Építési beruházás - 470710-2020

07/10/2020    S195

Magyarország-Kaposvár: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 195-470710

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76212013
Postai cím: Fő utca 52.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zanatyné Uitz Zsuzsanna
E-mail: uitz.zsuzsa@kaposho.hu
Telefon: +36 82529230
Fax: +36 82529234
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposho.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684802020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684802020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közszolgáltató támogatásból megvalósuló beszerzése
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása, elosztás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biomassza fűtőmű

Hivatkozási szám: EKR000684802020
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében biomassza fűtőmű kivitelezése és meglévő távhőhálózathoz történő integrálása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232140 Távfűtés-fővezeték építése
45251200 Fűtőmű építési munkái
45251250 Távfűtőközpont építési munkái
45262680 Hegesztés
45310000 Villamos szerelési munka
45331110 Kazánszerelés
48151000 Számítógépes vezérlőrendszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Kaposvár, Kaposfüredi út hrsz 5374/32

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Létesítmények:

Faapríték tüzelésű fűtőmű (építmény mindösszesen 1710,80 m2):

— fejépület,

— aprítéktároló,

— kazánház,

— aprítékadagoló (éklétrás tároló: kapacitás 24 óra).

Távhővezeték (1900 nyomvonal fm)

— DN300, előreszigetelt földbefektetett távhővezeték kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között, közművesített, városias környezetben.

Optikai kábel összeköttetés létesítése (1900 nyomvonal fm)

— a távhővezeték nyomvonalán optikai kábel összeköttetés kiépítése a fűtőmű és a 301. jelű hőközpont között.

Fűtőmű:

— teljesítmény: 15 MW (2x7,5 MW),

— névleges paraméterek:

Tmax:108 oC.

Pn: 16 bar

Tüzelőanyag: EN14961-1 1.tábl/1.1.fejezete szerinti bármely fásszárú anyag (fa apríték)

Méret: P63 (lehetőség szerint a fimon frakció nélkül)

Hamutartalom: A5,0

Nedvesség: M40 (M30 – M50)

Tüzelőanyag igény: 20 000 – 24 000 t/év

Tárolókapacitás: 5nap (csúcsigényre vetítve).

Feladatok:

— kazán, és hozzátartozó behordó berendezés beszerzése beépítése,

— gépészeti, épületgépészeti munkák elvégzése,

— villamos- és irányítástechnikaiszerelés,

— közművezeték fektetés,

— folyamatirányítás kiépítése,

— megvalósulási tervdokumentáció, gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások (magyar nyelven) garanciális dokumentumok átadása,

— próbaüzem: a műszaki leírásban részletezettek szerint. A műszaki átadás-átvétel a fűtőmű próbaüzemének sikeres teljesítését követően zárulhat,

— betanítás: min.8 fő, min.2 mn, mely a próbaüzem ideje alatt megvalósulhat.

Ütemezés:

— Építés, telepítés

O munkaterület átadása:

— fűtőmű területén: szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül,

— 301. jelű hőközpont területén: fűtési időszakot követően (2021. május),

— távhővezeték és optikai kábel fektetéséhez közterületen: a közterületfoglalási engedély szerint.

O munkavégzés (korlátozások):

— közterületen végzendő távhővezeték és optikai kábel fektetési tevékenység a közterület foglalási engedély szerinti időpontokban valósulhatnak meg. Az országos közutakat érintő kivitelezési munkát a téli útüzemeltetési időszakban – november 10. és március 15. között – végezni tilos,

— 301. jelű hőközpontot érintő kivitelezési munkák a fűtési időszakon kívül (május-szeptember) végezhető,

— a fűtőmű próbaüzeméhez a távfűtési vezetéknek már üzemelnie kell, és az optikai kábelnek is el kell készülnie,

— A fűtőmű próbaüzemének hőenergiát termelő szakaszaira kizárólag fűtési időszakban – csak 2021.11.1-2022.2.28. vagy 2022.11.1-2023.2.28. között – kerülhet sor.

O befejezés

— A szerződéskötéstől számított 680. – a II.2.7 pont hirdetményminta szövege szerinti munkanap helyett – naptári nap (ha ez nem munkanapra adódik, akkor az ezt követő első munkanap), azzal, hogy nem lehet későbbi 2022. december 31. napjánál (TSZ módosításban kezdeményezett befejezési határidő).

AK rögzíti, hogy amennyiben a TSZ e tekintetében további módosításra kerül, úgy a szerződést a Kbt.141.§(4)a) alapján módosítják, azonban a teljesítési véghatáridő ebben az esetben sem haladhatja meg a II.2.7) pontban rögzített – de munkanap helyett naptári napokban értendő – időtartamot.

— AK – az előző felsorolásban rögzített korlátozásokkal – előteljesítést elfogad,

— Jótállás: min. 24 hó

AK felhívja AT figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az alábbi – ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli – esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be: AK pályázati támogatás összegének megemelésére és a teljesítési határidő módosítására vonatkozóan támogatási szerződés módosítást kezdeményezett, amely el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása, olyan körülmény, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt.53.§ (6)). AK ezt a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti (Kbt.135.§ (12)).

Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellőzésének indoka:

A közbeszerzés tárgya egy komplex, de egységes feladategyüttest képez, melynek ésszerű megbontása nem lehetséges. AK úgy ítéli meg, hogy a részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy indokolatlanul drágább lesz, illetve, hogy az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését.

AK – a dokumentációban részletezettek szerint – a teljesítést, kizárólag elszámolástechnikai okból, I. és II. részteljesítésre bontotta, mely azonban a megvalósítandó tartalom egységes teljesítésére vonatkozó előírást, nem érinti, a részekre történő ajánlattétel mellőzésének indokolását nem befolyásolja.

A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a termékek egyértelmű meghatározása érdekében történtek, AK egyenértékű megajánlást elfogad (Kr.46.§(3)-(6)). Az egyenértékűség igazolása az AT-t terheli, melyre vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Vállalt jótállási idő (hónap; min24/max48) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.3) és M.2.4) pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembereken felül a teljesítésbe bevonásra kerülő további - az M .2.3) vagy M2.4) pontban előírtnak megfelelő képesítésű - hegesztők száma / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2.1) vagy az M2.2) szerinti szakember - a vonatkozásában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli - erőmű és/vagy fűtőmű és/vagy min. DN300-s távhővezeték építését és/vagy átépítését tartalmazó munkákban szerzett többlet tapasztalata (db; min0/max3) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 680
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP -5.3.2-17-2017-00009

II.2.14)További információk

Becsült értéknél - II.1.5, II.2.6 pontokban - technikai érték került megadásra.

II.2.5 pont esetében:

— 3. ész esetén: (fő; min0/max5)

— Pontszám 0-10-ig,

— Módszer:

O 1.é.sz.: fordított arányosítás;

O 2-4.é.sz: arányosítás;

— AK a 2-4. értékelési szempontok esetében

O a Kbt.77.§(1) szerint megadta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét (max), amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10) ad. o a Kbt.77.§(1) szerint megadta az adott ajánlati elem azon elvárást (min), amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. - A 3. és a 4. értékelési szempont esetében a szakember megnevezését tartalmaznia kell az ajánlatnak. Megnevezés elmaradása nem minősül pótolható hiányosságnak.

— AK felhívja a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha AT a felolvasólapon a legkedvezőbbként értékeltnél magasabb mértékű vállalást tesz, de ezt nem sikerül alátámasztania, AK még abban az esetben is köteles az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani, ha egyébként a legkedvezőbbként értékelt mértékkel egyező mennyiséget az alátámasztó irat magában foglalja!

— Az é.sz. szerinti vállalásokra vonatkozó előírások, fogalommagyarázatok az AD 3.2.2 pontjában találhatók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;

2. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban, az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kr III. Fejezet 8.,10.,12-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

A Kr III. Fejezet 8.,10.,12-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]

Építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolás:

Az ajánlatban: Az EEKD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

— MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi,

— nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő (Gsz) egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)

Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolások:

Benyújtandó az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet P1) Kr.19.§(1)c) szerinti nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (fűtőmű és/vagy erőmű és/vagy min. DN300-as távhővezeték építését és/vagy átépítését tartalmazó munkák) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

Ha a Gsz a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr.19.§(3) szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt.65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a Gsz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3))

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább 2 MrdFt beszerzés tárgya szerinti (fűtőmű és/vagy erőmű és/vagy min. DN300-as távhővezeték építését és/vagy átépítését tartalmazó munkák) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.

Alanyi kör:

III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).

Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt.65.§(7)-(8) és (11)).

A Gsz közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. Fogalommagyarázat:

Fűtőmű és/vagy erőmű építését és/vagy átépítését tartalmazó munkák:

45251200-től 45251250-ig terjedő CPV kódok alá tartozó tevékenységek, a kapcsolódó mély- és magasépítési, építésszerelési feldatokkal együtt.

45251200-3 Fűtőmű építési munkái

45251220-9 Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építési munkái

45251230-2 Gőztermelő mű építési munkái

45251240-5 Hulladékgázzal fűtött erőmű építési munkái

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gsz egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) rendelkezésére)

AK előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

M1) Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet jogszabály szerinti igazolása(i) jelen felhívás feladása napjától visszafelé számított

M1.1) feltétel esetén öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, és

M1.2) feltétel esetén nyolc éven belül befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett

Legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon (építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/) és helye, továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1)b), és Kr.21.§(2)a), 22.§(3)).

M2) AT nyilatkozata - mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat - azon szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)). A megfelelés alátámasztására benyújtandó:

— M2.1-M2.2) képzettség (jogosultság) igazolására:

— már megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott, ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve jogosultság megléte közvetlenül megismerhető (vagy ennek hiányában az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra), vagy,

— még meg nem szerzett jogosultság esetén - vagy, ha AT a szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségének és gyakorlati idejének bemutatásával kívánja az alkalmasságot igazolni - az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (végzettséget és szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó, a szakember által aláírt, szakmai önéletrajz és végzettségét igazoló dokumentum,

— M2.3-M2.4) esetében képzettség (szakmai tapasztalat) igazolására:

— a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum benyújtása,

— rendelkezésre állási nyilatkozat.

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.1) Alkalmas AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) lezárt (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített), de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett, teljesítéssel/teljesítésekkel, amely/amelyek olyan teljes vagy részleges magas- és/vagy mélyépítési munkára/munkákra vonatkozott/vonatkoztak, amely/amelyek keretében – összesen – megvalósult legalább:

— 575 m2 alapterület épület megépítése és/vagy felújítása,

— 1000 nyomvonal fm, min. DN300-as távhővezeték megépítése és/vagy átépítése városias környezetben.

M1.2) Alkalmas AT, ha rendelkezik legalább 1 db, a felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapban) lezárt (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített), de legfeljebb tizenegy éven (132 hónapon) belül megkezdett, legalább 5 MW teljesítményű fűtőmű/erőmű építését és/vagy átépítését tartalmazó munkára vonatkozó korábbi teljesítéssel, melynek során AT feladatát képezte legalább a

— kazán beszerzése, és beépítésével összefüggő gépészeti és/vagy épületgépészeti munkák elvégzése.

M2) Alkalmas AT, ha rendelkezik legalább:

M2.1) 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.Kr. szerinti MV-É vagy MV-M vagy MV-EN felelős műszaki vezetői

— jogosultsággal vagy

— jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel), vagy

— egyenértékű jogosultsággal.

M2.2) 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.Kr.szerinti MV-TH felelős műszaki vezetői

— jogosultsággal vagy

— jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel), vagy

— egyenértékű jogosultsággal.

M2.3) 1fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 111. számú hegesztési eljárásra (fogyóelektródás ívhegesztési eljárás) vonatkozó, ISO 9606-1 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel, azaz hegesztő minősítési bizonyítvánnyal.

M2.4) 1fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik 141. számú hegesztési eljárásra (wolframelektródás védőgázos ívhegesztési eljárás) vonatkozó, ISO 9606-1 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel, azaz hegesztő minősítési bizonyítvánnyal.

Alanyi kör:

III.1.3./M1)-M2): közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))

M1.1) Valamennyi előírt mennyiségi feltétel igazolható tetszőleges számú korábbi teljesítéssel, illetve a felsoroltak közül több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés (szerződés) bemutatásával is.

M1.1) és M1.2) feltételek igazolásához bemutatható ugyanazon korábbi teljesítés (szerződés) is.

M1) A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt legalább az igazolni kívánt tartalmú teljesítés is.

M2.1-M2.4) Egy szakember több pozícióra is jelölhető, ha a feltételeknek egyébként megfelel.

M2.1-M2.2) Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükségesként – adott esetben – bemutatásra kerülő gyakorlati időnél a párhuzamos tapasztalatok egyszeresen vehetők figyelembe. Az előírt jogosultság megléte igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt.65.§ (7),(9) és (11)).

A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

Fogalommagyarázat:

Városias környezet: min. 20 000 lakosú település belterülete (közigazgatási határán belül)

Fűtőmű/erőmű építését és/vagy átépítését tartalmazó munkák: 45251200-től 45251250-ig terjedő CPV kódok alá tartozó tevékenységek, a kapcsolódó mély- és magasépítési, építésszerelési feldatokkal együtt.

45251200-3 Fűtőmű építési munkái

45251220-9 Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építési munkái

45251230-2 Gőztermelő mű építési munkái

45251240-5 Hulladékgázzal fűtött erőmű építési munkái

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mellékkötelezettségek, biztosítékok (Kbt.134.§(6)a) szerint)

Kötbér

— vetítési alapja: a teljes nettó vállalkozói díj

— mértéke: késedelmi (1%/nap, max.20 %), hibás teljesítési (1%/nap, max.20 %), meghiúsulási (30 %).

Jótállás: min.24, szavatosság: 60 hó. Kezdő nap: az átadás-átvétel lezárástól.

Teljesítési és jólteljesítési biztosíték (5 % - Kbt.134.§(3)). A Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része.

Finanszírozás

Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

A kifizetés részben támogatásból (2. sz. részteljesítés) utófinanszírozással, részben önerőből (1. sz. részteljesítés).

Jogszabályok:

— Kbt.135.§(1),(5)-(6),(8)

— Ép. Kr. 30-32/B.§,

— Ptk.6:130.§(1)-(2)

— 272/2014.(XI. 5.)Kr

— 255/2014.(X.10.)Kr

— 2007.évi CXXVII.tv

— 2017.évi CL.tv

Fizetési ütemezés:

Előleg: 20 %. elszámolás: számlákból arányosan.

Tartalékkeret:nem. Fordított ÁFA:igen.

Számlázás:

1. részteljesítés

— részszámla:5db (20-35-50-65-80 %-os teljesítést követően 20, ill. 15-15 %),

— végszámla: 1db (átadás-átvétel lezárásakor, 20 %)

2. sz. részteljesítés: 1 db (100 %) részszámla

Vonatkozó részletes előírások szerződés tervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/11/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/11/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/ [EKR Kormányrendelet 14.§(3)]

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68.§ és az EKR Kr 15.§-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Felhívás IV.2.6) esetében 2 hónap = 60 nap, a Kbt.81.§ (11) szerint.

2. Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség nincs.

3. AK nem írja elő a Kbt.66.§(6) megadását: nem kell megjelölni a közbeszerzés alvállalkozásba adandó részeit, nem kell megadni az e részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

4. Alk (M1-M2): min.AT jegyz. szigorúbb. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg GSz létrehozását, nincs aj.bizt.. Aránytalanul alacsony ár vizsgálata – adott esetben – Ép Kr 25.§ szerint.

5. Helyszíni bejárás időpontja: 2020.10.22. 10:00., találkozás: 301. jelű hőközpont bejárata (Kaposvár, Kinizsi lakótelep 18.)

6. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett GSz-re.

7. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt.56.§(2)-(5) szerint az EKR-ben.

8. Tájékozódási kötelezettség: AD-ben Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.

9. AT, közös AT-k mindegyike, a Kbt.65.§(7) szerinti és minden az ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tevő szervezet által benyújtandó:

— hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány),

— vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta,

— vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum,

— ill. – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

10. Ha az AT-nél folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van, csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

11. Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5), 68.§(4) ill. – adott esetben – Kbt. 65.§ (7)-(8),(12), ill. Kbt.35.§(2a) szerint.

Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni (Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4) szerinti vélelem az irányadó.

Közös AT-k, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.

AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

AT az alk.felt.megf-re és a kiz.ok.ig-ra a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.

12. Nyertes visszalépése esetén AK – kihirdetése esetén – második AT-vel köthet szerződést. (Kbt.131.§ (4)).

13. A szerződéskötés feltétele:

— építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés (a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös AT) nevére szóló, megkötendő szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább 200 000 000 Ft/év és 50 000 000 Ft/kár értékű),

— az M2.1) és M2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember(ek) esetében – ha ez az eljárás során az alkalmassági feltételként előírt bejegyzéshez szükséges képzettséggel, végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik, de bejegyzéssel még nem – a 266/2013.(VII. 11.) Kr szerinti, előírt, bejegyzett felelős műszaki vezetői jogosultságának,

— a teljesítés során építési tevékenységet végző GSz-k, Étv. szerinti bejegyzésének,

— ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány,

— ISO 3834-2 vagy azzal egyenértékű Fémek ömlesztő hegesztésének minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő tanúsítvány.

Megléte, továbbá

— indikatív ütemterv (melyben a számlázási pontoknak megfelelő ütemezés is rögzítésre kerül) benyújtása, AK-vel való egyeztetése és véglegesítése. AT köteles az ütemtervet folyamatosan aktualizálni a teljesítés időtartama alatt, biztosítva ezzel a szerződéses határidő betarthatóságát.

Az előzőek hiányát AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

14. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lsz: 00239)

15. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t.

16. EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

EKR működtetését a 27/2017.(XI. 6.)MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu.

A rendszer használatával kapcsolatosan AK kieg. táj-t nem nyújt.

17. Felhívás közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2020