Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 470543-2021

17/09/2021    S181

Nederland-Alkmaar: Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen

2021/S 181-470543

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HVC Groep
Nationaal identificatienummer: 37061260
Postadres: Jadestraat 1
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1812 RD
Land: Nederland
Contactpersoon: Lisanne Helder
E-mail: l.helder@hvcgroep.nl
Telefoon: +31 255566108
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hvcgroep.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193388
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310753&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310753&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen- en optioneel Casco verzekering

Referentienummer: 278585
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516100 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende Dienst (verder genoemd als ‘HVC’), heeft deze Aanbestedingsleidraad opgesteld om leveranciers te selecteren die in staat zijn om de motorvoertuigen van HVC te verzekeren (WAM, SVI en optioneel uitgebreid met Casco verzekeringen) en daarbij aanverwante dienstverlening te leveren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
66510000 Verzekeringsdiensten
66514110 Verzekeringen voor motorvoertuigen
66518100 Verzekeringsmakelaarsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alkmaar

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende Dienst (verder genoemd als ‘HVC’), heeft deze Aanbestedingsleidraad opgesteld om leveranciers te selecteren die in staat zijn om de motorvoertuigen van HVC te verzekeren (WAM, SVI en optioneel uitgebreid met Casco verzekeringen) en daarbij aanverwante dienstverlening te leveren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. Gunningscriteria_functioneel / Weging: 25.00
Prijs - Weging: 75.00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/01/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 23:59

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: N.V. HVC
Plaats: Alkmaar
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2021