С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 471761-2023

04/08/2023    S149

България-Звездец: Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри

2023/S 149-471761

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗВЕЗДЕЦ"
Национален регистрационен номер: 2016176540115
Пощенски адрес: ул.ПЕТРОВА НИВА №.7
Град: с.Звездец
код NUTS: BG34 Югоизточен / Yugoiztochen
Пощенски код: 8170
Държава: България
Лице за контакт: Atanas Apostolov Spasov
Електронна поща: dlzwezdec@mail.bg
Телефон: +359 888712317
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgszvezdets.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27697
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/320611
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/320611
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване,управлениеи контрол на горски държавни територии

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, хардуер и софтуер и периферия, вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 24 месеца“

II.1.2)Основен CPV код
50320000 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка ще се изпълнява при условията, описани в документацията за участие в процедурата ,както и съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническата спецификация/ Образец №5/.

Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейността абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери,  скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП „ДГС Звездец за срок от 24 месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG34 Югоизточен / Yugoiztochen
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка ще се изпълнява при условията, описани в документацията за участие в процедурата ,както и съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническата спецификация/ Образец №5/.

Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейността абонаментно и сервизно обслужване на офис техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП „ДГС Звездец за срок от 24 месеца

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/08/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/08/2023
Местно време: 13:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

ЧЛ. 197 ОТ ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2023