Услуги - 47196-2016

Компактен изглед

11/02/2016    S29

България-Благоевград: Услуги, свързани с недвижими имоти

2016/S 029-047196

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Община Благоевград
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: площад „Георги Измирлиев Македончето“ №1
Град: Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Община Благоевград
На вниманието на: Крум Алуминов — Старши юрисконсулт
Адрес за електронна поща: kaluminov@blgmun.com
Телефон: +359 73867714
Факс: +359 73884451

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.blgmun.com

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2125/ZOP_31082015-27.html

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat166/2125/ZOP_31082015-27.html

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап V“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение № 1“ Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение № 1“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Благоевград.
код NUTS
II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап V“, по Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение № 1“.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

70000000 Услуги, свързани с недвижими имоти, 71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги, 71300000 Инженерни услуги в строителството, 71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги, 71312000 Консултантски инженерни услуги в строителството

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 211 006,07 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 170-309977 от 3.9.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 98-00-18 Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение № 1
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
3.12.2015
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: ДЗЗД „Обследване БГ“, ЕИК 176964906
Пощенски адрес: ж.к. Дружба, бл. 184, ет. 1, ап. 2
Град: София
Пощенски код: 1582
Държава: България
Адрес за електронна поща: sik_ood@abv.bg
Телефон: +359 29500980
Факс: +359 29500980

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 211 006,07 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 3
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
9.2.2016