Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 472107-2023

04/08/2023    S149

Magyarország-Budapest: Vegyipari gépek

2023/S 149-472107

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12543317244
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Telefon: +36 307794151
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001301832023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001301832023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Plug Power 1MWEX425D-PEM elektrolizáló alkatrészek

Hivatkozási szám: EKR001301832023
II.1.2)Fő CPV-kód
42993000 Vegyipari gépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére Plug Power 1MW EX425D - PEM elektrolizálóhoz alkatrészek beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban - 2023

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
42993000 Vegyipari gépek
42120000 Szivattyúk és kompresszor
42510000 Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés
45232430 Vízkezelés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_6411_Zsana_086/20|Magyarország_5945_Kardoskút_0100/3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szállítási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. részére Plug Power 1MW EX425D - PEM elektrolizálóhoz alkatrészek beszerzésére a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban.

Elektrolizáló típusa: Plug Power 1MW EX425D - PEM elektrolizáló

Szállítandó termékek: Plug Power 1MW EX425D - PEM elektrolizálóhoz alkatrészek (Plug Power, vagy azzal egyenértékű elektrolizáló alkatrészek).

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.

Ajánlatkérő egyenértékűnek fogad el minden olyan gyártmányú elektrolizáló alkatrészt, melyek az adott termékre vonatkozó műszaki leírásnak megfelelnek és melyeket a meglévő elektrolizáló gyártója az elektrolizálóba való beépítésre nyilatkozattal elfogad.

Kapcsolódó szolgáltatás:

Karbantartási, javítási és revízió munkálatokhoz supervisor közreműködésének biztosítása.

A keretmegállapodás becsült értéke és keretösszege: nettó 300 000 000 HUF

Az Egyedi szerződések tervezett értéke eléri, vagy meghaladja a nettó 15 000 000,00 HUF-ot.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Megrendeléstől számított szállítási határidő (naptári nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap - max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 999
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatok értékelése: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint.

1. Minőségi kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.

A Megrendeléstől számított szállítási határidőt az Ajánlatban a költségbontás kitöltésével, egész naptári napokban kell meghatározni.

A részletes költségbontásban minden alkatész tekintetében meg kell adni a szállítási határidőt! A Megrendeléstől számított szállítási határidő a részletes költségbontásban valamennyi a Műszaki tartalomnak megfelelő alkatrészek tekintetében megadott szállítási határidők két tizedes jegy pontosságig meghatározott számtani átlaga.

2. Minőségi kritérium: objektív, sávos értékelés.

A Jótállás időtartamát egész számokkal, egész hónapokban kell megadni az Ajánlatban a Felolvasólap értelemszerű kitöltésével.

A megrendelt alkatrészek tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelés során a 12 hónapot el nem érő időszak megajánlása érvénytelen, azonban a 60 hónapot meghaladó ajánlat érvényes ajánlatnak minősül, de a 60 hónaphoz képest többlet pontszámot nem kap. Ajánlatkérő ebben a minőségi kritériumban nem korlátozza az ajánlattétel szabadságát, csupán az üzleti érdekeinek megfelelő minimális értéktől a gazdaságilag még finanszírozható szintig tartó lehetséges tartalmi elemet határozta meg a pontozásos értékelés során figyelembe vehető tartalomként.

3. Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.

Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek közbeszerzési dokumentumban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ - 16. § szerint kell igazolni.

A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésre, a 4. § (2) bekezdésre, a 9. §-ra és a 11. §- ra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

P1.) nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (supervisor közreműködés biztosítását is tartalmazó elektrolizáló alkatrészek értékesítése) tevékenység ellátásából elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]

A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha

P1.) nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (supervisor közreműködés biztosítását is tartalmazó elektrolizáló alkatrészek értékesítése) származó min. nettó 10 000 000,00 Ft árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:

M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben a legjelentősebb supervisor közreműködés biztosítását is tartalmazó Plug Power 1MW EX425D - PEM elektrolizálóhoz vagy azzal teljesítmény tekintetében egyenértékű elektrolizálóhoz alkatrészek szállítására vonatkozó referenciáinak ismertetését.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pont, 21. § (1a) bek. b) pont és 22. § (1)-(2) bek.]

A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik minimum

M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben karbantartási, javítási és revízió munkálatokhoz kapcsolódó supervisor közreműködés biztosítását is tartalmazó Plug Power 1MW EX425D - PEM elektrolizálóhoz vagy azzal teljesítmény tekintetében egyenértékű elektrolizálóhoz alkatrészek szállítására vonatkozó összesen min. nettó 10 000 000 HUF értékű szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmassági feltételt több referenciával együttesen is lehet teljesíteni.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér:

Késedelmi kötbér: Ha a Szállító olyan okból, amelyért felelős, a termék szállításával késedelembe esik. Mértéke: a késedelembe esés napjától naptári naponta a késedelemmel érintett Áru / Szolgáltatás nettó szerződéses Vételárának napi 1%-a, max 20%-a;.

Meghiúsulási kötbér: Ha olyan okból, amelyért a Szállító felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett termékek nettó szerződéses árának 25 %-a.

Jótállás: A termékek átadás-átvételétől számított ajánlat szerinti időtartam (minimum az átadás-átvételétől 12 hónap, a beépítéstől 6 hónap), szolgáltatás esetén az átadás-átvételtől számított 6 hónap.

A szerződést biztosító részletes mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/09/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 22/09/2023
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2026. III. negyedév

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít mivel a beszerzésre kerülő elektrolizáló alkatrészek egy konkrét egység karbantartásához és üzemeltetéséhez szükségesek, melyek alapján az eltérő alkatrészek illesztése, felhasználása a fokozott veszéllyel járó létesítményeken jelentősen megnövelné az üzemeltetéssel járó műszaki kockázatot emellett a részekre bontás nem egyeztethető össze a szakmai és gazdasági ésszerűséggel, és a keretmegállapodás jellegével.

3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.

4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdés és Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.

5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.

7) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.

8) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.

9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza. Ajánlatkérő az eljárás megindítását megelőzően EKR001084382023 számon Előzetes Piaci Konzultációt folytatott le.

10) A keretmegállapodás 307/2015. (X.27.) Kr. 18. § (1) bekezdés szerinti megkötését követően a keretmegállapodás alapján beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint kerül sor. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján lefolytatandó beszerzések során más értékelési szempontot nem alkalmaz. A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 2023.12.31.

11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099

13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.

14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.

15) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.

16) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.

17) Részvételre jelentkező nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom hatálya alá tartozó személy vagy szervezet.

18) Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vehet igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll.

19) Részvételre jelentkezőnek a 17) és 18) pont szerinti tilalom betartásáról a Részvételre jelentkezésben nyilatkoznia kell.

20) A közbeszerzési eljárás tárgya az Ajánlatkérő alaptevékenységéhez, üzemszerű működéséhez szükséges.

21) A megkötendő keretmegállapodás tervezett időtartama a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció, a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek figyelembevételével, a közpénzek hatékony elköltésének maradéktalanul szem előtt tartásával került meghatározásra.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2023/09/01 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2023