Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 470566-2021

17/09/2021    S181

Netherlands-Breda: Sewage services

2021/S 181-470566

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Breda
National registration number: 20169706
Postal address: Claudius Prinsenlaan 10
Town: Breda
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4811DJ
Country: Netherlands
Contact person: J.A.J.M Koeken
E-mail: jajm.koeken@breda.nl
Telephone: +31 765294835
Internet address(es):
Main address: http://www.breda.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179393
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Alphen-Chaam
Town: Alphen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: info@alphen-chaam.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.alphen-chaam.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Baarle-Nassau
Town: Baarle-Nassau
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: info@baarle-nassau.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.baarle-nassau.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Etten-Leur
Town: Etten-Leur
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: info@etten-leur.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.etten-leur.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rucphen
Town: Rucphen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: gemeente@rucphen.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rucphen.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Zundert
Town: Zundert
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: gemeente@zundert.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.zundert.nl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179393
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RAW-Raamovereenkomst Rioolreparaties SWWB 2022-2023

Reference number: WZK-STW-2021-01
II.1.2)Main CPV code
90400000 Sewage services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één leverancier voor het leveren van diensten welke omvatten de rioolreparaties SWWB Waterkring de Baronie. de jaren 2022 -2023.

Korte beschrijving:

Het uitvoeren van reparaties aan vrijvervalriolen om de technische staat van de riolering en het doelmatige werken te bevorderen.

Het werk oftewel de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de aan SWWB waterkring de Baronie deelnemende organisaties. Bij SWWB waterkring de Baronie zijn aangesloten, de: Gemeente Alphen-Chaam, Gemeente Baarle-Nassau, Gemeente Breda, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Rucphen, Gemeente Zundert.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het reinigen van vrijverval riolen;

- Het inspecteren van vrijverval riolen;

- Freeswerkzaamheden in rioolleidingen;

- Het uitvoeren van rioolreparaties;

- Het afvoeren van vrijgekomen rioolslib;

- Bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232400 Sewer construction work
90470000 Sewer cleaning services
90491000 Sewer survey services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

- Gemeente Alphen-Chaam

- Gemeente Baarle-Nassau

- Gemeente Breda

- Gemeente Etten-Leur

- Gemeente Rucphen

- Gemeente Zundert

II.2.4)Description of the procurement:

Aanbesteding conform de Europese openbare procedure om tot gunning te komen van de:

"RAW-Raamovereenkomst Rioolreparaties SWWB 2022-2023" bekend onder besteknummer WZK-STW-2021-01.

Doel van de aanbesteding:

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één leverancier voor het leveren van diensten welke omvatten de rioolreparaties SWWB Waterkring de Baronie. de jaren 2022 -2023.

Korte beschrijving:

Het uitvoeren van reparaties aan vrijvervalriolen om de technische staat van de riolering en het doelmatige werken te bevorderen.

Het werk oftewel de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de aan SWWB waterkring de Baronie deelnemende organisaties. Bij SWWB waterkring de Baronie zijn aangesloten, de:

- Gemeente Alphen-Chaam

- Gemeente Baarle-Nassau

- Gemeente Breda

- Gemeente Etten-Leur

- Gemeente Rucphen

- Gemeente Zundert

Gemeente Breda zal als penvoerder optreden voor deze aanbestedingsprocedure.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het reinigen van vrijverval riolen;

- Het inspecteren van vrijverval riolen;

- Freeswerkzaamheden in rioolleidingen;

- Het uitvoeren van rioolreparaties;

- Het afvoeren van vrijgekomen rioolslib;

- Bijkomende werkzaamheden.

Omzetverwachting

De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de uitgegeven onderhoudsopdrachten van de afgelopen jaren. Tevens vormen de fictieve hoeveelheden een bijdrage in de vorming van een evenwichtige fictieve aanneemsom. De aangesloten gemeenten vergeven het reguliere onderhoud per jaar in een bundeling van deelopdrachten. De uitvoering hiervan gebeurt in overleg tussen opdrachtgever en -nemer.

De opdrachtgever verwacht een minimale jaarlijkse omzet (voor alle deelnemers gezamenlijk) ter grootte van € 350.000,-.

De maximale opdrachtwaarde (voor alle deelnemers gezamenlijk) in het kader van deze raamovereenkomst wordt gesteld op € 3.500.000,-, bezien over de looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen.

Aan het genoemde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend. Voor opdrachtgever geldt geen afnameverplichting.

Looptijd:

De overeenkomst heeft een looptijd van 01 januari 2022 t/m 31 december 2023. De opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst twee maal met één jaar te verlengen.

De opdrachtgever zal minimaal 6 maanden voor het aflopen van de vaste looptijd van het contract, de aannemer schriftelijk op de hoogte stellen of de opdrachtgever van de optie tot verlenging van het contract gebruik zal maken. Anders eindigt het contract automatisch na het bereiken van de einddatum. De minimale termijn van 6 maanden geldt ook voor de optie jaren.

Deelnemende gemeenten

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de gemeente Gilze-Rijen in het kader van de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen ook gebruik kan gaan maken van de afgesloten overeenkomst.

Na afloop van de vaste looptijd van deze overeenkomst behouden gemeenten zich het recht voor individueel te beslissen om gebruik te maken van de optie tot verlenging. In voorkomend geval zal naar verwachting de minimale jaarlijkse omzet gehandhaafd blijven.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst twee maal met één jaar te verlengen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ondernemers waarop de (wettelijke en facultatieve) uitsluitingsgronden van toepassing zijn, worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De uitsluitingsgronden staan vermeld in de UEA, die als bijlage in Negometrix is gevoegd.

Op het moment van inschrijving kan de inschrijver volstaan met het ondertekenen van de UEA. Door middel van deze verklaring verklaart de inschrijver dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Inschrijver moet op het eerste verzoek van de aanbesteder, binnen de in dat verzoek gestelde termijn, de in het verzoek vermelde bewijsstukken/verklaringen verstrekken.

De onderstaande stukken worden door de aanbesteder verlangd van de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning van de opdracht:

• een gedragsverklaring aanbesteden (GVA). Deze GVA dient op het tijdstip van inschrijving niet ouder te zijn dan 2 jaar;

• een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van inschrijven niet ouder is dan zes maanden;

• een bewijs van tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de gevraagde UEA, door middel van:

• een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden of door middel van een volmacht, waarin de tekenbevoegdheid (afwijkend) van het uittreksel, is vastgelegd. Let op: De tekenbevoegdheid dient voldoende te zijn voor het offertebedrag voor de volledige looptijd, inclusief eventuele opties en optiejaren.

Inschrijvers kunnen van de procedure worden uitgesloten of worden vervolgd, indien zij zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het invullen van het UEA, indien zij informatie hebben achtergehouden of indien zij niet in staat zijn de ondersteunende documenten te verstrekken.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Inschrijver met de laagste prijs dient binnen vijf werkdagen na de datum van opdrachtverlening een bankgarantie te verstrekken aan de aanbestedende dienst. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 43 van de UAV 2012 is de waarde van de zekerheid vastgesteld op een bedrag van €30.000,--

De inschrijver gaat ermee akkoord om vijf werkdagen na opdrachtverlening een bankgarantie te verstrekken.

2. Inschrijver kan een bewijs overleggen dat de onderneming met betrekking tot de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekerd is voor een bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis, met een maximum van € 2.500.000,- per jaar. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Hieronder volgt een korte opsomming van de selectiecriteria m.b.t. de technische en beroepsbekwaamheid. Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij u naar het Negometrix-platform:

VCA**-certificaat

Inschrijver beschikt over een VCA**-certificaat of een daaraan gelijkwaardig certificaat, geldig op de sluitingsdatum van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding, dat betrekking heeft op de aard van de onderhavige opdracht.

Kwaliteitssysteemcertificaat

Inschrijver beschikt over een kwaliteitssysteemcertificaat, opgesteld door een onafhankelijke instantie, NEN ISO 9001:2015 of vergelijkbaar, geldig op de sluitingsdatum van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding.

Milieumanagementsysteem

Inschrijver dient voor de uitvoering van de reinigings- en reparatiewerkzaamheden te beschikken over een milieumanagementsysteem. Dit milieumanagementsysteem dient minimaal te voldoen aan de normen zoals opgenomen in ISO 14001.

Referenties

De inschrijver dient zijn geschiktheid voor deze opdracht aan te tonen aan de hand van (een) eerder uitgevoerde vergelijkbare opdracht(en) waarbij onderstaande, voor deze opdracht relevante, kerncompetentie(s) nodig is/ zijn, en waaruit blijkt dat de inschrijver de opdracht(en) op vakbekwame wijze heeft uitgevoerd.

Dit dienen referenties te zijn van (een) eerder uitgevoerde vergelijkbare opdracht(en), maximaal 3 jaar oud, teruggerekend van het moment van indienen van de inschrijving. Eén referentieopdracht volstaat indien alle genoemde kerncompetenties hierin terugkomen. Elke opgegeven referentie dient onderbouwd te worden met een tevredenheidsverklaring, afgegeven door de opdrachtgever.

Kerncompetentie(s) voor deze opdracht:

- Kerncompetentie 1: Inschrijver heeft ervaring met visueel inwendige videoinspectie. Inschrijver dient dit aan te tonen aan de hand van een referentieopdracht met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 5.000,-, excl. BTW per opdracht. Uit de referentie moet blijken dat inschrijver verantwoordelijk is geweest voor de uitvoering van de dienstverlening;

- Kerncompetentie 2: Inschrijver heeft ervaring met reinigen. Inschrijver dient dit aan te tonen aan de hand van een referentieopdracht met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 5.000,-, excl. BTW per opdracht. Uit de referentie moet blijken dat inschrijver verantwoordelijk moet zijn geweest voor de uitvoering van de dienstverlening;

- Kerncompetentie 3: Inschrijver heeft ervaring met het aanbrengen van hoedliners. Inschrijver dient dit aan te tonen aan de hand van een referentieopdracht waaruit blijkt dat tenminste 20 stuks hoedliners zijn aangebracht binnen deze opdracht;

- Kerncompetentie 4: Inschrijver heeft ervaring met het aanbrengen van partliners. Inschrijver dient dit aan te tonen aan de hand van een referentieopdracht waaruit blijkt dat tenminste 40 stuks partliners zijn aangebracht binnen deze opdracht.

- Kerncompetentie 5:Inschrijver heeft ervaring met het uitvoeren van freeswerk t.b.v. het verwijderen van aangehechte afzettingen en/of obstakels in het riool. Inschrijver dient dit aan te tonen aan de hand van een referentieopdracht met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 5.000,-, excl. BTW per opdracht. Uit de referentie moet blijken dat inschrijver verantwoordelijk moet zijn geweest voor de uitvoering van de dienstverlening.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Opdrachtnemer van het werk dient een deel van de aannemingssom van onderhavige opdracht in te zetten voor Social return. Het percentage Social return is vastgesteld op 2% van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Zes maanden na gunning van de aanbesteding zal voor de eerste keer de inventarisatie opgemaakt worden van wat er daadwerkelijk uitgevoerd is. Vervolgens zal deze inventarisatie elke zes maanden opgemaakt worden. Deze verplichting geldt gedurende de gehele vaste looptijd van het contract als wel voor de optiejaren.

De Gemeente Breda biedt aan de opdrachtnemers de volgende opties om invulling te geven aan Social Return:

1) Door middel van het overleggen van het PSO-certificaat trede 2 of hoger (zie bijlage 1 van het in Negometrix toegevoegde document);

2) Door middel van een invulling conform de menukaart Social Return (zie bijlage 2 van het in Negometrix toegevoegde document).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2021
Local time: 12:01
Place:

Breda

Information about authorised persons and opening procedure:

De opening van de binnengekomen inschrijvingen (in de kluis) is niet openbaar voor inschrijvers.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2021