Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 471950-2021

17/09/2021    S181

Słowacja-Bratysława: Pompy

2021/S 181-471950

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 35850370
Adres pocztowy: Prešovská 48
Miejscowość: Bratislava-Ružinov
Kod NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Kod pocztowy: 82646
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Viera Kunová, Ing. Paulína Struková
E-mail: paulina.strukova@bvsas.sk
Tel.: +421 940984689 / 948985812
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bvsas.sk
Adres profilu nabywcy: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8415
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Čerpadlá

Numer referencyjny: 432319
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel a dodanie čerpadiel s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Čerpadlá na prečerpávanie vody z obytných zón

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Kod NUTS: SK02 Západné Slovensko
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty Obstarávateľa uvedené v prílohe č. 9 Súťažných podkladov.

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel na prečerpávanie vody z obytných zón a dodanie čerpadiel na prečerpávanie vody z obytných zón s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Čerpadlá na prečerpávanie vody z priemyselných zón

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Kod NUTS: SK02 Západné Slovensko
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty Obstarávateľa uvedené v prílohe č. 9 Súťažných podkladov.

II.2.4)Opis zamówienia:

Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty Obstarávateľa uvedené v prílohe č. 9 Súťažných podkladov.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Čerpadlá na pitnú vodu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Kod NUTS: SK02 Západné Slovensko
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miestom dodania predmetu zákazky sú objekty Obstarávateľa uvedené v prílohe č. 9 Súťažných podkladov

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel na pitnú vodu a dodanie čerpadiel na pitnú vodu s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 122-324494
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego
Podmiot zamawiający nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Čerpadlá na prečerpávanie vody z obytných zón

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Čerpadlá na prečerpávanie vody z priemyselných zón

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Čerpadlá na pitnú vodu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Obstarávateľ rozhodol o zrušení zákazky v zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Z dôvodu doručenia veľkého počtu žiadostí o vysvetlenie týkajúcich sa opisu predmetu zákazky sa obstarávateľ rozhodol prehodnotiť svoje požiadavky na predmet zákazky.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Úrad pre verejné obstarávanie
Adres pocztowy: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Miejscowość: Bratislava
Kod pocztowy: 82005
Państwo: Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219
Adres internetowy: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Úrad pre verejné obstarávanie
Adres pocztowy: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Miejscowość: Bratislava
Kod pocztowy: 82005
Państwo: Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219
Adres internetowy: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2021