Bygge og anlæg - 470449-2019

08/10/2019    S194

Danmark-Odense: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 194-470449

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
CVR-nummer: 37830011
Postadresse: Vestre Stationsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: René Rode Andersen
E-mail: rean@fabbo.dk
Telefon: +45 631255651
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fabbo.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af afd. 33 - Jens Juels Vej, Odense

Sagsnr.: I33
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Renovering af "de fire høje", på Jens Juels vej, Odense.

Afdelingen indeholder i alt 225 boliger, fordelt på 4 blokke, og er hovedsageligt 3-værelses lejligheder på omkring 82 m2, herudover findes tagetage med pulterrum, samt kældre. 64 boliger ombygges til tilgængelige boliger med nye altaner mod havefacaden.

I tilknytning til etageejendommene findes vaskeri og fælleshus, med selskabslokale og gæsteværelser, samt garager, som renoveres i mindre grad.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 149 900 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Adresse: Jens Juels Vej - 5000 Odense nr. 2-56

- Blok 1: Nr. 2-14,

- Blok 2: Nr. 16-28,

- Blok 3: Nr. 30-42,

- Blok 4: Nr. 44-56.

Matrikel nr.: 6e Ejby, Odense Jorder

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Afd. 33 er opført i 1950'erne og er et af de første højhusbyggerier i Odense, tegnet af arkitekt Jørgen Stærmose. Det er en markant bebyggelse bestående af 4 blokke i 8 – 9 etagers højde beliggende i den østlige del af Odense. Bebyggelsen danner en unik struktur med dens højde og arkitektur. Lejlighederne og udearealer er tidstypiskindrettet ud fra datidens krav.

Afdelingen indeholder i alt 225 boliger, fordelt på 4 blokke, og er hovedsageligt 3-værelses lejligheder på omkring 82 m2, herudover findes tagetage med pulterrum, samt kældre. 64 boliger ombygges til tilgængelige boliger med nye altaner mod havefacaden.

I tilknytning til etageejendommene findes vaskeri og fælleshus, med selskabslokale og gæsteværelser, samt garager. Desuden er der en enkelt bolig beliggende imellem vaskeri og fælleshus.

Grundarealet er ca. 22 538 m2 med et bebygget areal på 2 200 m2 og et samlet boligareal på ca. 17 708 m2.

Gældende rammeplan for området (2.D27) giver, at der herudover kun må opføres "enkelte mindre bygninger, med fælles anvendelse for områdets beboere". Der er ingen lokalplan for området.

Ejendommene er opført efter 1950'ernes normer og krav til byggeteknik, eksempelvis med uisolerede betonydervægge og lette facadeelementer. Siden opførelses tidspunktet er der udført løbende vedligehold samt enkelte større forbedringer. De seneste år har det desuden været nødvendigt, at udføre løbende betonreparationer for at sikre imod nedfaldende betonstykker.

- I 1980'erne blev alle vinduer mod vest udskiftet med PVC-vinduer,

- I år 2000-2001 blevet der udført renovering af facaden mod altangang, i form af udskiftning af vinduer og lette partier,

- Badeværelser er renoveret i 2003, disse bibeholdes i 160 lejligheder,

- Teknikrum er renoveret omkring år 2008.

Udearealerne ligger i dag hen som grønne, ikke særligt karakterskabende eller inspirerende områder. Arealerne er endvidere åbne ud til den stærkt trafikerede Nyborgvej.

Helhedsplanen for Afd. 33 Jens Juels Vej rummer en række generelle boligforbedringer, samt etablering af tilgængelighed i 64 af boligerne. Forbedringerne omhandler blandt andet modernisering af badeværelser og køkkener, samt at skabe en større åbenhed i boligen. Herudover får bebyggelsen et nyt løft med nye facader, som skal sikre det samme udtryk for bebyggelsen som først opført.

Ud over forbedringer i de enkelte lejligheder omfatter helhedsplanen også en forbedring og opgradering af udearealerne, hvor der også har været et stort fokus på at skabe tværgående forbindelser mellem blokkene.

Projektet omfatter også etablering af et nyt Handicapvenligt toilet i fælleshuset, en ny terrasse til fælles-huset og udskiftning af tag på fælleshus og garagebygninger.

Renoveringsarbejderne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden jf. Almenbolig-loven § 91 a.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise indeholdende nedenstående arbejder:

1) Jord-, beton og murer:

- Jordarbejder, ledninger,

- Jordarbejder,

- Kloakarbejder,

- Betonarbejdet, pladsstøbt,

- Beton, renovering,

- Befæstigelsesarbejdet,

- Beplantningsarbejdet,

- Nedbrydningsarbejder,

- Murerarbejdet,

- Stålarbejdet.

2) Tømrer:

- Tømrerarbejdet,

- Snedkerarbejdet,

- Gulvbelægningsarbejdet,

- Tagarbejdet,

- Blikkenslagerarbejdet.

3) Maler:

- Malerarbejdet.

4) Inventar:

- Inventararbejdet.

5) VVS:

- VVS-arbejdet,

- Ventilations-arbejdet.

6) El:

- El-arbejdet.

7) Elevator:

- Elevatorarbejdet.

8) Altanentreprisen:

- Betonelementer, leverance (altaner),

- Betonelementer, montage (altaner).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 149 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de beskrevet referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave. Her lægges vægt på entrepriseform, renoverings opgaver særligt renovering af boliger, liggende bygnings konstruktion og omfang.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde ESPD med infomation om:

I. Virksomhedens navn, adresse, land, selskabsform, CVR-nummer (eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer) samt hjemmesideadresse.

Virksomhedens kontaktperson angives med navn, telefonnummer og e-mail adresse.

II. Ansøger skal bekræfte at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde som:

A - Grunde vedr. straffedomme (jr. artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU).

B - Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (jf. artikel 57, stk. 2, idirektiv 2014/24/EU).

C - Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet (jf. artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU).

Yderligere betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Der henvises særligt til udbudsbrevet samt Byggesagsbeskrivelsen.

Hjælp til udfyldelse af ESPD kan findes via følgende link: https://espd.ajoursystem.dk/

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed samt gennemsnitlige årsomsætning for de foreliggende regnskabsår,

— B: Finansielle nøgletal: Den økonomiske aktørs soliditetskrad skal være min. 15% ved det sidst offentliggjorte regnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Den økonomiske aktørs soliditetskrad skal være min. 15% ved det sidst offentliggjorte regnskab,

— Ordregivers min. årlige omsætning fastsættes til min. 120 000 000 ekskl. moms. En ordregivers omsætning som overstiger mindste tærskelen vil ikke blive tillagt yderlige positiv vægt i en vurdering i valg af ordregiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— C: Teknisk og faglig formåen: Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført indenfor de seneste 5 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybyggeri/ ombygning/ renovering, etagemeter, type af byggeri (benyttelse) og ansøgers rolle i projektet,

- Kontraktsum,

- Udførelsestidsperiode,

- Ordregiver.

Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer.

— Link til evt. referenceark kan oplyses i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke mindstekrav til referenceprojekter. Referenceprojekter vil blive anvendt til udvælgelse blandt egnede ansøgere, som angivet under II.2.9.

Relevante referencer (fra de sidste 5 år, max. 5 stk.) oplyses i ESPD. Der kan suppleres med egne referenceark, ved at anføre link til en fælles platform med adgang for bygherren og dennes rådgivere.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der tegnes kontrakt med én hovedentreprenør.

— iht. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via: https://fab.ajoursystem.dk/tender

Prækvalifikations ansøgning, ESPD, skal udfyldes og uploades på projektweb: https://fab.ajoursystem.dk/tender Sagsnummer I33, Renovering af afd. 33 - Jens Juels Vej, Odense

ESDP kan udfyldes via følgende link: https://espd.ajoursystem.com/. Filen espd-request.xml kan uploades til https://espd.ajoursystem.com/ udfyldes og downloades til egen pc hvorefter udfyldt ESDP-fil afleveres iht. ovenstående.

Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2).

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:

— Oplysninger iht. pkt. III.1.1,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.2,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.3,

— Udfyldt ESPD dokumentation.

Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 29.10.2019 kl. 10:00, https://fab.ajoursystem.dk/tender Sagsnummer I33, Renovering af afd. 33 - Jens Juels Vej, Odense.

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 31.10.2019 kl. 14:00, blive offentliggjort på projektweb: https://fab.ajoursystem.dk/tender

Sagsnummer I33, Renovering af afd. 33 - Jens Juels Vej, Odense.

Komplet tilbudsmateriale, udfyldt ESPD, skal afleveres/uploades på projektweb: https://fab.ajoursystem.dk/tender

Sagsnummer I33, Renovering af afd. 33 - Jens Juels Vej, Odense, senest iht. IV.2.2).

Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, Del II punkt A - Oplysninger om økonomiske aktør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud)lbk nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

Der henvises til § 7 stk. 5

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Samt § 7 stk. 2

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Vaby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019