Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 471813-2021

17/09/2021    S181

Rumunia-Cluj-Napoca: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2021/S 181-471813

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apa Somes S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 201217
Adres pocztowy: Strada: 21 Decembrie 1989, nr. 79
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 400604
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Dana Mihaela Pop
E-mail: joue@casomes.ro
Tel.: +40 264430050
Faks: +40 264430886
Adresy internetowe:
Główny adres: www.casomes.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL 17 - Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi extinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău

Numer referencyjny: CL 17 – POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Prin proiect se prevede reabilitarea sistemului de alimentarea cu apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Zalau, si extinderea sistemului de alimentare cu apa si a celui de canalizare in UAT Hereclean si UAT Mirsid, jud. Salaj, în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 59 511 872.40 RON
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45247270 Budowa zbiorników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO116 Sălaj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

jud. Salaj

II.2.4)Opis zamówienia:

Achizitionarea de lucrari de executie pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si sistemelor de canalizare, incluzand aductiuni, retele de distributie, retele de canalizare, conducte de refulare, statii de pompare apa potabila si apa uzata, rezervoare, statii de clorinare, conform descrierii detaliate din Caietul de Sarcini.

Durata de executie a lucrarilor maxima estimata este de 24 de luni la care se adauga perioada de garantie de minim 36 de luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica 2 / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica 1 / Waga: 5
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programul Operational Infrastructura Mare, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sursele de finanțare sunt:

Finantarea proiectului este asigurata din:

- Cheltuieli eligibile:

o 92,1784% fonduri publice nerambursabile din care: 85% Fondul de Coeziune; 13% Buget stat; 2% Bugete locale.

o 7,8216% Buget operator

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-642982
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 38569
Nazwa:

CL17 - Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi extinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AWE INFRA SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO35355090
Adres pocztowy: Strada TRASCAULUI, Nr. 2A
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401117
Państwo: Rumunia
E-mail: aweinfra@gmail.com
Tel.: +40 728287688
Faks: +40 364730090
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ambient Construct Solutions
Krajowy numer identyfikacyjny: Ro36942742
Adres pocztowy: Strada Aleea Crinului, Nr. 9
Miejscowość: Balotesti
Kod NUTS: RO322 Ilfov
Kod pocztowy: 077015
Państwo: Rumunia
E-mail: Ambient306@gmail.com
Tel.: +40 744511222
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HYDROSTROY AD
Krajowy numer identyfikacyjny: BG103029862
Adres pocztowy: Strada EVLOGI GEORGIEV, Nr. 117
Miejscowość: NA
Kod NUTS: BG412 София / Sofia
Kod pocztowy: 1606
Państwo: Bułgaria
E-mail: hydrostroy.romania@gmail.com
Tel.: +35 928435011
Faks: +35 928468175
Adres internetowy: www.hydrostroy.com
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SC ELLBREND SRL
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 30470799
Adres pocztowy: Strada BOGATA , Nr. FN
Miejscowość: Turda
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 401486
Państwo: Rumunia
E-mail: ellbrend@yahoo.com
Tel.: +40 722540685
Faks: +40 264313009
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 59 537 878.00 RON
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 59 511 872.40 RON
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Compania de Apa Somes S.A. - Serviciul Juridic
Adres pocztowy: Bd.21 Decembrie 1989, nr.79
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod pocztowy: 400609
Państwo: Rumunia
E-mail: juridic.cluj@casomes.ro
Tel.: +40 264591444
Adres internetowy: www.casomes.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2021