Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Lucrări - 470846-2023

02/08/2023    S147

România-Râmnicu Vâlcea: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

2023/S 147-470846

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: APAVIL SA
Număr naţional de înregistrare: RO 16468149
Adresă: Strada: Carol I, nr. 3-5
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240178
Țară: România
Persoană de contact: Ramona-Elena Talmaciu
E-mail: achizitii@apavil.ro
Telefon: +40 250739580
Fax: +40 250738903
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apavil.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100168872
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

VL – CL – 12 „Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea si Ocnele Mari” - rest de executat

Număr de referinţă: 16468149/2022/CL12
II.1.2)Cod CPV principal
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de lucrari „Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea si Ocnele Mari „-rest de executat cuprinde:

Obiect 1 Extindere si Reabilitare Retele de Canalizare - retea de colectare apa uzata noua – 9.473 ml;

Obiect 2 Statii de Pompare si Conducte de Refulare - 5 Statii de Pompare Ape Uzate noi si 2.605 ml conducte de refulare aferente SPAU.

Valoarea contractului include sume provizionate in valoare de 630.500,00 lei, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Sumele provizionate vor fi evidentiate la nivelul nivelul listelor de pret ce vor insoti formularul de propunere financiara in suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 10 990 716.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131390 Montaje de vane
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45232431 Staţii de pompare a apelor reziduale
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

ORASUL RAMNICU VALCEA, ORASUL OCNELE MARI, SEDIUL APAVIL, TERITORIUL JUDETULUI VALCEA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul de lucrari „Realizarea ratei de conectare de 100% in Ramnicu Valcea si Ocnele Mari „-rest de executat cuprinde:

Obiect 1 Extindere si Reabilitare Retele de Canalizare - retea de colectare apa uzata noua – 9.473 ml;

Obiect 2 Statii de Pompare si Conducte de Refulare - 5 Statii de Pompare Ape Uzate noi si 2.605 ml conducte de refulare aferente SPAU.

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 14 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta.

Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

- Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca faptul ca nu au obligații restante de plată a impozitelor la momentul prezentării lor, în conformitate cu prevederile legislației din țara de rezidență .

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

In conformitate cu art. 178 alin. (3) din Legea 99/2016 introdus prin OUG 3/2021 - „Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 205 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate."

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016 , care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016. Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, cu luarea în considerare de către Operatorii Economici a prevederilor art. 184, alin.(3) din Legea 99/2016. La solicitarea Entitatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.Aspecte detaliate privind indeplinirea cerintei se regăsesc la Sectiunea VI.3) Informaţii suplimentare

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

1. Ion FLORESCU - Director General,

2. Ciobanu Elena Daniela - Presedinte Consiliu de Administratie,

3. Dutu Mihai Gheorghe - Membru in Consiliu de Administratie,

4. Predescu Elena Simona - Membru in Consiliu de Administratie,

5. Hrebenciuc Ioan - Membru Consiliu de Administratie,

6. Constantinescu Dragosi - Membru Consiliul de Administratie,

7. Bala Nicoleta - Director Economic,

8. Borleanu David - Director Tehnic Exploatare,

9. Tudora Constantin - Director Comercial,

10. Tălmaciu Ramona Elena – Sef Serviciu Achizitii -Responsabil procedura achizitie,

11. Rogoz Mihaela – Sef Unitatea de Implementare Proiecte

12. Rusu Aurora- Adjunct Sef Unitatea de Implementare Proiecte

13. Tudor Roxana- Manager Contract Lucrari

14. Mandescu Mirela- Manager Contract Servicii / Expert Achizitii Publice

15. Dinu Adriana Miorita - Sef Birou Investitii

16. Oprea Adriana- Sef Birou Avize, Proiectare

17. Onofrei Marius- Birou Proiectare

18. Georgescu Laurentiu Nicoale- Sef Serviciu Mecano Energetic

19. Rizescu Constantin- Inginer Sef

20. Bădiță-Mărăcine Ionela-Carmen - Sef Birou Juridic

21. Stanescu Gabriela- Responsabil CFP

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

- operatorul economic este legal constituit,

- nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

- faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul

Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Pentru persoanele juridice straine:

Documente de confirmare:

• Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do )

• Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Nota 1: Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora, in urma solicitării entitatii contractante.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri generale anuale pe ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2020, 2021, 2022), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 10.000.000,00 lei (sau echivalent).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2020, 2021 si 2022, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator: Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 7– Angajament ferm privind sustinerea economico-financiara a ofertantului. Angajamentul terțului susținător și/sau acordul de subcontractare vor fi anexate DUAE. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nota: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO sau in alta moneda, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv;

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze: Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 192, punctul k) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016 entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca urmare, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art.55 alin.(2) din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare, a executat si a dus la bun sfarsit, lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei, în valoare cumulată de minimum 10.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a minim un contract - maxim 3 (trei) contracte. Prin sintagma ,,lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii” se intelege: lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane de fluide, și/sau instalații de tratare a apei și/sau rezervoare de înmagazinare apă și/sau stații de pompare. Nota: Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat RON se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb RON/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro ). Se va prezenta doar partea executată de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere (in care nu avut calitatea de antreprenor general) sau in calitate de subcontractant. Nota 1: Valoarea care va fi luata in calcul se va face in conformitate cu art. 13 alin (3)din Instructiunea2/2017 ANAP: „În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de servicii/lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit”. Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul in care se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor, perioada aferenta experientei similare (ultimii 5 ani) se va extinde corespunzator cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) se va calcula in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea presedintelui ANAP nr. 2/2017. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Cerinta nr. 2 - Dovada implementării unui sistem de management de mediu pentru activităţi în domeniul în care se încadrează activitatea principala de executie care face obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va face dovada implementarii sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al standardului de mediu pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Entitatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, va accepta certificate echivalente cu cel prevazut mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Cerinta nr. 1 - Dovada implementării unui sistem de management al calităţii pentru activităţi în domeniul în care se încadrează activitatea principala de executie care face obiectul contractului în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentarii acestora, emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. Entitatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, va accepta certificate echivalente cu cel prevazut mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul unei asocieri, cerinta va fi îndeplinită de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In conformitate cu prevederile art. 68 alin (1), lit a) din Legea 99/2016, modificata prin ORDONANŢĂ Nr. 3 din 25 august 2021, se vor mentiona in DUAE „categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul aferent activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi”. În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare (Formularul nr. 4). Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, de către subcontractantul/subcontractanții pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a) a art. 202 din Legea nr. 99/2016. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Partile prezentului acord vor stabili prin contractul de subcontractare ce urmeaza a fi incheiat in cazul in care oferta contractantului general va fi declarata castigatoare, posibilitatea si mecanismul platilor directe catre subcontractant pe care ar urma sa le efectueze entitatea contractanta.

Se va completa DUAE - Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" de catre operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: - numele Beneficiarului Final, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu/obiect, numar, data), tipul (executie/ proiectare si executie lucrari), valoare (lei fara TVA), rolul (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), tipul de lucrari si ponderea lucrarilor executate de ofertant, perioada de realizare (datele de incepere si de finalizare a lucrarilor), locul executiei, date de identificare a documentului care atesta finalizarea lucrarilor. In cazul in care ofertantul a participat la contractul respectiv in calitate de subcontractant, se va preciza ponderea si activilatea pe care a indeplinit-o in aceasta calitate. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: -extrase relevante ale contractului /documente/certificate (ex procesul verbal de receptie/proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/certificate de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare sau alte documente din care sa reiasa: BENEFICIARUL FINAL, numele Executantului, date de identificare a contractului (titlu, numar, data), tipul (executie/ proiectare si executie lucrari), valoare (lei fara TVA), rolul (contractant unic, lider, asociat, subcontractant), tipul de lucrari si ponderea lucrarilor executate de ofertant, perioada de realizare (datele de incepere si de finalizare a lucrarilor), locul executiei, date de identificare a documentului care atesta finalizarea lucrarilor. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Documentele prezentate, trebuie sa ateste urmatoarele: -faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si au fost duse la bun sfârsit. Vor fi acceptate documente care atesta lucrari receptionate partial, cat si lucrarile receptionate la sfarsitul executiei, (documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă), luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul va confirma faptul că va sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul sustinator(i) va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 op ec si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul,in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3).

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertant cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: -certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului. -sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al managementul mediului , pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform art. 195 alin. 3 din Legea 99/2016 . In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca. Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertant cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: -certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului. -sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului, pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform art. 195 alin. 3 din Legea 99/2016. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca. Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de 100.000,00 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia de participare se constituie conf. Art. 164 din Legea 99/2016..

Garantia de buna executie(GBE) este 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform Art. 164 alin.(4) din Legea 99/2016 şi a clauzei 15 din cadrul Condiţiilor generale din Anexa nr.1 la HG nr.1/ 2018 actualizată. In cazul unei asocieri, GBE se constituie in numele asocierii(Formular2). Nu se admite GBE comuna cu alte investitii.

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului sectorial.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/03/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica.

2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

- Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Informatii privind clauza suspensiva:Intrarea în vigoare a Contractului este sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect din care derivă direct necesitatea lucrarile care fac obiectul prezentului Contract.

Entitatea contractanta estimeaza un termen de 6 luni pentru obținerea finanțarii, de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare.

În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Apavil SA, Beneficiarul (entitatea contractanta) își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de achizitie, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Contractantul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul (inclusiv in situatia in care acest eventiment se produce pana la expirarea termenului de 6 luni mentionat mai sus), Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze contractantul cu privire la semnarea contractului.

NOTA:- Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.- In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica.- In cazul in care pana la desemnarea castigatorului procedurii de atribuire si comunicarea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire, aprobarea Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Valcea inca intarzie din motive neimputabile entitatii contractante, Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator sa accepte prelungirea valabilitatii ofertei desemnata castigatoare si a garantiei de participare in mod corespunzator.

Aspecte detaliate privind sectiunea III.1.6.a) Garantia de participare

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare în cuantum de 100.000,00 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia de participare se constituie conf. Art. 164 din Legea 99/2016 .In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul APAVIL S.A., CUI RO 16468149, RO10RNCB0263028903410003 deschis la BCR Ramnicu Valcea.Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea entitatii contractante in favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de entitatea contractanta;

- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;

- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;

- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

In cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Dovada constituirii GP se transmite în SEAP împreună cu oferta în conf. cu prevederile art. 42 alin. (4) corob. cu preved. art. 129 alin. (2) și (3) din HG nr.394/2016, cu modificările ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, 3 si 4 din HG nr. 394/2016, ofertantii vor depune GP impreuna cu oferta si DUAE numai prin mijloace electronice prin intermediul SEAP. Doc. privind GP va fi incarcat in SEAP semnat cu cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. EC va avea dreptul să solicite în original documentul privind constituirea GP in cazul in care regim special prezentat de catre ofertanti in cadrul ofertei.

Indiferent de modul de constituire, GP emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent GP, echivalenta pentru o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicării anunțului de participare in SICAP.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Nota 2:In conformitate cu OUG 114/2020, ART. II, pct. 12 (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat, sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor."

Nota 3: Înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situaţia prevăzută de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta va acorda respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa.Nota 4: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la CNSC în termen de 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal (conf. art. 8, alin 1, lit. a din Legea 101/2016) și vor fi soluționate potrivit Lg. nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de de lucrări şi concesiune de servicii, precum si pt. organiz. si funct. C

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: APAVIL SA - Serviciu Achizitii
Adresă: APAVIL SA CAROL I,NR.3-5
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod poștal: 240178
Țară: România
E-mail: achizitii@apavil.ro
Telefon: +40 250739580
Fax: +40 250738903
Adresă internet: www.apavil.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/07/2023