Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 471822-2022

30/08/2022    S166

Hongrie-Budaörs: Services d'assurance

2022/S 166-471822

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Numéro national d'identification: 18680188213
Adresse postale: Puskás Tivadar Utca 11
Ville: Budaörs
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2040
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Némethné Szeghő Judit
Courriel: titkarsag@rhk.hu
Téléphone: +36 75519542
Fax: +36 75519569
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rhk.hu
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001185852022/reszletek
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001185852022/reszletek
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Numéro de référence: EKR001185852022
II.1.2)Code CPV principal
66510000 Services d'assurance
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66510000 Services d'assurance
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU233 Tolna
Lieu principal d'exécution:

Biztosított telephely, a kockázatviselés helye: Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 7031 Paks, Hrsz.: 8803/2.

II.2.4)Description des prestations:

A. Biztosított telephelyek, a kockázatviselés helyei:

1. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT - Paks)

2. Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT - Püspökszilágy)

3. Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT - Bátaapáti)

4. Paksi irodaépület (BOÉI - Paks)

5. Budaörsi bérelt iroda (Budaörs)

6. Pécsi bérelt iroda (Pécs)

7. Mecseki telephely (Kővágószőlős)

8. BAF kutatási terület

B. Biztosítási összeg:

A teljes biztosítási összeg a nukleáris (1., 2., 3.) és nem-nukleáris (4., 5., 6., 7., 8.) telephelyekre összesen 109 275 176 641 Ft. (ÁFÁ-val növelt bruttó nyilvántartási értéken).

C. Limitek, szublimitek:

Kártérítési felső határösszeg: 30 000 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen valamennyi biztosított telephelyre vonatkozóan összesen.

Szublimitek:

- Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségek: (értékelési szempont: de minimum 2 000 000 000 Ft, maximum 20 000 000 000 Ft) biztosítási eseményenként és az időszakra összesen.

- Villámcsapás másodlagos hatása: 20 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Betöréses lopás: 10 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Vandalizmus: 5 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

- Üvegtörés: 5 000 000 Ft eseményenként és az időszakra összesen.

Biztosított költségtérítések: 200 000 000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen (dekontaminációs költségek kivételével).

A biztosított költségtérítések, valamint a nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő dekontaminációs költségek és a további szublimitek függetlenül a dologi kár mértékétől a kártérítési felső határösszegen belül térülnek.

Önrészesedés:

A nukleáris telephelyek (1., 2., 3.) és fedezet esetében:

Valamennyi biztosított kockázatra és a nukleáris kiterjesztő záradékra is kiterjedően: 1 000 000 Euro mindenkori Ft ellenértéke biztosítási eseményenként (a kár bekövetkezésének napján érvényes, az MNB által közzétett deviza közép árfolyam alkalmazásával).

A nem-nukleáris telephelyek (4., 5., 6., 7., 8.) és fedezet esetében:

- általánosan: 250 000 Ft

- villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseményenként értékelési szempont: de minimum 500 000 Ft, maximum 1 750 000 Ft

- viharkárok: 1 750 000 Ft

- betöréses lopás: 50 000 Ft

- üvegtörés: 20 000 Ft

A teljes mennyiség részletes meghatározását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: 1. Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségekre vonatkozó biztosítási szublimit mértéke (minimum 2.000.000.000 Ft, maximum 20.000.000.000 Ft) / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: 2. Villámcsapás másodlagos hatása önrészesedés mértéke (minimum 500.000 Ft, maximum 1.750.000 Ft) / Pondération: 5
Prix - Pondération: 85
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2023
Fin: 31/12/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Részajánlat tétel kizárva, oka: A részajánlattétel nem megengedett, mivel a szolgáltatás tárgya (vagyonbiztosítás) egységes.

Azzal, hogy valamennyi vagyonelemét egy fedezet alatt biztosítja az ajánlatkérő - elkerülve ezzel az esetleges nukleáris/radioaktív kizárásokat, a károsodott vagyontárgyak megítélésével kapcsolatos vitás helyzeteket - garantálható csak, hogy a biztosítók - előzőkre történő hivatkozással - a felmerülő esetleges kárkifizetés(ek)től elzárkózzanak.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A felhívott ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia.

Csatolni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. (Kr. 8. § i) pont ib) alpont, illetve 10. § g) pont gb) alpont) (EKR Űrlap)

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (Kr. 8. § i) pont ic) alpont, illetve 10. § g) pont gc) alpont); (EKR Űrlap). Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő által felkért gazdasági szereplő, nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Kr. 1.§ (7) bek)

A Kr. 1-8 és 10 § valamint a 13-16. § rend-ei is irányadók.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha nem működik Ajánlatkérő által előírt kettő év óta, akkor amióta a ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgyából [nukleáris kockázatokra kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások] származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (díjbevétele) összesen nem éri el a nettó 24 millió forintot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]

Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti év(eik)ben elért összes, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.

Ha az ajánlattevő a P.1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P.1) A cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában, a közbeszerzés tárgyából nukleáris kockázatokra kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások) származó, nettó árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja).

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdéseire.

Az ajánlattétel során, az árbevétel tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett árbevételi adat mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend (a továbbiakban Kr.) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Az ajánlatkérő elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését.)

Az ajánlatkérő Kbt. 69. §(4) bekezdése szerinti felhívására az alábbi iratok benyújtásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1) A felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit bemutatni a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát a Kr. 22.§ (1) bek. a) és b) pontjai alapján kell igazolni.

A referencia-igazolásnak (nyilatkozatnak) legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe;

b) a szolgáltatás rövid ismertetése (a szerződés tárgya, és mennyisége az alkalmasságnál előírtaknak megfelelően);

c) a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap;

d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

e) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, és a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy meg kell adni vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is (HUF-ban).

Az ajánlattétel során, a referenciák tekintetében, a különböző devizáknak a forintra történő átszámításánál, az ajánlattevőnek, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, és a devizában feltüntetett vállalkozói díjak mellett meg kell adnia az alkalmazott árfolyamot, valamint az árfolyam alapján átszámolt forintális összeget is.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

M1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett (de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) önállóan és/vagy együttbiztosítás keretében teljesített szerződésekkel, amelyek esetében az összesen biztosított vagyon értéke legalább bruttó 25 milliárd Ft volt és amelyek az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szerződések voltak (a referencia igazolása több szerződés bemutatásával is teljesíthető).

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás (nyilatkozat) - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást (nyilatkozatot) bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett referencia tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá ebben az esetben csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9) valamint (10)-(11) bekezdésére, és a Kr. 24. § (1) bekezdésére is.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra. A kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. A számlát a Biztosított egy összegben a kockázatviselés kezdetét követő 30 napon belül, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Késedelem esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.

Kötbérek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése, azaz a nyertes ajánlattevő általi kártalanítás - olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős - meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a biztosítási díjra vetített 30 % meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

Részleteket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 29/09/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
hongrois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 1 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/09/2022
Heure locale: 12:00
Lieu:

EKR

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2) bek.)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1./ IV.2.6) pont, kötöttség minimális ideje: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.

2./ FAKSZ: dr. Deák Krisztina 00235 Deák Ügyvédi Iroda 7100 Szekszárd, Jókai u. 22 deakugyvediiroda@tolna.net

3./ Irányadó jog és idő: HU

4./ Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t.

5./ Az egyéni vállalkozók és természetes személyek kivételével az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd/jogtanácsos által (ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (2) bekezdés d) pontja szerint) ellenjegyzett aláírás-mintáját.

6./ Ha az Ajánlattevők és/vagyaz alkalmasság igazolásában részt vevőnél, a www.e-cegjegyzek.hu-n nem érhető el, csatolni kell a 60 napnál nem régebbi cégkivonat. Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni.

7./ 1. részszempont (nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségekre vonatkozó biztosítási szublimit mértéke): arányosítás: P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin

2. részszempont (villámcsapás másodlagos hatása önrészesedés mértéke) és 3. részszempont (ajánlati ár): fordított arányosítás: P = Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin

8./ Az alábbi EKR űrlapokat kell benyújtani az ajánlatban:

- EEKD

- felolvasó lap

- nyilatkozat a Kbt. a 66.§ (2) bekezdése szerint.

- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,

- nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (ha van ilyen, akkor csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről az igazolást.)

- nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése vonatkozásában

9./ Az ajánlathoz csatolni kell:

Szakmai ajánlatként: az Ajánlattevő köteles csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező "Biztosítási díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezést" (szerződés 1. számú melléklete) kitöltve nem módosítható formátumban, és ezzel egyező tartalommal, módosítható formátumban is, eltérés esetén a nem módosítható formátum az irányadó!

Egyéb iratként: Az Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a Biztosító általános biztosítási feltételeit, mely a szerződés mellékletét fogja képezni.

10./A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott. Az Alap költségvetését évről évre hagyja jóvá az Országgyűlés.

Az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és az igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

Erre tekintettel az Ajánlatkérő oldaláról a szerződés hatálybalépésének a feltétele a támogató okirat megléte. Abban az esetben, ha a fedezetigazolás 2023.01.01. napjáig nem érkezik meg, úgy a szerződés a támogatói okirat hiánya miatt nem lép hatályba, a szerződés minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszűnik, és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

11./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumban szerinti tartalommal. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

A 424/2017 (XII. 19) Korm rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.

12./ Kockázatviselés kezdete: 2023.01.01. 00.00 óra- Kockázatviselés vége: 2023.12.31. 24.00 óra.

13./ Az Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (5) bekezdést, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

A tárgyi közbeszerzési eljárást az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022 (II.28.) Korm. rendelet szerint előzetes piaci konzultáció előzte meg. Az ezzel kapcsolatos összefoglaló elérhetősége: EKR000957522022.

14./ Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom (Kr.1.§ (9) bekezdés).

Amennyiben megállapítható, hogy a tilalom személyi hatálya fennáll, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

15./Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, maximum 2 (kettő) alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/08/2022