Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 471542-2021

17/09/2021    S181

België-Brussel: Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur

2021/S 181-471542

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 157-416413)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nationale Bank van België
Nationaal identificatienummer: 0203.201.340_20550
Postadres: de Berlaimontlaan 14
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: caa@nbb.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nbb.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418843

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Online merkbescherming (« Online brand protection »)

Referentienummer: NBB-2021-1765-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50332000 Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Online merkbescherming (« Online brand protection »)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 157-416413

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/09/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 22/09/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste indieningsdatum voor kandidaturen werd verzet naar 22/09/2021 om 17u00.