Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 471308-2021

17/09/2021    S181

Nederland-'s-Gravenhage: Uitvoeren van onderzoek

2021/S 181-471308

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van VWS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Caroline Smit
E-mail: caroline.smit@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 707000521
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.UBRijk.nl/HIS
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VWS EA Register DementieZorg en –Ondersteuning (DZO).

Referentienummer: 201850033.131.022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73110000 Uitvoeren van onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van het ministerie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De directie Langdurige Zorg zorgt ervoor dat er een effectief systeem is dat zorg biedt aan mensen met chronische beperkingen als gevolg van een blijvende aandoening van fysieke, verstandelijke of mentale aard.

Hoofddoelen van de directie Langdurige Zorg zijn:

• Het borgen van de kwaliteit van zorgvoorzieningen door het faciliteren van kwaliteitsprogramma's, het faciliteren van kennisbeleid, het stimuleren en faciliteren van innovaties/e-health en het maken van bestuurlijke afspraken met sec

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Koppeling bestanden en identificatie mensen met dementie / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Factsheets en dashboard / Weging: 200
Kwaliteitscriterium - Naam: Ondersteuning lerende netwerken / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Indicatoren Zorgstandaard Dementie / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: Indicatoren Nationale Dementiestrategie / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit in te zetten team / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 200
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 060-151291
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

VWS EA Register DementieZorg en –Ondersteuning (DZO).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Amsterdam Data Collective B.V.
Nationaal identificatienummer: 68312148
Postadres: Geldersekade 101 F
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1011EM
Land: Nederland
E-mail: info@amsterdamdatacollective.com
Telefoon: +31 208006053
Internetadres: https://amsterdamdatacollective.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Opschortende termijn van 20 kalenderdagen gaat in, de dag na bekendmaking van de gunningsbeslissing.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2021