С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 470857-2020

07/10/2020    S195

България-Ружинци: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2020/S 195-470857

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ружинци
Национален регистрационен номер: 000159682
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 31
Град: с. Ружинци
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3930
Държава: България
Лице за контакт: Евтим Евтимов
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Телефон: +359 93242283
Факс: +359 93242604
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/06/11/voda/
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“ по 2 обособени п

II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“ по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле“,

— обособена позиция № 2 „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци“.

Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на територията на община Ружинци в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация за всяка от обособените позиции.

Общата дължина на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа, предмет на поръчката, е 21 359 метра, от който 8 057 м за село Бело поле и 13 302 м за село Ружинци.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 684 455.71 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

с. Бело поле, общ. Ружинци, обл. Видин

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Бело поле на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите.

Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10bar.

Клоновете от водопроводната мрежа на с. Бело поле, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 8 057 м, в това число главни водопроводни клонове — гл. клон I, гл. клон II и гл. клон III, както и част от второстепенната мрежа с диаметри и дължини, както следва:

— реконструкция на 3 502 м с тръби DN90, РЕ 100 RC PN10 и 4 273 м с тръби DN110, РЕ 100 PN10,

— изграждане на нови 282 м с тръби DN90, РЕ 100 RC PN 10.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/8.10.2018 г. и анекс № 1 от 15.03.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014—2020 г., мярка 7 „Основ

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

с. Ружинци, община Ружинци, област Видин

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Ружинци на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите.

Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10bar.

Клоновете от водопроводната мрежа на с. Ружинци, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 13 302 м, в това число главни водопроводни клонове — гл. клон I, гл. клон II, както и част от второстепенната мрежа с диаметри и дължини, както следва:

— реконструкция на 9 159 м с тръби DN90, РЕ100 PN10 и DN110, РЕ 100 PN10,

— изграждане на нови 4 143 м с тръби DN90, РЕ100 PN10.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/8.10.2018 г. и анекс № 1 от 15.03.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 115-278155
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 226
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Договор за строителство

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Люник“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175251156
Пощенски адрес: ул. „Синчец“ № 6
Град: Драгоман
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2210
Държава: България
Електронна поща: office@lyunik.bg
Телефон: +359 888718400
Факс: +359 888718400
Интернет адрес: http://office@lyunik.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 734 649.35 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 725 561.84 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 227
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Договор за строителство

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/09/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Люник“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175251156
Пощенски адрес: ул. „Синчец“ № 6
Град: Драгоман
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2210
Държава: България
Електронна поща: office@lyunik.bg
Телефон: +359 888718400
Факс: +359 888718400
Интернет адрес: http://office@lyunik.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 979 842.25 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 958 893.87 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/10/2020