Fournitures - 471915-2018

26/10/2018    S207    - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte 

Roumanie-Târgu Mureș: Antinéoplasiques et immunomodulateurs

2018/S 207-471915

Avis de marché

Fournitures

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Spitalul Clinic Județean Mureș
Romania
Str. Bernady Gyorgy nr. 6, județ Mureș
Târgu Mureș
540072
Roumanie
Point(s) de contact: Nicoleta Sandor
Téléphone: +40 365882554
Courriel: achizitii_spitalms@yahoo.com
Fax: +40 265230003
Code NUTS: RO125

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.spitaljudeteanmures.ro/

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord-cadru de furnizare medicamente din grupa „Antineoplazice și imunomodulatoare" — 4 loturi

Numéro de référence: 15457/17.10.2018
II.1.2)Code CPV principal
33652000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Acord-cadru de furnizare medicamente din grupa Antineoplazice si imunomodulatoare — 4 loturi — detaliat in caietul de sarcini si in sectiunea loturi. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 13-a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 4
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 160 mg

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33652000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO125
Lieu principal d'exécution:

Farmacia nr. 1 (str. Gh. Marinescu nr. 5), Farmacia nr. 2 (Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 24–26) sau Farmacia 3 (str. Gh. Doja nr. 127); in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda.

II.2.4)Description des prestations:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 160 mg.

AC min. 20 fl. — max. 300 fl.

CSS min. 2 fl. — max. 10 fl.

Val. CSS — 110 070.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33652000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO125
Lieu principal d'exécution:

Farmacia nr. 1 (str. Gh. Marinescu nr. 5), Farmacia nr. 2 (Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 24–26) sau Farmacia 3 (str. Gh. Doja nr. 127); in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda.

II.2.4)Description des prestations:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg .

AC min. 20 fl. — max. 300 fl.

CSS min. 2 fl. — max. 10 fl.

Val. CSS — 68 900.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Acidum zoledronicum — 4 mg/5 ml conc. sol. perf. x flacon 5 ml

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33652000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO125
Lieu principal d'exécution:

Farmacia nr. 1 (str. Gh. Marinescu nr. 5), Farmacia nr. 2 (Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 24–26) sau Farmacia 3 (str. Gh. Doja nr. 127); in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda.

II.2.4)Description des prestations:

Acidum zoledronicum — 4 mg/5 ml conc. sol. perf. x flacon 5 ml.

AC min. 100 fl. — max. 1 000 fl.

CSS min. 50 fl. — max. 200 fl.

Val. CSS — 17 502.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Acidul zoledronicum — sol. perf. 4 mg/100 ml — flacon 100 ml

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33652000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO125
Lieu principal d'exécution:

Farmacia nr. 1 (str. Gh. Marinescu nr. 5), Farmacia nr. 2 (Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 24–26) sau Farmacia 3 (str. Gh. Doja nr. 127); in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda.

II.2.4)Description des prestations:

Acidul zoledronicum — sol. perf. 4 mg/100 ml — flacon 100 ml.

AC min. 100 fl. — max. 1 000 fl.

CSS min. 50 fl. — max. 200 fl.

Val. CSS — 17 502.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți, cat si de terți susținători și subcontractanți. In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 loturi in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Conducerea Spitalului:

— Manager: Dr. Dan Stefan Sampalean,

— Director Financiar-Contabil: Ec. Pop Sorin Aurelian,

— Director Medical: Dr. Ovidiu Girbovan,

— Director de ingrijiri: As. Gafita Lates,

— Sef Serviciu Achizitii Publice, Contratare, Aprovizionare: Kovacs Angela Daniela,

— Sef serviciu financiar-contabil: Șuteu Ibolya, Moldovan Maria,

— Serviciul achizitii publice — contractare: Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana, Grigore Camelia Cornelia,

— Compartiment juridic: Dobru Gabriela Daniela, Olar Lucia,

— Farmacist Blaj Minodora, farmacist Taurean Alexandrina, Vacar Adela.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale [...], detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/11/2018
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 27/02/2019
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/11/2018
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Pentru locul I: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate în SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in SEAP pana ce departajarea va putea fi posibila. In situatia in care ofertantii clasati pe locul II vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt. departajare, ofertantul clasat pe locul I (loc superior) nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. In situatia in care ofertantii clasati pe locul III vor avea oferte egale de pret, li se vor solicita noi oferte de pret pt. departajare, ofertantul clasat pe locul II (loc superior) nefiind afectat in nicio forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza.

Nota: modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Atentie: se va pastra extensia .xml.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roumanie
Téléphone: +40 213104641
Courriel: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresse internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Conform Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt. organizarea si functionarea CNSC.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Spitalul Clinic Județean Mureș — Compartimentul Contencios
Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Târgu Mureș
540061
Roumanie
Téléphone: +40 365882576
Courriel: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Fax: +40 265230002

Adresse internet: http://www.spitaljudeteanmures.ro/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/10/2018