennek lényege abból fakad, hogy az egyes öblözetekben jelentkező kockázati érték jelentős részét a lokális

gyengeségek okozzák, amelyek altalaj problémákra valamint szerkezeti problémákra vezethetőek vissza.

A beruházás oka:

A gáttest kedvezőtlen talajadottságok miatt az érintett árvízvédelmi szakaszokon a vízszint emelkedését

követően rendkívül gyorsan a mentett oldalon is megjelenik a víz és emiatt a gáttest teljes átázása

bekövetkezik. Emiatt a gát állékonyságát elveszti. A védművek az árvizek után többszöri magasítás és

keresztmetszeti erősítés eredményeként ún. „hagyma-szelvénnyé” alakultak, amelyek kedveznek a különböző

réteg- és kontúrszivárgásoknak.

A helyreállítási munkák főbb technológiái:

— agyagpaplan,

— leterhelő szőnyeg létesítése,

— nyomópadka építése,

— vasbeton máglyafal rekonstrukciója,

— agyagfog kiépítése,

— szádfalazás (épített acél szádfal),

— műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építés,

— töltéspaplanozás,

— és drénszivárgó építés.

Tervezés:

A nyertes ajánlattevő általánosságban köteles a dokumentációnak megfelelően minden olyan tervezési munka

és ezzel összefüggő feladat elvégzésére, amely a kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése – relevanciától függően – kiemelt

követelmény:

Kiviteli dokumentáció:

— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez, és a munkakezdési engedélyhez

(minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv,

árvízvédelmi és vízminőség kárelhárítási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi

terv).

Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk:

— Megvalósulási dokumentáció,

— Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) dokumentációja.

A kivitelezési terv elkészítése során nyertes ajánlattevő feladata jogosultsággal rendelkező geotechnikai

szakértő által készített – állékonysági számításokkal alátámasztva – szakvélemény összeállítása arról, hogy a

beavatkozásokkal érintett árvízvédelmi szakasz állékonysági biztonsági tényezője milyen mértékben növekszik

illetve teherbíró képessége milyen mértékben javul az építési munkák elvégzését követően.

Főbb munkamennyiségek [m hosszúságú szakaszon]:

Acél szádfal építése 21 340 m2.

Műanyag lemez betétes, helyben kevert önszilárduló résfal építése: 222 780,5 m2.

Mélyszivárgó építése: 1 050 m.

Töltéspaplanozás 2 100 m.

Máglyafal rekonstrukció: 278 m.

Agyagfog építése: 2 100 m.

Leterhelő szőnyeg: 5 017 m.

Nyomópadka: 4 510 m.

Műtárgy rekonstrukció: 2 db.

Az építési munkák során felmerülő további feladatok:

— munkaterület őrzésvédelmének biztosítása,

— keletkező hulladék elszállítása,

— kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában való közreműködés.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1.Az M/2. a) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2.Az M/2. b) alkalmassági követelményben bemutatott szakember speciális gyakorlata (m2) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0/2015 konstrukció számú projekt.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 132-269405
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MB – Védképesség 2017 Konzorcium – Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@meszaroskft.com
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MB – Védképesség 2017 Konzorcium – BÉKÉS DRÉN Kft.
Postai cím: Petőfi S. u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@dren.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9 128 400 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 113 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Nyertes ajánlattevő: MB – Védképesség 2017 Konzorcium ((8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.) – Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – adószám: 12671003-2-07 (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.) közös ajánlattevők vezetője; Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. – adószám: 11053727-2-04 (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.) közös ajánlattevők tagja) Közös ajánlattevő

Nyertes ajánlattevő alvállalkozót igénybe vesz.

2. Ajánlattevő: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. – adószám: 13748429-2-20) Ajánlattevő.

3. Ajánlattevő: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz u. 1. – adószám: 11505561-2-16) Ajánlattevő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/11/2017