Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 472182-2017

25/11/2017    S227

Malta-Valletta: Prestare de servicii de specialitate pentru revizuirea, actualizarea și dezvoltarea ulterioară a materialelor de dezvoltare profesională ale EASO pentru membrii curților și tribunalelor

2017/S 227-472182

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul European de Sprijin pentru Azil
Localitate: Valletta
Cod NUTS: MT MALTA
Cod poștal: MRS 1917
Țară: Malta
Persoană de contact: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.easo.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3065
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: azil.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii de specialitate pentru revizuirea, actualizarea și dezvoltarea ulterioară a materialelor de dezvoltare profesională ale EASO pentru membrii curților și tribunalelor.

Număr de referinţă: EASO/2017/589.
II.1.2)Cod CPV principal
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul-cadru pentru prestarea de servicii de specialitate pentru revizuirea, actualizarea și dezvoltarea ulterioară a materialelor de dezvoltare profesională ale EASO pentru membrii curților și tribunalelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 971 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: MT MALTA
Locul principal de executare:

Sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către părți.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Procedură deschisă de încheiere a unui contract-cadru unic pentru prestarea de servicii de specialitate pentru revizuirea, actualizarea și dezvoltarea ulterioară a materialelor de dezvoltare profesională ale EASO pentru membrii curților și tribunalelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 971 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata contractului-cadru va fi de 24 de luni, cu 1 posibilă prelungire de 24 de luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

EASO își rezervă dreptul de a majora valoarea estimată a contractului-cadru cu 30 %, în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul financiar al EASO și articolul 134 alineatul (1) litera (e) din normele de aplicare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/01/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/01/2018
Ora locală: 14:00
Locul:

Sediul EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

1 reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant, notificat în prealabil la EASO.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

4 ani.

VI.3)Informații suplimentare:

EASO își rezervă dreptul de a majora valoarea estimată a contractului-cadru cu 30 %, în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul financiar al EASO și articolul 134 alineatul (1) litera (e) din normele de aplicare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/11/2017