Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 471542-2021

17/09/2021    S181

België-Brussel: Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur

2021/S 181-471542

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 157-416413)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nationale Bank van België
Nationaal identificatienummer: 0203.201.340_20550
Postadres: de Berlaimontlaan 14
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: caa@nbb.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nbb.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418843

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Online merkbescherming (« Online brand protection »)

Referentienummer: NBB-2021-1765-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50332000 Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Online merkbescherming (« Online brand protection »)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 157-416413

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/09/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 22/09/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste indieningsdatum voor kandidaturen werd verzet naar 22/09/2021 om 17u00.