Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 471766-2021

17/09/2021    S181

Danmark-Aars: Hemkörning av mat

2021/S 181-471766

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vesthimmerlands Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189471
Postadress: Vestre Boulevard 7
Ort: Aars
Nuts-kod: DK Danmark
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Brændstrup
E-post: ibr@vesthimmerland.dk
Telefon: +45 99668318
Internetadress(er):
Allmän adress: https://permalink.mercell.com/163416125.aspx
Upphandlarprofil: http://www.vesthimmerland.dk/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/163416125.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/163416125.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Produktion og levering af madservice til visiterede hjemmeboende borgere i Vesthimmerlands Kommune.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55521100 Hemkörning av mat
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tilbudsindhentning vedr. produkt og udbringning af madservice til hjemmeboende visiterede borgere i Vesthimmerlands Kommune.

Pt. er der ca. 110 hjemmeboende borgere visteret til madservice.

Der kan gives tilbud på købe-/vakuummad, frostmad eller varmholdt mad.

Madservice er en ydelse der er tildelt efter § 83 i Lov om social Service (Serviceloven)

Kontraktperioden er 4 år med mulighed for yderligere forlængelse på 2 x 12 mdr.

Forventet opstart af kontrakten er 01.12.2021.

Tryk her https://permalink.mercell.com/163416125.aspx

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9 600 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Borger skal være visiteret til madservice efter SL § 83. Visiteringen sker ved kommunens afdelingen Bevilling Voksen/ældre.

Visitationen sker ud fra den konkret vurdering af den enkelte borgeres behov for hjælpen inden for rammerne af det serviceniveau som kommunen har fastlagt.

Borgere i eget hjem tildeles ydelsen i henhold til SL bestemmelser om frit valg.

Madservicen udbydes indenfor rammerne af godkendelsesmodellen.

Udbyder skriver kontrakt med én leverandør. Andre leverandører kan efterfølgende anmode om at skrive kontrakt med kommunen på de samme kontrakt-, pris- og kvalitetsvilkår som vindende tilbudsgiver har budt ind med.

Vindende tilbudsgiver skal acceptere, at de tilbudte priser bliver offentliggjort med henblik på at andre leverandører kan vurdere, hvorvidt de ønsker at skrive kontrakt med udbyder på samme vilkår.

Den anslåede værdi er ca. 1.6 mio kr. årligt og er udregnet ud fra tidligere aktivitet.

Den maksimale værdi er skønnet til 1.920.000 kr. årligt. Den skønnede værdi er en forøgelse på 20% af den anslåede værdi, da demografien viser en stigning på ca 20% af kommunens borgere over 65 år i løbet af kontraktperioden.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 9 600 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/12/2021
Slut: 30/11/2027
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 08/10/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Nævnenes Hus
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadress: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/09/2021