Services - 470931-2018

25/10/2018    S206    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

République tchèque-Vimperk: Services sylvicoles

2018/S 206-470931

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace
00583171
1.Máje 260
Vimperk
385 01
Tchéquie
Point(s) de contact: Alena Chladová
Téléphone: +420 731530404
Courriel: alena.chladova@npsumava.cz
Code NUTS: CZ031

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.npsumava.cz/cz/

Adresse du profil d’acheteur: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rámcová dohoda pro lesnické činnosti

II.1.2)Code CPV principal
77200000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky, jejímž předmětem je provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Zakázka není členěna na části. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 6 zadávací dokumentace a budou tvořit přílohy rámcové dohody a realizačních smluv.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 273 299 941.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77200000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ031
Code NUTS: CZ032
Lieu principal d'exécution:

SNP Šumava

II.2.4)Description des prestations:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a více účastníky, jejímž předmětem je provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Zakázka není členěna na části. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 6 zadávací dokumentace a budou tvořit přílohy rámcové dohody a realizačních smluv.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 087-169943
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Atlantik K.T.A., s.r.o.
26028808
Boubínská 208
Vimperk
385 01
Tchéquie
Code NUTS: CZ031
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 140 948.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/03/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Jana Neubauerová
68549300
Kvilda 8
Kvilda
384 93
Tchéquie
Code NUTS: CZ01
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 215 617.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/05/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Jihozápadní dřevařská, a.s.
25236237
Nádražní 351
Sušice
342 01
Tchéquie
Code NUTS: CZ01
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 126 239.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/04/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Jindřich Morong
73748498
Česká 78
Volary
384 51
Tchéquie
Code NUTS: CZ01
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 862 061.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/08/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Lesgeo, s.r.o.
03847306
Košická 63, Vršovice
Praha
100 00
Tchéquie
Code NUTS: CZ01
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 85 576.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/03/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nicolae Buliga
25177931
Koloděje nad Lužnicí 32
Koloděje nad Lužnicí
375 01
Tchéquie
Code NUTS: CZ02
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 257 718.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/08/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Petr Benedikt
72226544
5. května 515
Horažďovice
341 01
Tchéquie
Code NUTS: CZ01
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 6 109.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/02/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Václav Nosek
63917955
Borová Lada 105
Borová Lada
384 92
Tchéquie
Code NUTS: CZ01
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 366 579.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/05/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Wood Fox Forest, s.r.o.
04404467
Korunní 588, Vinohrady
Praha
100 00
Tchéquie
Code NUTS: CZ01
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 404 273.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Souhrn plnění poskytnutého dodavateli za předmětné období

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/03/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Zdeněk Pumpr
70533873
Zachariášova 766
České Budějovice
370 01
Tchéquie
Code NUTS: CZ01
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 32 000.00 CZK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tchéquie
Téléphone: +420 542167111
Courriel: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Adresse internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tchéquie
Téléphone: +420 542167111
Courriel: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Adresse internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/10/2018