Szolgáltatások - 471132-2021

17/09/2021    S181

Magyarország-Gödöllő: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2021/S 181-471132

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma György
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Telefon: +36 302831982
Fax: +36 23414627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-mate.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Magánegyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MATE hosszú távú stratégiai terve

Hivatkozási szám: EKR000398862021
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) hosszú távú (2021-2025) részletes stratégiai dokumentumának elkészítése az alábbi tartalmi elemekkel:

1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére

2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére

3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 332 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2100. Gödöllő, Páter Károly út 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) hosszú távú (2021-2025) részletes stratégiai dokumentumának elkészítése az alábbi tartalmi elemekkel:

1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére

2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére

3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem aktív hallgatóinak a létszáma 13 000 fő.

1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére

Elvárt eredménytermékek:

- Az Egyetem teljesítményének, piaci pozíciójának és versenytársainak elemzése oktatás és K+F+I terén

- Megfogalmazott ambíciók 5 és 10 éves távlatban, kapcsolódó eredménymutatókkal

- Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az oktatási módszertan, az oktatott szakok és tantervek fejlesztésére vonatkozóan

- Javaslatok és implementációs terv Egyetem oktatási portfóliójának bővítésére vonatkozóan

- Javaslatok és implementációs terv az Egyetem oktatási portfóliójának további nemzetköziesítésére, a nemzetközi hallgatószám növelésére

- Javaslatok és implementációs terv az Egyetem oktatási együttműködéseinek erősítésére (hazai és külföldi, vállalati és akadémiai partnerekkel)

- Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az innovatív K+F+I tevékenységek fejlesztésére és ezek hatékonyabb pénzügyi támogatására

- Javaslatok és implementációs terv a publikációs teljesítmény javítására

- Javaslatok és implementációs terv piaci igény felmérésének és beépítésének hatékonyabb módjaira az oktatási és kutatási tevékenységbe Javaslatok és implementációs terv a PhD képzés fejlesztésére és az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítására

- Javaslatok és implementációs terv a regionális kapcsolatok, társadalmi szerepvállalás erősítésére

2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére

Elvárt eredménytermékek:

- Felmérés az Egyetem központi támogató funkcióinak jelenlegi teljesítményéről és a fejlesztendő területekről

- Javaslatok és implementációs terv a hallgatói szolgáltatások bővítésére és színvonalának növelésére (pl. ösztöndíjprogramok, karrier támogatás, sport szolgáltatások)

- Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az alumni hálózat megerősítésére

- Hosszú távú teljesítménymenedzsment koncepció és implementációs terv, amely lehetővé teszi az egyes munkavállalók és szervezeti egységek teljesítményértékelését

- Munkavállalói életpályamodell koncepció és implementációs terv, amely stabil jövőképet ad az oktató-kutató és egyéb munkavállalók számára

- HR minőségfejlesztési koncepció és implementációs terv, amely hozzájárul az Egyetem oktatási-kutatási minőségének hosszútávú fejlesztéséhez

- Irányelvek az Egyetem gazdasági rendszereinek és folyamatainak fejlesztésére

- Irányelvek az Egyetem adminisztrációs rendszereinek és folyamatainak fejlesztésére

- Koncepció a modellváltást követő szervezetfejlesztési igényekről

- Interaktív riporting mintafelület az Egyetem kulcsterületeinek adatvizualizációjával

- Javaslatok és implementációs terv az agrárium imidzsének és megítélésének javítására

- Javaslatok és implementációs terv a MATE márka építésére hazai és nemzetközi szinten, és az Egyetem toborzási tevékenységének fejlesztésére

- Javaslatok és implementációs terv a nemzetközi rangsorokban való előrelépéshez

- Angol nyelvű marketing anyag a megújult MATE bemutatásához

3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére

Elvárt eredménytermékek:

- Valamennyi intézet oktatási és K+F+I teljesítményének, piaci és akadémiai kapcsolatrendszerének, munkavállalói bázisának és infrastrukturális hátterének elemzése

- Network elemzés az intézetek belső kapcsolatrendszeréről (átoktatási kapcsolat és K+F+I együttműködések erőssége)

- Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek oktatási tevékenységének fejlesztésére (szakstruktúra, tartalmi és módszertani fejlesztés) az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve

- Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek K+F+I tevékenységének fejlesztésére az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve

- Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek alapfunkcióinak (pl. humánerőforrás, infrastruktúra) fejlesztésére az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az előírt 60 napos teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (0-30 nap) napokban megadva / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3. M2. pontjában előírt szakembereken túl a szakember száma, akik részt vettek felsőoktatási intézmények vagy azok fenntartói számára végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció, terv, tanulmány, szakmai javaslat, vagy elemzés készítésére irányuló és/vagy felsőoktatási intézet részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadásra, elemzésre, projekt irányításra vonatkozó projektben (min 0 - 5 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az ajánlati felhívás III.1.3. M2. pontjában előírt szakemberek rendelkeznek-e tapasztalattal Magyarországon felsőoktatási modellváltási folyamat támogatása területen (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Hány felsőoktatási intézmény felsővezetésével folyatott interjú és/vagy konferencia szakmai anyagának felhasználását vállalja a teljesítés során (0-5) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 086-222711
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A Boston Consulting Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12224807241
Postai cím: Piarista Köz 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: komlos.judit@bcg.com
Telefon: +36 18880200
Internetcím: https://www.bcg.com/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 332 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Stratégiaalkotás támogató folyamat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők adatai:

A Boston Consulting Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1052 Budapest, Piarista Köz 2. 12224807241

KPMG Tanácsadó Kft., Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 31. 12691908244

Molitor-Nova 2021 Oktatási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Vágóhíd Utca 38. 23953466243

IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft., Magyarország Budapest, Buda-part Tér 2. 1117 10304491243

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/09/2021