Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 472091-2021

17/09/2021    S181

Rumunia-București: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 181-472091

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 10874881
Adres pocztowy: Strada: Polonă, nr. 65
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 010494
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Departament Achizitii - Anda PISTOL
E-mail: seapSNN@nuclearelectrica.ro
Tel.: +40 212038270
Faks: +40 212031315
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Servicii de reparatie capitala pompa moderator 2-3211-P2

Numer referencyjny: 10874881/2021/0636.01
II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Achizitia are ca obiect servicii de reparatie capitala pompa moderator 2-3211-P2, tip 14X18X26-SV, fabricatie INGERSOLL-RAND CANADA, pompa verticala cu o singura treapta, dubla aspiratie si rotor inchis. Debit de proiect: 940 l/s la 1000 RPM. Masa totala pompa: 7.022 kg.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

la CNE Cernavoda

II.2.4)Opis zamówienia:

Achizitia are ca obiect urmatoarele servicii/activitati:

a) Activitati de inspectie si reparatie capitala a pompei 2-3211-P2, care vor fi executate conform manualului de mentenanta pompa 82-32112-9001-MM, constand in principal in:

- Demontare capac pompa (cutia etansarii mecanice).

- Extragere lagar superior, arbore, rotor, lagar inferior si labirinti pompa.

- Inspectie piese extrase si inspectie voluta pompa (aspiratie si refulare).

- In urma inspectiei interne a pompei, Prestatorul va analiza si prezenta starea fizica a componentelor in cadrul unui Raport de constatare tehnica (As found).

- Remedierea deficientelor constatate.

- Remontare lagar inferior, labirinti, arbore, rotor, lagar superior si capac pompa (cutia etansarii mecanice).

Activitatile de mai sus se vor desfasura in regim de tura continua, in 2 schimburi, 12 ore/schimb, in cursul unei perioade de maxim 7 zile. Pentru cazul in care, pe perioada executarii activitatilor, apar situatii neprevazute, neimputabile Prestatorului, in contract va fi prevazut un numar de maxim 240 ore de „contingency” care vor fi decontate distinct, daca va fi cazul. Prin situatii neprevazute se poate intelege, fara a se limita la, cresterea campului de radiatii in zona de lucru, ceea ce va impune retragerea echipei Prestatorului din acea zona pana la normalizarea situatiei.

b) Asistenta tehnica, in limita a maxim 96 de ore, cuprinzand:

- Asistenta tehnica la montare motor si aliniere ansamblu pompa-motor.

- Asistenta tehnica pentru echilibrare dinamica rotor pompa inainte de instalare.

- Asistenta tehnica pe perioada efectuarii testelor operationale post-reparatie, pentru a demonstra ca echipamentul asigura/indeplineste parametrii de poiect. Conform Caietului de sarcini, durata testului de functionare post reparatie va fi de 72 de ore.

Toate activitatile se vor realiza in timpul opririi planificate a Unitatii 2 de la CNE Cernavoda, perioada de indisponibilitate maxima a echipamentului este de 12 zile.

Piesele de schimb necesare pentru efectuarea serviciilor solicitate vor fi asigurate de catre Achizitor (conform listei din Anexa 1 la Caietul de sarcini). In sarcina Prestatorului va fi doar componenta din Anexa 2 la Caietul de sarcini, care trebuie sa fie fabricata conform unui Sistem de management al calitatii care respecta cerintele Normei NMC-07: Norme privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 71/2003, modificat prin Ordinul nr. 287/2004, clasa de aplicare gradata 2, sau echivalent.

Detalierea completa a serviciilor si activitatilor solicitate se regaseste in Caietul de sarcini al achizitiei

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Reprezinta perioada de garantie acordata de ofertant, exprimata in luni, pentru serviciile de reparatie capitala a pompei moderator, calculata de la data finalizarii testului de functionare post reparatie, de 72 de ore - se acorda 5 puncte Se vor puncta numai ofertele cu o valoare mai mare decat cerinta minima specificata la cap. 12 din Caietul de sarcini, respectiv mai mare de 24 de luni. Garantia acordata trebuie sa se refere si la componenta din Anexa 2 la Caietul de sarcini. / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 044-109127
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SN Nuclearelectrica S.A. – Departament Achizitii
Adres pocztowy: Str. Polona nr. 65 sector 1
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 010494
Państwo: Rumunia
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Tel.: +40 212031304
Faks: +40 21203135
Adres internetowy: www.nuclearelectrica.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2021