Építési beruházás - 471607-2018

26/10/2018    S207

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 207-471607

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41992711
Postai cím: Pesti út 165.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bánóczi Zoltán
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Telefon: +36 12533379
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rakosmente.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000818522018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000818522018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multifunkcionális csarnok tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000818522018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés Rákosmenti multifunkcionális csarnok tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, 128531/5 hrsz.-ú ingatlan. További érintett ingatlanok: 128468/2; 128531/2; 128531/3; 128531/4; 128576/3; 128576/4; 128576/5 hrsz-ú ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Beruházás célja hogy Rákosmente kertváros számára szükséges sport, oktatási, kulturális és rekreációs funkciók kiszolgálásra alkalmas épület alakuljon ki, mely helyet biztosít versenysportok, tömegsportok és egyéb rendezvények befogadására.

A fő funkcionális elemek:

— Multifunkciós sportcsarnok területek mászófallal a közvetlenül kapcsolódó csapatöltözők és raktár, sportszertár területekkel,

— fitnesz területek zónája (shell and core kiépítése nem tárgya jelen beszerzésnek).

A Sportcsarnok küzdőterének tiszta, akadálymentes maximális mérete: 47,65 m x 44,00 m = 2097 m², Belmagassága: nettó 10,00 m.

A tervezett küzdőtér az alábbi sportágak hazai rendezésű versenyeinek lebonyolítását teszi lehetővé:

— kézilabda

— kosárlabda

— röplabda

További sportágak:

— futsal

— teremhoki

— tollaslabda

— asztalitenisz

— ritmikus gimnasztika

— birkózás

— cselgáncs

— karate

— ökölvívás,

— súlyemelés

— torna,

— vívás,

— táncverseny,

— falmászás.

Tervezési feladat:

— az ajánlattételi dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az Ajánlatkérő utasításának és előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

— a kiviteli tervezés keretében a szükséges jogszabályokban vagy szolgáltatók által előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzése, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése meghatalmazás alapján,

— a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Kivitelezési feladat:

— A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése,

— Az elkészített tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása,

— Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése,

— Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Földszint hasznos alapterülete összesen: 5606,07 m², ebből

A többcélú tornacsarnok alapterülete: 2100 m²

A mászófal alapterülete: 123 m²

Első szint hasznos alapterülete: 1895,18 m²

Tetőszint hasznos alapterülete: 224,72 m²

Tervezett hasznos alapterület összesen: 7726,61 m²

Lelátók befogadóképessége:

Normál üzem összesen: 1510 fő, lelátón: 1506 db

Mobil letátók: 1200 ülés

Fix vasbeton lelátók: 306 ülés

Nagyrendezvény üzem színpaddal: 900 fő lelátón, 960 fő a küzdőtéren helyezhető el.

A háromszintes csarnoképület fúrt CFA cölöpalapozással készül, a felszerkezetek három rész különíthetők: monolit vasbeton szerkezetek, nagy fesztávú acél tartószerkezetek és az előcsarnok acél- és vasbeton szerkezete. A sportpálya lefedése 48m fesztávolságú, kéttámaszú acél rácsostartókkal valósul meg.

Egyéb kiszolgáló létesítmények megvalósítása

Felvonó építés, akadálymentesítés, 1500 Lux teljesítményű sportvilágítás építése. Az épület külső díszvilágításának elkészítése, valamint bontási munkák, tereprendezés, füvesítés, növénytelepítés a telken belül. Szilárd és zúzottkő burkolatú út, parkoló és gyalogutak készítése, közművek építése.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 545
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:Kbt.62.§(1)és(2)bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az AT, a közös AT-ők alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. AT a Kbt.67.§ (4)bek.-re figyelemmel ajánlatában elt.űrlapon nyilatkoznia kell, h nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)és(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015.(X.30.)Korm. rend.15.§(1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Öntisztázásra Kbt.64.§-a irányadó.

Igazolási mód: AT-nek (AIRSZ vonatkozásában is)ajánlatban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ek hatálya alá.Közös ajánlattételnél a közös AT-vők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.AK a 321/2015.(X.30.)Korm. rend.2.§(1)bek.-re figy. az AT-vők részére a közbesz. dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.

62.§(1)bek.k)pont kb):AT-nek elt. űrlapon nyilatkoznia kell, h a pénzmosás és a terrorizmus fin. megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv 3. § 38. pont a)-b) vagy d) szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.évi LIII. törvény 3.§38.pont a)-b)vagy d)alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

AT-nek elt. űrlapon nyilatkoznia kell h nem tartozik a 62.§(1) bek.k)pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

Kbt.69.§(4)-(7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5) pont értékelési szempontokra figy. legkedvezőbbnek tekinthető AT megfelelő határidővel fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbi ig-ok benyújtására:

— Megkövetelt ig. mód magyarországi letelepedésű AT(k) és AV(ik), vmint adott esetben az AIRSZ vonatkozásában: AT-nek a 321/2015. Korm.rend.8.§(kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt ig. mód nem magyarországi letelepedésű AT(k) és AV(ik), vmint adott esetben az AIRSZ von.-ban: AT-nek a 321/2015. Korm.rend.10.§előírásai szerint kell igazolnia kizáró okok fenn nem állását.

Kizáró okok ig.-sával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.

Kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentum másolatban is elég benyújtani.

321/2015.Korm.rend.1.§(7)bek. alapján, h a kizáróokokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított ig.-sok is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az ig.-okban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát az AT erre von. külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk.előírás:

AT-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h megfelel az alábbi alk. követelményeknek

Alkalmatlan AT, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az AK Kbt.69.§szerinti felhívására nem tudja igazolni, h be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba.

Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az ép.ber.-hoz kapcsolódó tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.Mindkét előírásnak való megfelelésről szóló ig.-t az AK Kbt.69.§(4)bek. felhívásra kell benyújtani. Ig.módra a 321/2015.Korm.rend.26.§(1)-(2)bek. irányadó

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 132 hónapra és befejező időpontja, a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza

M3)-M4) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) és f) pontjai alapján be kell nyújtania az MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) és az MSZ EN ISO 50001:2012 rendszer tanúsítványok másolatát, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azokkal egyenértékű tanúsítványok másolatát vagy az intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvet.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M4) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M4) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 132 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra esik

M1)1 legalább 1 db referencia, amely minimum 5 790 m² alapterületű minimum 1 125 néző befogadására szolgáló lelátóval ellátott sportolási célú épület kivitelezésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozik.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)5 Min. 1 fő, a 266/2013.rend. szerinti É kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001), vagy ezzel egyenértékűen működő rendszerrel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő intézkedések leírásával, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvvel.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes MSZ EN ISO 50001:2012, vagy ezzel egyenértékűen működő rendszerrel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő intézkedések leírásával, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvvel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít,abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel,úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret:a kivitelezésre jutó nettóvállalkozói díj5%-a.

AK a biztosítékokat,illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 5-5 %-a), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér.

Műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 12 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

Vonatkozó jogszabályok:

a) 2017.évi CL.tv;

b) 2007.évi CXXVII.tv;

c) 2011.évi CXCV.tv;

d) 2013.évi V.tv.6:130. §(1)-(2)bek., Ptk.6:155.§;

e) 2015.évi CXLIII.tv. 135.§ (1)-(3), (5)-(6);

f) 322/2015(X.30.)Korm.rend.32/A.§,32/B §.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/12/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/12/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 30.10.2018 11:00 óra. Találkozás helye: 1173 Budapest, XVII. ker. Pesti út 86. sz. alatti sportpálya Kaszáló utcai bejáratánál a parkolóban.

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) A III.1.2), III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-550 pont.

Az 1. értékelési résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016 napi útmutatójának A .1.ba pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A fenntarthatósági terv kidolgozottsága esetében az ajánlatkérő által felkért 3 (három) tagú, független szakértőkből álló szakmai zsűri értékel a Közb.dok-ban foglalt szempontok szerint. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenntarthatósági terv a Kbt. 71.§(8) bek. b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki.

6) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a tervezési és építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló „all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább 500 millió Forint/káresemény és legalább 1 milliárd Forint/kárév, a tervezési munkákra legalább 30 millió Ft/év és 5 millió Ft/ káresemény) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában közbeszerzési dok.-ban foglaltak szerint.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

9) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172.

11) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni.

13)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

15) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

16. Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést, fenntarthatósági tervet. A nyertes ajánlattevőnek projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2018