Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 471727-2017

24/11/2017    S226

Slovensko-Bratislava: Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu

2017/S 226-471727

Oznámenie o koncesii

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/23/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova 8
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 813 61
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Oravík
E-mail: koncesia.zilina@r-c.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zsr.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Ružička Csekes s.r.o.
Poštová adresa: Vysoká 2/B
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 811 06
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Oravík
E-mail: koncesia.zilina@r-c.sk
Telefón: +421 232333444
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zsr.sk
Prihlášky alebo prípadné ponuky sa musia odoslať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: zvyčajne vystupuje v zmysle § 9 ods. 6 zákona, avšak v tomto prípade bude konať podľa § 7 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: poskytovanie prístupu do siete

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina.

Referenčné číslo: ŽSR_TIP ZA
II.1.2)Hlavný kód CPV
63100000 Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie služieb v oblasti kombinovanej dopravy t. j. manipulácia s intermodálnymi prepravnými jednotkami (ďalej len „IPJ“) medzi rôznymi druhmi dopravy. V rámci poskytovanej služby dochádza k manipulácii, skladovaniu, opravovaniu, prebaľovaniu, prenájmu IPJ. Služba sa poskytuje na skladovacích, komunikačných a prístupových plochách TIP Žilina. Manipuláciu s IPJ zabezpečujú dva mostové koľajové žeriavy (hlavný a záložný) s nosnosťou na závese 46 t.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto koncesia je rozdelená na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42414140 Kontajnerové (portálové) žeriavy
42418000 Zdvižné, manipulačné, nakladacie a vykladacie mechanizmy
42418940 Zariadenia na manipuláciu s kontajnermi
50531400 Opravy a údržba žeriavov
63111000 Manipulácia s kontajnermi
63121000 Skladovanie a uskladňovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Terminál intermodálnej prepravy Žilina, obec Teplička nad Váhom, katastrálne územie Teplička nad Váhom.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je výber Koncesionára na prevádzkovanie a údržbu Terminálu intermodálnej prepravy Žilina (ďalej len ako „TIP Žilina“). Zabezpečenie prevádzky a údržby TIP Žilina spočíva v zabezpečení (i) základných terminálových služieb, (ii) ostatných terminálových služieb a (iii) údržbe a oprave TIP Žilina.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky koncesnej dokumentácie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Koncesia je pridelená na základe kritérií opísaných nižšie:
  • Kritérium: Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky na 30 rokov uvedená v EUR bez DPH.
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Lehota trvania koncesie
Trvanie v mesiacoch: 366
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS kód projektu: 23130110005.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Koncesionár bude zabezpečovať prevádzku TIP Žilina, ktorý bol vybudovaný s využitím finančných prostriedkov Európskej únie.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a stručný opis podmienok, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17.4.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa výlučne časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) v Jednotnom európskom dokumente na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. záujemca môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, časti IV Jednotného európskeho dokumentu bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti.

Verejný obstarávateľ uverejní v profile na www.uvo.gov.sk vyplnenú Časť I. JED-u vo formáte pdf. Údaje z uvedenej časti je uchádzač povinný preniesť/prepísať do všetkých JED-ov predkladaných v ponuke uchádzača.

Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu koncesie, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a stručný opis kritérií výberu, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje ekonomické a finančné postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona – vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Odôvodnenie primeranosti k bodu 2.1:

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, komplexnosť predmetu zákazky, nevyhnutnosť finančnej samostatnosti a bonity koncesionára je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť finančné záväzky.

2.2 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona – prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Odôvodnenie primeranosti k bodu 2.2:

Požiadavka na predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie predmetu zákazky, kedy uchádzač musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej situácie uchádzača a jeho finančnú stabilitu, osobitne s ohľadom na skutočnosť, že bude zodpovedný za prevádzku a udržiavanie majetku v správe verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ stanovil danú podmienku v súlade so zákonom.

Všeobecné informácie:

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa výlučne časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) v Jednotnom európskom dokumente na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. záujemca môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, časti IV Jednotného európskeho dokumentu bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti.

Verejný obstarávateľ uverejní v profile na www.uvo.gov.sk vyplnenú Časť I. JED-u vo formáte pdf.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 33 ods. 3 zákona požaduje, aby uchádzač a osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia postupom podľa § 33 ods. 2 zodpovedali za plnenie koncesnej zmluvy spoločne. Za týmto účelom uchádzač predloží dohodu o spoločnej zodpovednosti podpísanú uchádzačom a osobou, prostredníctvom ktorej uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia. Zo znenia dohody o spoločnej zodpovednosti musí vyplývať jednoznačný, presný a určitý záväzok spoločnej zodpovednosti za plnenie koncesnej zmluvy.

V prípade ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený verejným obstarávateľom tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2017 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia o koncesii v Úradnom vestníku EÚ.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 2.1:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky – nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

K bodu 2.2:

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie dosiahnutý obrat za činnosti v oblasti, ktorá sa týka predmetu zákazky za predchádzajúce 3 hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálny obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka musí byť (kumulatívne) vo výške 1 000 000 EUR.

Pre účely tohto verejného obstarávania sa za obrat v oblasti, ktorá sa týka predmetu zákazky považujú tržby za prekládku IPJ, manipuláciu s IPJ a skladovanie IPJ.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a stručný opis kritérií výberu, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona – zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Odôvodnenie primeranosti k bodu 3.1:

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, komplexnosť zákazky, dobu trvania zákazky a požiadavky vyplývajúce z Rozhodnutia EK, je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s poskytnutím obdobných služieb.

3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona – opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Odôvodnenie primeranosti k bodu 3.2:

Vzhľadom na skutočnosť, že úspešný uchádzač bude mať počas koncesnej lehoty v užívaní majetok patriaci do správy verejného obstarávateľa, je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby uchádzačmi boli subjekty, ktoré sú schopné garantovať schopnosť realizovať predmet zákazky v súlade s príslušnými normami manažérstva kvality.

3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona – ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti k bodu 3.3:

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah a osobitosť predmetu zákazky je potrebné, aby mal uchádzač k dispozícii osoby s potrebnou kvalifikáciou a odbornými skúsenosťami s riadením zariadení rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.

Všeobecné informácie:

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa výlučne časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) v Jednotnom európskom dokumente na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. záujemca môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, časti IV Jednotného európskeho dokumentu bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti.

Verejný obstarávateľ uverejní v profile na www.uvo.gov.sk vyplnenú Časť I. JED-u vo formáte pdf.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 4 zákona požaduje, aby uchádzač a osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti postupom podľa § 34 ods. 3 zodpovedali za plnenie koncesnej zmluvy spoločne. Za týmto účelom uchádzač predloží dohodu o spoločnej zodpovednosti podpísanú uchádzačom a osobou, prostredníctvom ktorej uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Zo znenia dohody o spoločnej zodpovednosti musí vyplývať jednoznačný, presný a určitý záväzok spoločnej zodpovednosti za plnenie koncesnej zmluvy.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2017 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 3.1:

Uchádzač predloží minimálne 1 referenciu o prevádzkovaní (prevádzkovanie zahŕňa minimálne riadenie, správu a údržbu) najmenej jedného zariadenia kombinovanej dopravy „cesta – železnica“ alebo „voda – železnica“ za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom počet realizovaných prekládok IPJ za posledné tri roky musí byť kumulatívne minimálne 12 000 prekládok v predmetnom prevádzkovanom zariadení. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby predmetná referencia obsahovala:

— identifikačné údaje prevádzkovaného zariadenia,

— identifikačné údaje odberateľa (ak je aplikovateľné),

— dátum začatia poskytovania služieb v predmetnom zariadení,

— dátum skončenia poskytovania služieb v predmetom zariadení,

— kontaktné údaje na manažéra prevádzkovaného zariadenia (meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. č., e-mail),

— údaje o výslednom výkone zariadenia, t. j. počet realizovaných prekládok v predmetnom zariadení za posledné 3 roky.

V prípade, ak je príslušné zariadenie prevádzkované na základe zmluvy s treťou stranou (verejný obstarávateľ, obstarávateľ, prípadne iný subjekt) referenciu svojím podpisom potvrdí príslušná zmluvná strana. V prípadoch súkromne prevádzkovaných terminálov (t. j. bez zmluvy s treťou stranou) referenciu svojím podpisom potvrdí uchádzač, resp. osoba poskytujúca kapacity (v závislosti od prípadu) a uchádzač k referencii priloží aj ďalšie dôkazy o prevádzkovaní príslušného zariadenia napríklad fotodokumentáciu, podrobný popis zariadenia, prevádzkový poriadok a pod.

K bodu 3.2:

Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže predložením platného certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem kvality podľa požiadaviek EN ISO 9001 pre oblasť predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v súlade s § 35 zákona uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

K bodu 3.3:

Uchádzač preukáže personálne zabezpečenie prostredníctvom kľúčového experta s odbornými skúsenosťami:

Manažér terminálu (1 osoba):

— minimálne 5 rokov praxe v oblasti riadenia terminálu kombinovanej dopravy „cesta – železnica“ alebo „voda – železnica“,

— minimálne na úrovni šéf zmeny/vedúci zmeny (zastupuje manažéra terminálu v prevádzkových záležitostiach v čase jeho neprítomnosti, má skúsenosti z priameho riadenia prevádzky terminálu a riadenia prevádzkových zamestnancov (dispečerov, žeriavnikov, colných deklarantov, pracovníkov servisu a pod.)).

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa bodu 3.3 dokladmi, z ktorých musia byť minimálne zrejmé údaje o odbornej praxi kľúčového experta, čo uchádzač preukáže predložením profesijných životopisov, alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého predloženého profesijného životopisu príslušného kľúčového experta alebo ekvivalentného dokladu musia vyplývať nasledovné údaje/skutočnosti:

— meno a priezvisko príslušného kľúčového experta,

— história zamestnania/odbornej praxe príslušného experta vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe / rok a mesiac od – do, pozícia, ktorú príslušný kľúčový expert zastával),

— praktické skúsenosti príslušného kľúčového experta (identifikácia terminálu kombinovanej dopravy, ktorý expert riadi, odberateľ/zamestnávateľ, popis pracovnej náplne, pozícia vykonávaná v termináli kombinovanej dopravy, obdobie rok a mesiac od–do, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu a emailový kontakt odberateľa/zamestnávateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie).

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie žiadostí alebo prijatie ponúk
Dátum: 22/01/2018
Miestny čas: 10:00
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie súťažných podkladov si dohodne písomne alebo telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1). Odovzdanie, prevzatie súťažných podkladov sa uskutoční v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod. na adrese uvedenej v bode I.3).

2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

4. Verejný obstarávateľ vzhľadom na predmet zákazky odporúča všetkým záujemcom vykonanie obhliadky miesta poskytnutia predmetu zákazky a skúšobného testovania funkčnosti zariadení TIP Žilina z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy na predmetnú zákazku. Podrobné informácie o obhliadke sú uvedené v koncesnej dokumentácii.

5. Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom komplexné dáta a dokumenty k projektu TIP Žilina na DVD na základe písomnej žiadosti záujemcu doručenej na kontaktné miesto verejného obstarávateľa. Termín osobného prevzatia DVD si dohodne písomne alebo telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1). Prevzatie predmetného DVD sa uskutoční v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod. na adrese uvedenej v bode I.3).

6. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 25 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

7. Koncesná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom nastal Deň začatia prevádzky. Dĺžka koncesnej lehoty bude 30 rokov (360 mesiacov).

8. Dokumenty, ktoré je povinný verejný obstarávateľ zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/11/2017