Supplies - 471307-2020

07/10/2020    S195

Poland-Niedrzwica Duża: Miscellaneous furnishing

2020/S 195-471307

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Niedrzwica Duża
National registration number: 0609102
Postal address: ul. Lubelska 30
Town: Niedrzwica Duża
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 24-220
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Kulik
E-mail: przetargi@niedrzwicaduza.pl
Telephone: +48 815175085
Fax: +48 81517508522
Internet address(es):
Main address: http://www.niedrzwicaduza.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia budynku żłobka w Niedrzwicy Dużej

Reference number: ZP.271.1.32.2020
II.1.2)Main CPV code
39290000 Miscellaneous furnishing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia budynku żłobka w Niedrzwicy Dużej”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu elektronicznego, sprzętu AGD.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Budynek żłobka zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 2109, 2111/3, obręb Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39100000 Furniture
39130000 Office furniture
39141000 Kitchen furniture and equipment
39162100 Teaching equipment
39224340 Bins
39831700 Automatic soap dispensers
42716120 Washing machines
39713430 Vacuum cleaners
39514400 Automatic towel dispensers
38622000 Mirrors
30200000 Computer equipment and supplies
30213000 Personal computers
30121100 Photocopiers
30232110 Laser printers
39512000 Bed linen
33191100 Steriliser
30195000 Boards
39221000 Kitchen equipment
32324600 Digital-TV boxes
37520000 Toys
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Dostawa do budynku żłobka, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2109, 2111/3, obręb Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia budynku żłobka w Niedrzwicy Dużej”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu elektronicznego, sprzętu AGD.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Budynek żłobka zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 2109, 2111/3, obręb Niedrzwica Duża, gmina Niedrzwica Duża.

5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup wyposażenia wraz z jego dostarczeniem oraz zamontowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, a także montażem. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnego i gotowego do użycia wyposażenia z uwzględnieniem dostosowania go do pomieszczeń, w których będzie użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach (montaż będzie polegał w szczególności na złożeniu, zainstalowaniu, ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia). Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów wyposażenia.

6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wyposażenie musi posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważne, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania – w języku polskim. Wyposażenie musi posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.

7. Zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE, muszą być dopuszczone do użytkowania przez dzieci do lat 3.

8. Meble muszą być dostosowane do wymagań ergonomii. Wykonawca, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, dokona pomiarów niezbędnych do określenia czy meble o wymiarach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ będą mogły zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego okaz określenia ostatecznych wymiarów mebli. Wymiary podane w załączniku nr 1 do SIWZ zostały określone w oparciu o projekt budowlany budynku żłobka, ostateczne wymiary mebli, po dokonaniu pomiarów w istniejącym budynku, mogą nieznacznie odbiegać od podanych. Pomiary zostaną wykonane z przedstawicielem Zamawiającego. Z przeprowadzonych pomiarów strony sporządzą protokół określający ostateczne wymagane wymiary mebli. Kolorystykę mebli Zamawiający określi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

9. Meble muszą być bezpieczne (wyroby trwałe, niemożliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych krawędzi, szpar, nie wydzielające szkodliwych substancji, itp.), łatwe do utrzymania w czystości (wyroby gładkie, nienasiąkliwe, łatwe do mycia, itp.), dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz w obiektach takich jak żłobek, niepalne. Cechy te muszą być udokumentowane (atesty, certyfikaty). Konstrukcje muszą być solidne i mocne.

10. Wyposażenie ma być ze sobą spójne w obrębie danego pomieszczenia.

11. Plan rozmieszczenia wyposażenia zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

12. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważność.

13. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 21/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX C ust. 1 SIWZ. Dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera B jednolitego dokumentu);

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,(powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część II Iitera D jednolitego dokumentu – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym);

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera B jednolitego dokumentu);

8) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający bada czynie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22, ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, w związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w dziale IX C ust. 1 pkt 1–7 SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ciąg dalszy do sekcji III.1.1:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX litera C ust. 1 SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek dotyczący doświadczenia tj. wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie wyposażenia wewnętrznego żłobka lub placówki oświatowej o wartości min. 100 000,00 PLN brutto.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 7 do SIWZ) polegających na dostawie wyposażenia wewnętrznego żłobka lub placówki oświatowej o wartości min. 100 000,00 PLN brutto każda, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wartość podaną w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia bieżącego postępowania.

Przez jedno zadanie należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia, w celu spełnienia powyższego warunku, zadań o wartości mniejszej niż wymagana.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zostały wskazane w dziale IX lit. C ust. 2 SIWZ:

1) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VII litera B ust. 3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie;

2) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.

Warunek zostanie oceniony za spełniony w przypadku wykazania przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie wyposażenia wewnętrznego żłobka lub placówki oświatowej o wartości min. 100 000,00 PLN brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ i we wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2020
Local time: 13:00
Place:

Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych), które może być wnoszone w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8687 0009 2001 0000 0130 0002 – Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg na dostawę wyposażenia budynku żłobka w Niedrzwicy Dużej.

3. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 10.11.2020 do godz. 10.00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych Zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 24-220
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/10/2020