Supplies - 47019-2022

28/01/2022    S20

Bulgaria-Chuprene: Fuels

2022/S 020-047019

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA ChUPRENE
National registration number: 000159700
Postal address: S.ChUPRENE, UL.ASEN BALKANSKI 55
Town: s.Chuprene
NUTS code: BG311 Видин / Vidin
Postal code: 3950
Country: Bulgaria
Contact person: Anzhelo Tsvetanov Dobrichov
E-mail: kmetob_chuprene@abv.bg
Telephone: +359 93272580
Fax: +359 93272402
Internet address(es):
Main address: https://chuprene.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/5616
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Доставка на горива – дизелово моторно гориво Б6 и смазочни материали за нуждите на Община Чупрене по 2 обособени позиции"

II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предвиденото общо количество дизелово моторно гориво Б6 за 12 месечен период е 28 000 /двадесет и осем хиляди/ литра +/-/ 20%, като за обособена позиция №1 предвиденото количество е  19 000 (деветнадесет хиляди) литра +/-/ 20%, а за обособена позиция №2 предвиденото количество е 9 000 (девет хиляди) литра+/-/ 20%. Предвидените горива – смазочни материали за 12 месечен период са на стойност 2 000,00 (две хиляди) лева без ДДС+/-/ 20% . Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 20% съответното количество в зависимост от възникналите потребности.

Всички условия са подробно описани в техническите спецификации, които са възложени на брокера, представляващ Възложителя на стокова борса.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 56 320.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

"Доставка на дизелово моторно гориво Б6 и гориво – смазочни материали "

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09100000 Fuels
09210000 Lubricating preparations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Търговските обекти на Крайния продавач на територията на гр. Белоградчик, с.Ружинци и цялата страна.

II.2.4)Description of the procurement:

Предвиденото количество дизелово моторно гориво Б6 за 12 месечен период е 19 000 (деветнадесет хиляди) литра +/-/ 20%.

Предвидените горива – смазочни материали за 12 месечен период са на стойност 2 000,00 (две хиляди) лева без ДДС+/-/ 20% .

Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 20% съответното количество в зависимост от възникналите потребности.

Всички условия са подробно описани в техническата спецификация, която е възложена на брокера, представляващ Възложителя на стокова борса.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

"Доставка на дизелово моторно гориво Б6"

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09100000 Fuels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG311 Видин / Vidin
Main site or place of performance:

Склад на Крайния купувач, франко община Чупрене.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на дизелово моторно гориво Б6 - 9000 литра, за нуждите на Община Чупрене, за 12 месечен период. Посоченото количество е ориентировъчно и е изчислено на база минал период, което количество Купувачът ще усвоява според нуждите си, а Продавачът няма да търси отговорност, ако не се усвои в цялост.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Procurement of supplies quoted and purchased on a commodity market
Explanation:

Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък одобрен от Министерския съвет, поради което се прилага процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно Списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на Министъра на Финансите.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 29300
Lot No: 1
Title:

Обособена позиция 1: "Доставка на дизелово моторно гориво Б6 и гориво – смазочни материали "

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ПЕТРОЛ АД
National registration number: 831496285
Postal address: бул. Черни връх №43
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1407
Country: Bulgaria
E-mail: monika.orsova@petrol.bg
Telephone: +359 889669378
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 38 860.00 BGN
Total value of the contract/lot: 39 620.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно Списък одобрен от Министерския съвет, поради което се прилага процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2022