Dodávky - 471130-2020

07/10/2020    S195

Slovensko-Bratislava: Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti

2020/S 195-471130

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00699021
Poštová adresa: Hlboká cesta 2
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 833 36
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Oravec
E-mail: stanislav.oravec@mzv.sk
Telefón: +421 259782895
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.mzv.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428120
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9065/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Zahraničná politika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR

II.1.2)Hlavný kód CPV
48730000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude poskytnutie licencií a podpory pre zariadenia na prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry, ktoré má verejný obstarávateľ v súčasnosti vo vlastníctve (kategórie č. 1 až 5) a dodávka nových zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencií a podpory pre nové zariadenia (kategória č. 6). Predmet zákazky tvoria plnenia bežne dostupné na trhu, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín 487, 722 a 324.

Dynamický nákupný systém je rozdelený do nasledovných kategórií:

Kategória č. 1: Licencie a podpora pre zariadenia Palo Alto

Kategória č. 2: Licencie a podpora pre zariadenia FortiGate 600E

Kategória č. 3: Licencie a podpora pre zariadenia FortiWeb FWB-VM04, licencie a podpora pre nástroj na riadenie bezpečnostných incidentov a udalostí FortiSIEM a technická podpora pre produkt FortiAuthenticator

Kategória č. 4: Licencie a podpora nástroja na ochranu pred hrozbami z internetu a e-mailu Forcepoint Web a Email Security

Kategória č. 5: Technická podpora pre produkty VMware vSphere Essentials Plus Kit, VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere a VMware vSphere 6 Standard for 1 processor

Kategória č. 6: Zariadenia pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencií a podpory k týmto zariadeniam.

Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a všetky ostatné informácie budú obsiahnuté v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného dynamického nákupného systému pri zadávaní konkrétnych zákaziek.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 105 839.55 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48731000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti súborov
48732000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti dát
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
72253200 Systémové podporné služby
32420000 Sieťové zariadenia
32422000 Sieťové komponenty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1) tohto oznámenia.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude poskytnutie licencií a podpory pre zariadenia na prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry, ktoré má verejný obstarávateľ v súčasnosti vo vlastníctve (kategórie č. 1 až 5) a dodávka nových zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencií a podpory pre nové zariadenia (kategória č. 6). Predmet zákazky tvoria plnenia bežne dostupné na trhu, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín 487, 722 a 324.

Dynamický nákupný systém je rozdelený do nasledovných kategórií:

Kategória č. 1: Licencie a podpora pre zariadenia Palo Alto

Kategória č. 2: Licencie a podpora pre zariadenia FortiGate 600E

Kategória č. 3: Licencie a podpora pre zariadenia FortiWeb FWB-VM04, licencie a podpora pre nástroj na riadenie bezpečnostných incidentov a udalostí FortiSIEM a technická podpora pre produkt FortiAuthenticator

Kategória č. 4: Licencie a podpora nástroja na ochranu pred hrozbami z internetu a e-mailu Forcepoint Web a Email Security

Kategória č. 5: Technická podpora pre produkty VMware vSphere Essentials Plus Kit, VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere a VMware vSphere 6 Standard for 1 processor

Kategória č. 6: Zariadenia pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencií a podpory k týmto zariadeniam.

Záujemca môže predložiť svoju žiadosť o účasť pre jednu, viacero alebo všetky kategórie dynamického nákupného systému.

Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a všetky ostatné informácie budú obsiahnuté v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného dynamického nákupného systému pri zadávaní konkrétnych zákaziek.

Verejný obstarávateľ uvádza, že licencie, podpora a nové zariadenia uvedené v súťažných podkladoch a ich počty sú predpokladané a vychádzajú z predpokladov verejného obstarávateľa na obdobie trvania dynamického nákupného systému. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarať aj iné licencie, podporu a zariadenia pri dodržaní podmienok ich zatriedenia v rovnakej skupine CPV ako sú vyššie uvedené skupiny a ich zaradenia do jednej z vyššie uvedených kategórií. V súlade s § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní bola predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému určená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania dynamického nákupného systému.

Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne pre jednotlivé kategórie uvedené vyššie v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu v závislosti od aktuálnych potrieb.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do uplynutia 48 mesiacov alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty uvedenej v bode II.1.5) tohto oznámenia, podľa toho, čo nastane skôr.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 105 839.55 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

(1)Pre zaradenie do dynamického nákupného systému musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

(2)Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa (1)

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3)Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy za účelom preverenia splnenia podmienok účasti podľa 32 ods. 2 písm. a) (okrem výpisu z registra trestov pre právnické osoby), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Záujemca v žiadosti o účasť uvedie údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za všetky fyzické osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, aby verejný obstarávateľ mohol získať výpis z registra trestov za tieto osoby.Uvedené platí pre záujemcov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

(4)Záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom. Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia bude overené zapísanie uchádzača v tomto zozname.

(5)Ďalšie informácie k osobnému postaveniu sú uvedené v časti VI.3 tohto oznámenia.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nestanovil žiadne podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nestanovil žiadne podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pred zaslaním jednotlivých výziev na predloženie ponuky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme, či sa použije elektronická aukcia alebo nie.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/11/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

(1) Vytvorením dynamického nákupného systému (DNS) nedôjde k zadaniu konkrétnej zákazky a uzatvoreniu zmluvy. Zadávanie konkrétnych zákaziek sa bude realizovať zaslaním konkrétnych výziev na predkladanie ponúk všetkým záujemcom zaradeným do príslušnej kategórie v DNS zodpovedajúcej zadávanej zákazke. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní.

(2) Do príslušnej kategórie DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý predložil žiadosť o účasť a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov, ktorí budú zaradení v DNS, verejný obstarávateľ neobmedzuje. Podstatou DNS je jeho otvorenosť počas celej doby jeho trvania pre potenciálnych nových záujemcov, ktorí nepredložili žiadosť o účasť v lehote stanovenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia, resp. nepreukázali splnenie podmienok účasti k tejto lehote (následne počas trvania DNS preukážu ich splnenie).

(3) Ak záujemca predloží žiadosť o účasť po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia, splnenie podmienok účasti bude vyhodnotené do desiatich pracovných dní (v odôvodnených prípadoch do 15 pracovných dní)

Od doručenia žiadosti o účasť.

(4) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

(5) Na záujemcov so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa na preukazovanie osobného postavenia vzťahuje aj § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

(6) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

(7) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

(8) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

(9) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Za okamih doručenia zásielky sa považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine, a to v súlade s funkcionalitou systému.

(10) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v tomto oznámení alebo súťažných podkladoch zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a zverejní toto vysvetlenie v dokumentácií k DNS na adrese uvedenej v bode 1.3) tohto oznámenia.

(11) Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Podrobnosti o autentifikácií sú uvedené v súťažných podkladoch.

(12) Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/10/2020