С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 470925-2023

02/08/2023    S147

България-Бургас: Строителни и монтажни работи

2023/S 147-470925

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА БУРГАС
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. Александровска № 26
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Димитрова - Даалова
Електронна поща: v.daalova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.burgas.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16058
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/319127
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/319127
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов”

Референтен номер: 93-ОП23-51
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

„Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов” (бивш участък от път III-9008 „I-9 (Бургас) -кв.Долно Езерово”, от км 0+000 до км 2+400) с изграждане на второ пътно платно, с етапно изпълнение – втори етап: Реконструкция на ул.„Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов”от км 1+520 до км 0+600 (от о.т.687 дп/о.т.689 лп до о.т.708 дп/о.т.707 лп по ПУП-ПУР НА ПЗ „СЕВЕР“, гр.Бургас“, в съответствие с Работен инвестиционен проект, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 573 329.79 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233000 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

гр.Бургас, ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов”

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов” (бивш участък от път III-9008 „I-9 (Бургас) -кв.Долно Езерово”, от км 0+000 до км 2+400) с изграждане на второ пътно платно, с етапно изпълнение – втори етап: Реконструкция на ул.„Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов”от км 1+520 до км 0+600 (от о.т.687 дп/о.т.689 лп до о.т.708 дп/о.т.707 лп по ПУП-ПУР НА ПЗ „СЕВЕР“, гр.Бургас“, в съответствие с Работен инвестиционен проект, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Структура и капацитет на участника” (СК) / Тежест: 45
Критерий за качество - Име: „План за изпълнение на строителството“ (ПИС) / Тежест: 15
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 573 329.79 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 22/12/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране!

Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114 от ЗОП изпълнението на дейностите по него следва да започне след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта, а именно: Втора група, минимум IV-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При участие на обединения, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра съгласно чл.3, ал.3 от ЗКС.

Деклариране: Участникът попълва раздел А: „Годност" в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (по образец);

Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП горното изискване се доказва с копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. За повече информация: http://register.ksb.bs/).

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Преди сключване на договора избраният за изпълнител участник- чуждестранно лице следва да представи Удостоверение за временно или постоянно вписване в ЦПРС към Камарата на строителите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж: Втора група, минимум IV-та категория, или съответен валиден аналогичен документ – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Деклариране: Участникът попълва раздел Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“. Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП горното изискване се доказва с Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден аналогичен документ, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „дейности сходни с предмета на поръчката следва да се разбира: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици от първостепенната градска улична мрежа минимум IV клас и съоръженията към тях и/или на улична мрежа с еквивалентни характеристики извън страната.* Забележка 1: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя! В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1a от ЕЕДОП, участникът следва да посочи информация относно № и дата на документа!

2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

3. Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т.1. Деклариране: При подаване на оферта участникът декларира в съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с изискването по т.1, като посочва описание, стойност, датата и получателите на изпълнените дейности. Доказване: При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП изискването се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с документи, удостоверяващи изпълнените строителни дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП и които документи съдържат: информация за изпълнено строителство, за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

По т.2 и т.3. При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от е-ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация. Доказване: Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, и мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5, чл.107 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.

2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.

3.Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.

4.Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето

„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички

обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално

предприетите мерки за надеждност.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Във връзка с крайният срок за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка, а именно 22.12.2023 година и обема от СМР, които трябва да бъдат извършени е необходимо в спешен порядък да се избере изпълнител и да се стартират строителните дейности по реализацията на Етап 2 от проекта, предмет на обществената поръчка. Дейностите по Етап 1 се изпълняват към момента. Улица "Одрин" е една от най-натоварените улици от първостепенната улична мрежа на гр. Бургас. В нея се концентрира градско движение, масовия обществен транспорт и товарното движение в производствената зона. Автомобилното движение включва различни предпоставки като: Стопанско движение (Лекотоварно или тежкотоварно движение свързано с обслужването на промишлени и търговски предприятия в Промишлена зона „Север”), Транзитно движение (Автобусно и лекотоварно движение свързано основно с обслужването на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД).Пролъжава в раздел VI..

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/08/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/08/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

2. При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!

3.Посочената прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс. Оферти, надхвърлящи максималната стойност на дейностите, включени в обхвата на поръчката ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с предварително обявените условия.Продължава от разед IV.1.1) Вид процедура:Движение персонал (Ежедневно движение на хора ползващи и градски транспорт) и Движение стоки (Лекотоварно или тежкотоварно движение за снабдяване). Улицата е продължение на трасе на третокласен път от републиканската пътна мрежа III-9008 "I-9 (Бургас) - кв. Долно Езерово". В урбанизираната територия съгласно Генералния комуникационно-транспортен план на гр. Бургас, улица "Одрин" е районна артерия ІІІ-ти клас. Дейностите по реконструкция и разширение на ул. Одрин, с цел подобряване на инфраструктурата в Югоизточен регион, ще окажат пряко въздействие като конкретна мярка за справяне с мигрантския натиск по границата. Подобрените пътни условия след осъществяването на ремонтните дейности ще окажат благоприятно въздействие върху целевите групи по настоящия проект и крайните бенефициенти – населението на област Бургас, транзитно преминаващите товарни автомобили, достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона, както и пряко населението на община Бургас, населението на община Айтос, населението на община Камено, населението на община Средец и бизнеса в тези общини. Чрез подобряване състоянието на пътната инфраструктура ще се осигури подходящо трасе и за бърза реакция на високопроходими автомобили, охраняващи границата с Република Турция. Лошото състояние на пътната инфраструктура и подходите към нея води до бързата амортизация на автомобилите, включително и тези пригодени за охраняване на границата. Едновременно с това лошите пътища и трудната им достъпно често са предпоставка да бъдат предпочитани за маршрути за преминаване на мигранти, като допускането е, че са по-слабо натоварени от останалите пътуващи. Подобряването на транспортната свързаност и сътрудничеството в тази сфера е от ключово значение за региона в борбата с мигрантския натиск, с осигуряване на по-добри условия за контрол по граничните райони във връзка с необходимостта от осигуряване на ефективно опазване на външните за Европейския съюз, гранични зони, както и за оптимизация на цялостния контрол върху незаконното преминаване и проникване на мигрантите през българската граница. Това, заедно с осигуреното оборудване за постигане на „умна граница“ ще подпомогне процеса за постигане на условията за присъединяването на България в Шенгенското пространство, като основен акцент в усилията на българската държава през последните месеци. Предвид изложеното считам, че e законосъобразно и обосновано прилагане на съкратените срокове, тъй като са налице обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по чл.74, ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал.1, т.3 от ЗОП, Жалба може да се подава в 5-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/07/2023