Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 472182-2017

25/11/2017    S227

Malta-Valletta: Verlening van diensten van deskundigen inzake de herziening, actualisering en verdere ontwikkeling van EASO-materiaal voor professionele ontwikkeling voor leden van gerechtshoven en rechtbanken

2017/S 227-472182

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Plaats: Valletta
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: MRS 1917
Land: Malta
Contactpersoon: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.easo.europa.eu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3065
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asiel.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van diensten van deskundigen inzake de herziening, actualisering en verdere ontwikkeling van EASO-materiaal voor professionele ontwikkeling voor leden van gerechtshoven en rechtbanken.

Referentienummer: EASO/2017/589.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De raamovereenkomst behelst de verlening van diensten van deskundigen voor de herziening, actualisering en verdere ontwikkeling van EASO-materiaal voor leden van gerechtshoven en rechtbanken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 971 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT MALTA
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van de contractant of een andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare procedure om een enkelvoudige raamovereenkomst voor de verlening van diensten van deskundigen te sluiten voor de herziening, actualisering en verdere ontwikkeling van EASO-materiaal voor leden van gerechtshoven en rechtbanken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 971 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 24 maanden, met 1 mogelijke verlenging van 24 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het EASO behoudt zich het recht voor de geraamde waarde van de raamovereenkomst met 30 % te verhogen, in overeenstemming met artikel 85 van het Financieel Reglement van het EASO en artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/01/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

kantoren van het EASO, „MTC Block A”, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver, die van tevoren bij het EASO wordt aangemeld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Het EASO behoudt zich het recht voor de geraamde waarde van de raamovereenkomst met 30 % te verhogen, in overeenstemming met artikel 85 van het Financieel Reglement van het EASO en artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2017