Diensten - 471543-2019

08/10/2019    S194    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Arnhem: Koffie, thee en aanverwante producten

2019/S 194-471543

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Combined Business Power bv
Postbus 1117
Arnhem
6801 AE
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Coevorden – Europees openbare aanbesteding warme drankenvoorzieningen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15860000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de huidige dienstverleningsovereenkomst voor de warme-drankenvoorziening. Onder deze dienstverlening wordt verstaan: het leveren en onderhouden van de automaten en de levering van ingrediënten en toebehoren op basis van een leaseconstructie. De gemeente Coevorden is op zoek naar een partner die met haar meedenkt over de nieuwe invulling van de warme-dranken in de gemeentelijke kantoren, buitendienstlocaties en eventueel nieuwe locaties.

De gemeente wil deze dienstverlening graag contracteren op basis van 'Rapid Circulair Contracting'. Daarbij wil de gemeente de inschrijvers meegeven dat dit voor de gemeente de 1e keer is dat een dergelijke aanbesteding doorlopen. Dit project wordt daarom gezien als pilot en zal in de toekomst misschien vaker ingezet gaan worden als deze manier van contracteren goed bevalt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42968100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13
NUTS-code: NL132
NUTS-code: NL1
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de huidige dienstverleningsovereenkomst voor de warme-drankenvoorziening. Onder deze dienstverlening wordt verstaan: het leveren en onderhouden van de automaten en de levering van ingrediënten en toebehoren op basis van een leaseconstructie. De gemeente Coevorden is op zoek naar een partner die met haar meedenkt over de nieuwe invulling van de warme-dranken in de gemeentelijke kantoren, buitendienstlocaties en eventueel nieuwe locaties.

De gemeente wil deze dienstverlening graag contracteren op basis van 'Rapid Circulair Contracting'. Daarbij wil de gemeente de inschrijvers meegeven dat dit voor de gemeente de 1e keer is dat een dergelijke aanbesteding doorlopen. Dit project wordt daarom gezien als pilot en zal in de toekomst misschien vaker ingezet gaan worden als deze manier van contracteren goed bevalt.

II.2.14)Nadere inlichtingen

We starten binnenkort met de aanbesteding van de voorziening voor warme dranken. Hiervoor organiseren we op 15 oktober een informatiebijeenkomst. Deze is van 9:15 tot 12:00 uur in het Hof van Coevorden.

We doen dit met de methode 'Rapid Circulair Contracting (RCC)'.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
16/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

We starten binnenkort met de aanbesteding van de voorziening voor warme dranken. Hiervoor organiseren we op 15 oktober een informatiebijeenkomst. Deze is van 9:15 tot 12:00 uur in het Hof van Coevorden.

We doen dit met de methode 'Rapid Circulair Contracting (RCC)'.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2019